Úspěšně vybráno:

Pomohli jste obyvatelům Ukrajiny

Vybráno 0 Kč 44 350 Kč
od 31 dárců
 -
31 dárců
Celkem se zapojilo
1 431 Kč
Průměrná výše daru
5 000 Kč
Nejvyšší dar
66 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomohli jste obyvatelům Ukrajiny

Vybráno 0 Kč 44 350 Kč
od 31 dárců

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Andrea Veselá
Datum přidání
26. 2. 2022

Kdo sbírku organizuje?

Česky níže

Italiano di seguito

About us and the cause

On April 4th, we (Adela and myself) will be running a half marathon organised by Garda42 around part of Lake Garda (Italy). For those of you who know us, you also know we are not runners (especially not me). We would really like to make this effort worthwhile and have been set on running this race as a fundraising run. We were choosing a cause just as the absolutely tragic and abhorrent invasion of Putin's army to Ukraine was carried out. Therefore, we feel that there is no cause more pressing that this one at the moment. We cannot begin to understand what the people of Ukraine are experiencing right now, however, as daughters and granddaughters of Czechs who have experienced similar aggressions (not only) from the USSR in the past, we have heard a lot about the fear, sadness and helplessness of such situations from people close to us. We are heartbroken for all Ukrainians and we hope at least such a small action can be of help. 

===

4. dubna poběžíme (Adéla a já) půlmaraton, který pořádá Garda42 kolem části jezera Garda (Itálie). Pro ty z vás, kteří nás znají, také víte, že nejsme žádné běžkyně (zejména já ne). Rády bychom, aby naše úsilí stálo za to, a rozhodly jsme se, že tento závod poběžíme jako benefiční běh. Vybírali jsme kam penězi přispět právě ve chvíli, kdy byla provedena naprosto tragická a ohavná invaze Putinovy armády na Ukrajinu. Logicky máme pocit, že v tuto chvíli neexistuje nic důležitějšího než toto. Asi nemůžeme chápat, co obyvatelé Ukrajiny právě prožívají, ale jako dcery a vnučky Čechů a Češek, kteří v minulosti zažili podobnou agresi (nejen) ze strany SSSR, jsme o strachu, smutku a bezmoci takových situací nespočetněkrát od svých blízkých slyšely. Alespoň v myšlenkách jsem s obyvateli Ukrajiny, a doufáme, že jim i naším drobným příspěvkem trochu pomůžeme.

==

Chi siamo e la nostra causa

Il 4 aprile Adela ed io correremo una mezza maratona organizzata da Garda42 attorno ad una parte del Lago di Garda. Per quelli di voi che ci conoscono, sapete anche che non siamo proprie e vere corritrici (soprattutto non io). Per rendere utile lo sforzo, abbiamo deciso di correre questa gara come raccolta fondi. Stavamo scegliendo una causa proprio mentre veniva compiuta l'invasione assolutamente tragica e ripugnante dell'esercito di Putin in Ucraina. Pertanto, riteniamo che al momento non vi sia causa più urgente di questa. Non possiamo iniziare a capire cosa stia vivendo il popolo ucraino in questo momento, tuttavia, come figlie e nipoti di cechi che hanno subito in passato aggressioni simili (non solo) dall'URSS, siamo cresciute sentendo parlare della paura, della tristezza e impotenza di tali situazioni da parte di persone a noi vicine. Abbiamo il cuore spezzato per tutto il popolo ucraino e speriamo che almeno un'azione così piccola possa essere d'aiuto.

Komu pomůžeme?

Česky níže

Italiano di seguito

Who will we help?

All proceedings (100%) raised will go to the SOS Ukraine fund of People in Need. People in Need is a Czech nonprofit, non-governmental organization based in Prague, Czech Republic, that implements humanitarian relief and long term development projects, educational programs, and human rights programs in crisis regions internationally.

