Barunce na rehabilitace a auto

Collected 0 Kč 652 480 Kč
from 1 300 000 Kč
22 days
till completion

We are always up for a good deed, join us! We hand over 100% of your donation.

Donate Share

We verify all collections

We verify all collections

Creator
Vlasta Štětinová
Date added
11. 9. 2023
Last news

18. 11. 2023 21:16

Poděkování

Milí dárci,

Rádi bychom Vám vyjádřili naši upřímnou vděčnost za Vaše finanční příspěvky pro naši Barču. Mnozí z Vás propagují sbírku dále, díky čemuž se sbírka dostává k dalším dobrým lidem, které už sami neznáme. 

Minulý víkend se uskutečnil narozeninový charitativní pokerový turnaj v klubu Showdown v Praze a díky našemu kamarádovi byl letošní výtěžek z turnaje věnovaný Barunce. Frankie, děkujeme za krásný večer, skvělou atmosféru, možnost potkat nové lidi se vřelým srdcem a v neposlední řadě za úžasných 40 tis. Kč pro naši Barču.

Většině z Vás nemůžeme osobně za Vaši podporu poděkovat, ať už jsou důvodem naše časové „nemožnosti“ nebo fakt, že jste dobrosrdečný dárce, který nás ani nezná, nebo jakýkoliv jiný důvod. Pokud ale budete mít ve středu 20. 12. večer čas a cestu kolem Vítkova, přijďte s námi přivítat Vánoce a užít si benefiční koncert skupiny Strašný banáni, který bude takovým La Grande finálem naší sbírky.

Všem, kdo se nebudete moct dostavit, bychom rádi alespoň touto cestou popřáli krásný zbytek roku, klidný advent, veselé Vánoce a hodně hodně ZDRAVÍ.

S poděkováním za Barču,

Tonda a Vlasta

Show full article
All news

Představení sbírky

ENGLISH VERSION BELOW

Příběh Barunky začal v roce 2018. Byla jsem těhotná a s manželem se těšila na jednovaječná dvojčata Emu a Báru. Pro svůj klid jsem začala docházet na kontroly na jedno z nejlepších pracovišť v ČR. Mé obavy z možných rizik lékaři zmírňovali slovy: „Nebojte, my si Vás tu pohlídáme.“ Věřila jsem, že jsem v nejlepších rukách a lékařům plně důvěřovala.

Ve 22. týdnu těhotenství zastupující lékařka bohužel podcenila mé každodenní poměrně silné bolesti břicha, které mi navíc začínalo rychle růst. Propouštěla mě z gynekologické ambulance s komentářem: „Dejte si nohy nahoru.“ V těhotenství se má myslet pozitivně a nestresovat se, a tak jsem jako nezkušená prvorodička věřila, že je vše v pořádku, že bříško s dvojčaty musí být větší a asi bude i více bolet.

Na další kontrole za 2 týdny bylo z minuty na minutu všechno jinak. Transfuzní syndrom jednovaječných dvojčat ve III. stupni a výrazně opožděný růst Barunky kvůli nedostatku živin a kyslíku. Okamžitá laserová operace placenty a odsátí přebytečné plodové vody už neodvrátily předčasný porod. Naše holčičky se musely narodit extrémně brzy ve 25. týdnu těhotenství.

Začal velký boj o jejich záchranu na oddělení RES/JIP. Místo, kde není prostor na chyby, kde sebemenší zaváhání lékařů a zdravotního personálu může mít fatální následky. Ema zvládla předčasný příchod na svět na štěstí bez větších komplikací. Barunka vážila pouhých 590g a v prvních dnech po porodu zhubla pod půl kila. Prodělala řadu vážných komplikací včetně život ohrožujících křečí.

Díváte se do inkubátoru na to malinkaté tělíčko, v ručičkách, nožkách i na čelíčku napíchnuté žíly pro podávání léků a jen bezmocně přihlížete, jak vaše dítě v kritickém stavu bojuje o svůj život. Bára ale všem ukázala, jak obrovská bojovnice je. Její stav se pomalinku lepšil. Ultrazvuk mozku ukazoval I. stupeň krvácení, což nám dávalo velkou naději, že Bára zvládne těžký start do života snad bez větších neurologických následků.