==

Všechny vybrané příspěvky (100 %) poputují do fondu SOS Ukrajina Člověka v Tísni. Člověk v tísni je česká nezisková, nevládní organizace, která realizuje humanitární pomoc a dlouhodobé rozvojové projekty, vzdělávací programy a programy v oblasti lidských práv v krizových regionech na mezinárodní úrovni.

==

Chi aiuteremo?

Tutte le donazioni andranno al fondo SOS Ucraina di People in Need. People in Need è un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro con sede a Praga, nella Repubblica Ceca, che attua aiuti umanitari e progetti di sviluppo a lungo termine, programmi educativi e programmi sui diritti umani nelle regioni di crisi a livello internazionale.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

https://www.peopleinneed.net/what-we-do/humanitarian-aid-and-development/ukraine 

Česky níže

Italiano di seguito

What exactly will the money raised be used for?

The money donated to the SOS Ukraine fund of People in Need is distributed as follows:

„PIN has been providing humanitarian aid in eastern Ukraine since 2014. Since then, we have helped 3.8 million people who have often lost everything due to the fighting. "We have been delivering water, hygiene supplies, and coal for heating in the winter for eight years,” says Drbohlav. ‚Our work also focuses on the repair of damaged houses or water pipes. We also provide psychosocial support and consultations to those who are afraid of further conflicts, the future, or for their lives.‘“

„We will use the funds to provide victims of armed conflict with humanitarian aid, support people fleeing the conflict, help refugees, and protect vulnerable families and individuals.“ 

(People in Need, 2022)

We do not have a target amount, we just hope to raise as much as possible for this cause. Due to the current severity of this situation, this fundraiser will be open until the end of March and funds raised will be sent halfway through and then the rest at the end, as I believe the sooner People in Need can use it, the better.

Lastly, to all donours who donate 2500 CZK (approx. 100 euros) or more, Adela and I are offering a small thank you gift in the form of a knitted headband, pair of socks or other small item knitted or crocheted by one of us (we knit faster than we run!). :)

Thank you to all supporters!

Andrea Veselá and Adéla Novotná

==

Peníze věnované fondu SOS Ukrajina Člověka v tísni se rozdělují takto:

"Člověk v tísni poskytuje humanitární pomoc na východní Ukrajině od roku 2014. Od té doby jsme pomohli 3,8 milionu lidí, kteří kvůli bojům často přišli o všechno. „Už osm let dodáváme vodu, hygienické potřeby a uhlí na topení v zimě,“ říká Drbohlav. „Naše práce se zaměřuje také na opravy poškozených domů nebo vodovodních potrubí. Poskytujeme také psychosociální podporu a konzultace těm, kteří se obávají dalších konfliktů, budoucnosti nebo o svůj život.“

„Prostředky použijeme na poskytování humanitární pomoci obětem ozbrojeného konfliktu, podporu lidí prchajících před konfliktem, pomoc uprchlíkům a ochranu ohrožených rodin a jednotlivců.“

(Člověk v tísni, 2022)

Cílovou částku nemáme, jen doufáme, že pro tuto věc vybereme co nejvíce. Vzhledem k aktuální vážnosti situace budu (Andrea) bude sbírka otevřena do konce března a vybrané peníze poslány nejdřív před koncem sbírky, a zbytek na konci. Proto prosím přispívejte ve jménu „kdo rychle dává, dvakrát dává“, protože věřím, že čím dříve je Člověk v tísni využije, tím lépe. 

Na závěr: všem dárcům, kteří přispějí částkou 2500 Kč a více, nabízíme s Adélou malý dárek jako poděkování v podobě pletené čelenky, páru ponožek nebo jiné drobnosti, upletené či uháčkované jednou z nás (pleteme rychleji než běháme!). :)

Děkujeme všem podporovatelům!

Andrea Veselá a Adéla Novotná

==

A cosa serviranno esattamente i soldi raccolti?