Bohužel Barunce nebylo přáno. Krátce po porodu byla zaintubovaná a dýchal za ni přístroj. Jeden den se ale při klokánkování odpojila hadice s přívodem kyslíku od přistroje a kvůli zaváhání ošetřující sestry byla Barunka několik dlouhých minut bez kyslíku a dusila se. Okysličení krve kleslo k 10 %, Bára byla během chvíle celá fialovočerná a všechny sestry z oddělení se ji pokoušely rozdýchat. Na štěstí se to podařilo a Barunka začala dýchat. Mysleli jsme si, že jsme tuhle hrůzostrašnou situaci zvládli a můžeme na ni zkusit zapomenout. Ale…

Velké výkyvy v okysličení krve jsou pro takto malinká miminka velmi nebezpečné. Jejich cévy v mozku jsou křehké a mohou v důsledku velkých výkyvů v okysličení krve prasknout kvůli měnícímu se vnitřnímu tlaku.

Lékaři v následujících dnech začali neurčitě mluvit o potřebě magnetické rezonance mozku s odůvodněním, že ultrazvuk jim nezobrazí mozek v plném detailu. Na magnetickou rezonanci jsme ale museli čekat několik měsíců do doby, kdy Barunka zvládla převoz sanitkou do jiné nemocnice. Magnetická rezonance bohužel ukázala vážné poškození mozku, především prokrvácení mozečku a mozkového kmene.

Byla to rána, naše naděje byly ty tam. Neurolog nám nastínil, jak asi bude Báry neurologický vývoj vypadat a kladl důraz na rehabilitace a jejich přínosy. Od té chvíle jsme věděli, že naše životy a rodina nebudou takové, jaké jsme si představovali. Zároveň jsme byli od první chvíle odhodlaní udělat maximum, abychom Báře umožnili dojít v jejím možném vývoji co nejdále.

English:

Introduction to the Collection for Barunka

Barunka's story began in 2018. I was pregnant, and my husband and I were looking forward to the identical twins Ema and Bára. For my peace of mind, I started attending check-ups at one of the best facilities in the Czech Republic. My concerns about potential risks were eased by the doctors who said, „Don't worry, we'll take care of you.“ I believed I was in the best hands and had complete trust in the doctors.

In the 22nd week of pregnancy, the stand-in doctor unfortunately underestimated my daily, relatively strong abdominal pains, which were also rapidly increasing. She discharged me from the gynecological clinic with the comment, „Put your feet up.“ During pregnancy, you're supposed to think positively and avoid stress, so as an inexperienced first-time parent, I believed everything was fine, that my belly with the twins had to be bigger and maybe even more painful.

On the next check-up in 2 weeks, everything changed from one minute to the next. Twin-to-twin transfusion syndrome in stage III and significant delayed growth in Barunka due to a lack of nutrients and oxygen. Immediate laser surgery of the placenta and amnioreduction couldn't prevent the premature birth. Our girls had to be born extremely early in the 25th week of pregnancy.

A great battle for their survival began in the RES/NICU department. It's a place where there's no room for error, where even the slightest mistake by doctors and healthcare staff can have fatal consequences. Fortunately, Ema managed her premature arrival into the world with no major complications. Barunka weighed only 590 grams, and in the first days after birth, she lost weight to less than half a kilogram. She suffered numerous serious complications, including life-threatening seizures.

You look into the incubator at that tiny little body, with veins pierced on her hands, feet, and forehead for administering medication, and you helplessly watch your child fighting for her life in critical condition. But Bara showed everyone what a tremendous fighter she was. Her condition slowly improved. Brain ultrasound showed a grade I brain hemorrhage, giving us great hope that Bara could handle the tough start to life without significant neurological consequences.

Unfortunately, it wasn't meant to be for Bara. Shortly after birth, she was intubated and had a ventilator breathe for her. But one day, during kangaroo care, the oxygen tube got accidently disconnected. Due to a nurse's confusion and mistake, Barunka was left without oxygen for several long minutes, struggling to breathe. Blood oxygen levels dropped to 10%, and Bara turned completely purple-black, with all the nurses on the unit trying to revive her. Thankfully, they succeeded, and Barunka started breathing again. We thought we had overcome this horrifying situation and could try to forget it. But…

Significant fluctuations in blood oxygenation are very dangerous for such tiny babies. Their brain vessels are fragile, and due to the changing internal pressure from large oxygenation swings, they can rupture.

In the following days, doctors began to vaguely talk about the need for a magnetic resonance imaging (MRI) of the brain, reasoning that an ultrasound couldn't show the brain in full detail. However, we had to wait for several months for the MRI, until Barunka was stable enough to be transported by ambulance to another hospital. Unfortunately, the MRI revealed severe brain damage, particularly bleeding in the cerebellum and brainstem.

It was a blow; our hopes were shattered. The neurologist outlined what Bara's neurological development might look like and emphasized the importance of rehabilitation and its benefits. From that moment, we knew that our lives and family wouldn't be as we had imagined. At the same time, we were determined from the very beginning to do everything possible to help Bara reach her full potential in development.

Komu pomůžeme?

Barunka má DMO, je těžce psychomotoricky opožděná. Kvůli poškození mozečku má velký problém s rovnováhou a koordinací pohybů. Sama se dokáže posadit, posouvá se po zadečku, chvíli se udrží v pozici na čtyřech, ale samostatně neleze, ani se neplazí. Stát a chodit zvládne krátce s oporou. Neumí cíleně používat ručičky. Mozeček také ovlivňuje řeč, myšlení a vyhodnocuje zrakové informace. Barunka nemluví, ani nekomunikuje jinou alternativní formou.

V důsledku náročné poporodní léčby je hluchá, sluch nahrazují kochleární implantáty. Bára identifikuje některé zvuky, ale řeči nerozumí. Další velkou komplikací jsou poškozená střeva, špatné a extrémně pomalé trávení. Většinu jídla Báře podáváme přes výživovou sondu PEG. I přes všechny tyto komplikace je Bára veselá a zvědavá holčička s velkou chutí do života, se kterou rozhodně nohy nahoře nemáme.

Bářin program je plný cvičení a stimulace. Ergoterapie, fyzioterapie, orofaciální stimulace, logopedie, hiporehabilitace a zejména intenzivní neurorehabilitační pobyty Báře pomáhají uvědomovat si vlastní tělíčko, posilovat ho a učit se správné pohybové vzorce. Pokroky jsou extrémně pomalé, ale jsou, a to je pro nás podstatné.

English:

Whom will we help?

Barunka has cerebral palsy, and she is severely psychomotorically delayed. Due to damage to her cerebellum, she has a significant problem with balance and coordination of movements. She can sit by herself, move a bit on her bottom, briefly stay on all fours, but she can't crawl or walk independently. She can't use her hands purposefully either. The cerebellum also affects speech, thinking, and processing visual information. Barunka doesn't speak or communicate through alternative means.

Due to the challenging postnatal treatment, she is deaf, and cochlear implants replace her hearing. Bara can identify some sounds, but she doesn't understand speech. Another major complication is her damaged intestines, causing poor and extremely slow digestion. Most of Bara's nutrition is given through a PEG feeding tube. Despite all these complications, Bara is a cheerful and curious girl with a great appetite for life, and we are determined to support her every step of the way.

Bara's program is full of exercises and stimulation. Occupational therapy, physiotherapy, orofacial stimulation, speech therapy, hippotherapy, and especially intensive neurorehabilitation stays help Bara become aware of her own body, strengthen it, and learn proper motor patterns. Progress is extremely slow, but it exists, and that's what matters to us.

What will the funds from this collection be used for?

The annual costs of rehabilitation amount to hundreds of thousands of Czech crowns, which the insurance doesn't cover. We spend a significant part of the year traveling to various types of rehabilitations or to doctors. However, our current car isn't spacious enough, and we often can't fit all the necessary equipment inside. When traveling for several weeks of intensive rehabilitation, we currently have to use two cars.

The proceeds from this collection will be used primarily to cover the costs of rehabilitation, therapies and equipment that will help Bara progress a little further. A smaller portion of the funds would be used to contribute to the purchase of a new family car. If the amount raised is less, we will postpone the car purchase. If we manage to raise more, the surplus will be used for extended therapy.

We are very grateful and thank all donors for their contributions to our little fighter and her/our better tomorrows.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Roční náklady na rehabilitace se vyšplhají do vysokých stovek tisíc, které pojišťovna nehradí. Velkou část roku strávíme na cestách na různé typy rehabilitací nebo k lékařům. Naše současné auto ale není dostatečně prostorné a často se nám do něj nevejdou všechny potřebné pomůcky. Při ježdění na vzdálené několikatýdenní intenzivní rehabilitační pobyty musíme v současnosti jezdit dvěma auty.

Výtěžek sbírky budeme čerpat na úhradu rehabilitací, terapií a pomůcek, díky kterým se Barunka bude moct posunout zase o kousíček dál. Menší část výtěžku bychom rádi použili na část pořizovací ceny nového rodinného automobilu. Pokud by se částka vybrala menší, nákup automobilu bychom odložili. Když se podaří vybrat více, výtěžek vydrží na delší dobu cvičení. 

Jsme velmi vděční a velice děkujeme všem dárcům za příspěvky pro naší malou bojovnici a její/naše lepší zítřky.

Do you want to leave a message for the project creator?

To view or add a message, you must be logged in on Facebook and have third-party cookies enabled in your browser.

News

18. 11. 2023 21:16

Poděkování

Milí dárci,

Rádi bychom Vám vyjádřili naši upřímnou vděčnost za Vaše finanční příspěvky pro naši Barču. Mnozí z Vás propagují sbírku dále, díky čemuž se sbírka dostává k dalším dobrým lidem, které už sami neznáme. 

Minulý víkend se uskutečnil narozeninový charitativní pokerový turnaj v klubu Showdown v Praze a díky našemu kamarádovi byl letošní výtěžek z turnaje věnovaný Barunce. Frankie, děkujeme za krásný večer, skvělou atmosféru, možnost potkat nové lidi se vřelým srdcem a v neposlední řadě za úžasných 40 tis. Kč pro naši Barču.

Většině z Vás nemůžeme osobně za Vaši podporu poděkovat, ať už jsou důvodem naše časové „nemožnosti“ nebo fakt, že jste dobrosrdečný dárce, který nás ani nezná, nebo jakýkoliv jiný důvod. Pokud ale budete mít ve středu 20. 12. večer čas a cestu kolem Vítkova, přijďte s námi přivítat Vánoce a užít si benefiční koncert skupiny Strašný banáni, který bude takovým La Grande finálem naší sbírky.

Všem, kdo se nebudete moct dostavit, bychom rádi alespoň touto cestou popřáli krásný zbytek roku, klidný advent, veselé Vánoce a hodně hodně ZDRAVÍ.

S poděkováním za Barču,

Tonda a Vlasta

11. 11. 2023 12:18

Vánoční benefiční koncert

Před Vánoci 20. 12. proběhne pro naši Barunku benefiční koncert v Café Vítkov. Za organizaci děkujeme skupině Strašný banáni. Těšíme se, kluci!

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  1. 12. 2023 12:11
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  28. 11. 2023 18:51
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  25. 11. 2023 10:05
Laskavý dárce
600 Kč  •  24. 11. 2023 9:49
Štědrý dárce
600 Kč  •  23. 11. 2023 17:49
Velkorysý dárce
600 Kč  •  23. 11. 2023 17:15
Laskavý dárce
500 Kč  •  22. 11. 2023 18:37
DobroDárce
300 Kč  •  22. 11. 2023 10:08
Laskavý dárce
10 000 Kč  •  20. 11. 2023 21:40
Milý dárce
6 581 Kč  •  20. 11. 2023 10:31
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  19. 11. 2023 13:58
Laskavý dárce
40 000 Kč  •  17. 11. 2023 23:21
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  16. 11. 2023 22:56
DobroDárce
600 Kč  •  16. 11. 2023 17:38
Velkorysý dárce
300 Kč  •  16. 11. 2023 16:24
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  16. 11. 2023 12:44
DobroDárce
600 Kč  •  15. 11. 2023 18:49
DobroDárce
600 Kč  •  15. 11. 2023 17:30
Štědrý dárce
300 Kč  •  15. 11. 2023 16:00
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  14. 11. 2023 9:58
Milý dárce
100 Kč  •  13. 11. 2023 21:51
Velkorysý dárce
20 Kč  •  13. 11. 2023 13:59
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  12. 11. 2023 17:58
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  12. 11. 2023 7:22
DobroDárce
3 000 Kč  •  11. 11. 2023 14:06
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  11. 11. 2023 8:52
Laskavý dárce
600 Kč  •  11. 11. 2023 8:43
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  10. 11. 2023 20:01
Milý dárce
600 Kč  •  10. 11. 2023 19:58
DobroDárce
200 Kč  •  10. 11. 2023 18:33
Štědrý dárce
300 Kč  •  10. 11. 2023 17:39
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  10. 11. 2023 16:52
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  10. 11. 2023 15:40
DobroDárce
15 000 Kč  •  10. 11. 2023 10:46
Laskavý dárce
300 Kč  •  9. 11. 2023 1:26
Velkorysý dárce
600 Kč  •  8. 11. 2023 23:24
Tereza a Leoš
5 000 Kč  •  8. 11. 2023 21:48
Hodně štěstí a síly!
Laskavý dárce
600 Kč  •  8. 11. 2023 18:34
Radka M.
5 000 Kč  •  8. 11. 2023 17:22
Ten naaaadherny a vesely usmev pri cviceni na balonu! Barunka je nojovnice a nadherna slecna.
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  8. 11. 2023 17:08
Štědrý dárce
200 Kč  •  8. 11. 2023 12:02
Laskavý dárce
300 Kč  •  8. 11. 2023 11:29

2 000 Kč  •  7. 11. 2023 12:46
Nech vás elán neopúšťa
Táňa
100 Kč  •  6. 11. 2023 21:09
Držím palce! :-)
Milý dárce
2 000 Kč  •  6. 11. 2023 20:08
DobroDárce
50 000 Kč  •  6. 11. 2023 20:05
Milý dárce
300 Kč  •  6. 11. 2023 16:03
Dárce, který je pro každou dobrost
20 000 Kč  •  6. 11. 2023 14:39
Monika B.
5 000 Kč  •  6. 11. 2023 14:05
Hodně štěstí
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  6. 11. 2023 14:04
JetSoft s.r.o.
40 000 Kč  •  6. 11. 2023 14:02
Držíme palce!
Barbora H.
2 000 Kč  •  6. 11. 2023 11:14
Hodně síly a co nejvíc šťastných chvil! 💕
Milý dárce
2 000 Kč  •  6. 11. 2023 9:26
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  6. 11. 2023 9:10
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  6. 11. 2023 8:51
Milý dárce
500 Kč  •  6. 11. 2023 8:14
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  5. 11. 2023 22:24
Laskavý dárce
3 000 Kč  •  5. 11. 2023 21:57
DobroDárce
1 000 Kč  •  5. 11. 2023 21:00
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  5. 11. 2023 20:19
Gejza
2 000 Kč  •  5. 11. 2023 20:17
Drz sa 🐙
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  5. 11. 2023 11:09
Filip
22 Kč  •  4. 11. 2023 22:28
<3
Laskavý dárce
300 Kč  •  4. 11. 2023 10:13
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  3. 11. 2023 13:10
Dárce, který je pro každou dobrost
10 000 Kč  •  3. 11. 2023 10:52
Ondra a Zuzka L.
22 000 Kč  •  3. 11. 2023 10:08
Na další pokroky!
DobroDárce
600 Kč  •  2. 11. 2023 14:43
Milý dárce
600 Kč  •  1. 11. 2023 18:01
DobroDárce
100 Kč  •  31. 10. 2023 19:37
DobroDárce
250 Kč  •  31. 10. 2023 16:19
DobroDárce
22 Kč  •  27. 10. 2023 15:55
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  25. 10. 2023 22:22
Laskavý dárce
22 Kč  •  25. 10. 2023 17:47
Dárce, který je pro každou dobrost
150 Kč  •  25. 10. 2023 8:25
Štědrý dárce
22 Kč  •  24. 10. 2023 22:11
Milý dárce
22 Kč  •  24. 10. 2023 16:10
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  24. 10. 2023 11:10
Velkorysý dárce
22 Kč  •  23. 10. 2023 20:05
Dobrosrdečný dárce
22 Kč  •  23. 10. 2023 19:00
Dárce, který je pro každou dobrost
10 000 Kč  •  23. 10. 2023 17:38
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  22. 10. 2023 22:17
Dárce, který je pro každou dobrost
22 Kč  •  22. 10. 2023 22:04
Dárce, který je pro každou dobrost
22 Kč  •  22. 10. 2023 21:28
Velkorysý dárce
22 Kč  •  22. 10. 2023 14:06
Milý dárce
22 Kč  •  22. 10. 2023 13:52
Velkorysý dárce
1 022 Kč  •  22. 10. 2023 13:18
Dárce, který je pro každou dobrost
22 Kč  •  22. 10. 2023 12:52
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  22. 10. 2023 11:09
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  21. 10. 2023 8:41
Klokan1905
300 Kč  •  20. 10. 2023 21:18
Hodně štěstí i z Voznice
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  19. 10. 2023 23:38
Štědrý dárce
600 Kč  •  19. 10. 2023 20:27
Laskavý dárce
600 Kč  •  19. 10. 2023 14:46
Milý dárce
600 Kč  •  19. 10. 2023 5:48
DobroDárce
300 Kč  •  18. 10. 2023 22:05
Martina Roubíčková
1 000 Kč  •  18. 10. 2023 19:21
Držíme palce!
Velkorysý dárce
600 Kč  •  18. 10. 2023 14:33
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  18. 10. 2023 14:15
Dárce, který je pro každou dobrost
150 Kč  •  18. 10. 2023 10:51
Laskavý dárce
300 Kč  •  18. 10. 2023 7:43
Velkorysý dárce
300 Kč  •  17. 10. 2023 17:22
DobroDárce
50 Kč  •  15. 10. 2023 19:59
Laskavý dárce
600 Kč  •  15. 10. 2023 19:35
Ivča
100 Kč  •  15. 10. 2023 19:04
Ať se Barunce daří 😘
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  14. 10. 2023 21:06
DobroDárce
5 000 Kč  •  14. 10. 2023 18:02
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  14. 10. 2023 9:28
Milý dárce
600 Kč  •  11. 10. 2023 22:45
Štědrý dárce
300 Kč  •  11. 10. 2023 22:22
Milý dárce
150 Kč  •  11. 10. 2023 13:48
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  11. 10. 2023 9:27
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  10. 10. 2023 13:43
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  10. 10. 2023 7:41
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  9. 10. 2023 20:31
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  8. 10. 2023 15:33
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  7. 10. 2023 12:50
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  6. 10. 2023 13:51
Dobrosrdečný dárce
3 200 Kč  •  5. 10. 2023 10:19
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  4. 10. 2023 21:30
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  4. 10. 2023 18:12
Laskavý dárce
300 Kč  •  4. 10. 2023 17:26
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  4. 10. 2023 9:26
DobroDárce
2 000 Kč  •  3. 10. 2023 14:04
Milý dárce
3 000 Kč  •  2. 10. 2023 21:51
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  2. 10. 2023 21:44
Hana Č.
1 000 Kč  •  2. 10. 2023 20:52
Vlasti, myslím na vás.
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  2. 10. 2023 18:09
Milý dárce
100 Kč  •  2. 10. 2023 16:43
Velkorysý dárce
20 Kč  •  1. 10. 2023 17:41
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  30. 9. 2023 15:57
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  30. 9. 2023 15:23
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  30. 9. 2023 12:50
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  30. 9. 2023 11:51
Jakub S.
1 000 Kč  •  30. 9. 2023 11:09
Přeju Barunce hodně sil do budoucna. Snad už bude jenom líp.
Milý dárce
300 Kč  •  30. 9. 2023 6:46
Milý dárce
1 000 Kč  •  30. 9. 2023 1:22
Laskavý dárce
300 Kč  •  30. 9. 2023 0:36
DobroDárce
1 000 Kč  •  29. 9. 2023 20:51
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  29. 9. 2023 19:10
Dagmar Š.
363 Kč  •  29. 9. 2023 18:11
Přeji hodně sil celé rodině 💛.
DobroDárce
2 000 Kč  •  29. 9. 2023 16:50
DobroDárce
20 Kč  •  29. 9. 2023 16:36
Velkorysý dárce
300 Kč  •  29. 9. 2023 8:26
Milý dárce
1 000 Kč  •  28. 9. 2023 23:49
Milý dárce
600 Kč  •  28. 9. 2023 22:19
Štědrý dárce
500 Kč  •  28. 9. 2023 21:40
Milý dárce
600 Kč  •  28. 9. 2023 21:19
Milý dárce
500 Kč  •  28. 9. 2023 21:07
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  28. 9. 2023 19:49
Milý dárce
2 000 Kč  •  28. 9. 2023 16:24
Buddy
5 000 Kč  •  28. 9. 2023 14:36
Malý příspěvek, ať všechno dopadne.
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  28. 9. 2023 10:49
Ivana Vaverčáková
1 000 Kč  •  28. 9. 2023 10:05
Vlasti, přeji Vám hodně štěstí a síly. Ivana
Petr B.
2 000 Kč  •  28. 9. 2023 9:51
Drzim palce , hodne štěstí
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  28. 9. 2023 9:51
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  28. 9. 2023 9:38
Dárce, který je pro každou dobrost
3 500 Kč  •  28. 9. 2023 9:23
Velkorysý dárce
300 Kč  •  28. 9. 2023 9:04
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  28. 9. 2023 9:03
Štědrý dárce
300 Kč  •  28. 9. 2023 8:58
DobroDárce
300 Kč  •  28. 9. 2023 8:43
Štědrý dárce
300 Kč  •  28. 9. 2023 8:29
DobroDárce
300 Kč  •  28. 9. 2023 8:04
Laskavý dárce
500 Kč  •  27. 9. 2023 23:50
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 23:32
Velkorysý dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 23:01
Jana M.
500 Kč  •  27. 9. 2023 22:49
Barunko, jsi krásná a statečná holčička. Přeji ti mnoho pokroků a sil
Sabi
100 Kč  •  27. 9. 2023 22:44
Prajem veľa síl❤️
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  27. 9. 2023 20:35
DobroDárce
500 Kč  •  27. 9. 2023 20:15
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 19:15
Milý dárce
10 Kč  •  27. 9. 2023 17:20
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  27. 9. 2023 15:41
DobroDárce
2 000 Kč  •  27. 9. 2023 15:25
Laskavý dárce
200 Kč  •  27. 9. 2023 14:59
Štědrý dárce
240 Kč  •  27. 9. 2023 13:05
DobroDárce
800 Kč  •  27. 9. 2023 12:25
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 12:22
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 12:02
Milý dárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 11:19
DobroDárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 10:57
Laskavý dárce
450 Kč  •  27. 9. 2023 9:23
Velkorysý dárce
600 Kč  •  27. 9. 2023 8:36
Dárce, který je pro každou dobrost
420 Kč  •  27. 9. 2023 8:33
Laskavý dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 8:29
Štědrý dárce
500 Kč  •  27. 9. 2023 8:19
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  27. 9. 2023 8:06
Milý dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 8:01
DobroDárce
600 Kč  •  27. 9. 2023 7:14
Štědrý dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 1:16
Milý dárce
5 000 Kč  •  26. 9. 2023 23:07
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 22:46
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  26. 9. 2023 22:39
Velkorysý dárce
450 Kč  •  26. 9. 2023 22:15
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  26. 9. 2023 22:10
Milý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 21:52
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 21:51
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 21:31
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 21:24
Ondra a Zuzka Lhotských
9 708 Kč  •  26. 9. 2023 20:12
Myslíme na Vás a ať je Barunka silnější a silnější ve všem !
Irča
600 Kč  •  26. 9. 2023 15:16
Hodně zdraví Barunko!
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 13:25
Posíláme sílu a lásku
Marcela K.
300 Kč  •  26. 9. 2023 11:03
držím palce a přeji hodně sil
Eva Kuklová
150 Kč  •  26. 9. 2023 7:24
❤️❤️❤️
Martin R.
600 Kč  •  25. 9. 2023 22:47
Hodně síly!
Jana V.
1 000 Kč  •  25. 9. 2023 22:00
Moc držím palce
Felix
50 Kč  •  25. 9. 2023 7:33
Držíme palce
Hanka Novakova
1 000 Kč  •  19. 9. 2023 2:30
Moc držim palce, Barunka má velký štěstí, že má takový dva skvělý rodiče!
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  18. 9. 2023 17:17
Pro neteřinku <3
Dana M.
2 000 Kč  •  17. 9. 2023 23:53
Držte se!
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  15. 9. 2023 20:09
Hodně sil!
Míša
2 000 Kč  •  15. 9. 2023 19:14
Držte se!
Mirek R.
10 000 Kč  •  15. 9. 2023 16:21
Vlasti, nemel jsem nejmensiho tucha. Drzim moc palce! (spolecne s nasi 1r dcerkou)
Dobrosrdečný dárce
3 000 Kč  •  15. 9. 2023 13:15
Posielame hromadu sil.
Dobrý darca
5 000 Kč  •  15. 9. 2023 10:56
Držím palce celej rodine :-)
KGS
3 500 Kč  •  15. 9. 2023 8:31
Držíme palce
K+L
1 500 Kč  •  15. 9. 2023 8:06
Hodně sil Barunce i rodičům
Anna
1 000 Kč  •  14. 9. 2023 22:12
<3 myslime na vas
K+M+F
600 Kč  •  14. 9. 2023 20:34
Držte se! ❤️🍀
Vlasta J.
3 000 Kč  •  14. 9. 2023 19:40
Rodicum preji hodne sil a Barunce at se dari delat pokroky.
Majo
2 000 Kč  •  14. 9. 2023 16:33
Posielam silu a trpezlivosť :)
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  14. 9. 2023 16:30
Hodně sil, držím palce!
Dobrý darca ;)
15 000 Kč  •  14. 9. 2023 10:08
Barunka je hviezda a rodičom veľa sily!
Eva Pek.
2 000 Kč  •  14. 9. 2023 9:57
Barunce, hodně sil i pokroků při dalších rehabilitacích a celé rodině dostatek všeho, co je potřeba ke zvládnutí náročných výzev a co nejvíc společných radostných chvil!❤️
Markéta B.
2 000 Kč  •  13. 9. 2023 23:32
Vlasti, držíme palce a přejeme celé rodince hodně sil. Jste velcí bojovníci! Držte se!
Eva V.
1 000 Kč  •  13. 9. 2023 23:00
Držte se
Oldick
5 000 Kč  •  13. 9. 2023 22:35
DobroDárce
2 000 Kč  •  13. 9. 2023 21:54
Hodně sil a radosti z pokroků ❤️
Plavcik
1 000 Kč  •  13. 9. 2023 21:53
Janina
3 333 Kč  •  13. 9. 2023 21:41
Vlasti ani ve skrytu duše si nedokážu představit, co prožíváte a jak bojujete. Máš můj neskonalý obdiv a přání, aby všechna energie přinášela jen to dobré! S láskou všem Jana
Pavla L.
500 Kč  •  13. 9. 2023 21:41
Vlasti, ať jsou Barunky pokroky co největší! 🙏🏼

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

Probíhající Dobrovýzvy

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Messages

Tereza a Leoš
5 000 Kč  •  8. 11. 2023 21:48
Hodně štěstí a síly!
Radka M.
5 000 Kč  •  8. 11. 2023 17:22
Ten naaaadherny a vesely usmev pri cviceni na balonu! Barunka je nojovnice a nadherna slecna.

2 000 Kč  •  7. 11. 2023 12:46
Nech vás elán neopúšťa
Táňa
100 Kč  •  6. 11. 2023 21:09
Držím palce! :-)
Monika B.
5 000 Kč  •  6. 11. 2023 14:05
Hodně štěstí
JetSoft s.r.o.
40 000 Kč  •  6. 11. 2023 14:02
Držíme palce!
Barbora H.
2 000 Kč  •  6. 11. 2023 11:14
Hodně síly a co nejvíc šťastných chvil! 💕
Gejza
2 000 Kč  •  5. 11. 2023 20:17
Drz sa 🐙

Other contributors

This charitable collection falls under the public collection established by the organizer and is organized for the benefit of the recipient.

Do you want to create a project or a story?

Start collecting