Il denaro donato al fondo SOS Ucraina di People in Need (PIN) è distribuito come segue:

„PIN fornisce aiuti umanitari nell'Ucraina orientale dal 2014. Da allora, abbiamo aiutato 3,8 milioni di persone che spesso hanno perso tutto a causa dei combattimenti. "Abbiamo fornito acqua, forniture per l'igiene e carbone per il riscaldamento in inverno per otto anni”, dice Drbohlav. ‚Il nostro lavoro si concentra anche sulla riparazione di case danneggiate o condutture dell'acqua. Forniamo anche supporto psicosociale e consulenze a coloro che hanno paura di ulteriori conflitti, del futuro o della propria vita.‘“

„Utilizzeremo i fondi per fornire alle vittime del conflitto armato aiuti umanitari, sostenere le persone in fuga dal conflitto, aiutare i rifugiati e proteggere le famiglie e gli individui vulnerabili“.

(People in Need, 2022)

Non abbiamo un importo preciso come target, ma speriamo solo di raccogliere il più possibile per questa causa. Considerando l’attuale gravità di questa situazione, questa raccolta soldi finirà a fine marzo, e le donazioni verranno inviate a metà mese e poi il resto al termine della raccolta fondi. Per questo, si prega di donare il prima possibile.  Credo che prima People in Need possono usarlo, meglio è.

Infine, a tutti i donatori che doneranno 2500 CZK (circa 100 euro) o più, Adela ed io gli ringrazieremo con un piccolo regalo: un cerchietto di lana lavorato a maglia, un paio di calzini o altri piccoli oggetti lavorati a maglia o all'uncinetto da una di noi (siamo più veloci con l’unicenetto che a corsa!). :)

Grazie a tutti i sostenitori!

Andrea Veselá e Adéla Novotná

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
3 000 Kč  •  13. 4. 2022 15:23
Velkorysý dárce
300 Kč  •  12. 4. 2022 13:02
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  29. 3. 2022 14:37
Shamyi
500 Kč  •  29. 3. 2022 13:57
Amazing women ❤️ Full support for you both and Ukraine
Andrea Fornusek
1 000 Kč  •  15. 3. 2022 8:05
For a good cause. All the best from the Pukekohe crew.
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  15. 3. 2022 0:12
babička
500 Kč  •  13. 3. 2022 12:59
držím pěsti
Štědrý dárce
500 Kč  •  6. 3. 2022 11:32
Marek M.
3 000 Kč  •  5. 3. 2022 19:42
Good run
Štědrý dárce
250 Kč  •  5. 3. 2022 17:58
Marnie
1 000 Kč  •  5. 3. 2022 8:41
Good luck. Love from NZ
Jana U.
500 Kč  •  4. 3. 2022 6:29
Simon and Julie
1 000 Kč  •  3. 3. 2022 22:58
Good luck and well done for choosing this desparate cause
Lorena & Moni
3 000 Kč  •  2. 3. 2022 19:44
Thanks for the great idea and all support from Italy - ogni piccolo gesto conta. Grandi ragazze!
Pa
2 000 Kč  •  2. 3. 2022 12:48
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  2. 3. 2022 1:30
Halmichovi
1 000 Kč  •  1. 3. 2022 16:19
Štědrý dárce
500 Kč  •  1. 3. 2022 15:39
Milý dárce
1 000 Kč  •  1. 3. 2022 13:32
JKMM
5 000 Kč  •  1. 3. 2022 8:22
Pozdrav z Hostivice
Mája
1 000 Kč  •  28. 2. 2022 10:06
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  28. 2. 2022 0:24
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  27. 2. 2022 20:43
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  27. 2. 2022 9:57
Velkorysý dárce
300 Kč  •  27. 2. 2022 9:50
Máma a táta
5 000 Kč  •  27. 2. 2022 9:00
Fandíme vám :-)
Karen
2 500 Kč  •  27. 2. 2022 0:14
Well done Adela and Andrea!! So proud of you girls and good luck xx
Rory O’Sullivan
1 000 Kč  •  26. 2. 2022 23:51
Good luck and thank you!
DobroDárce
2 000 Kč  •  26. 2. 2022 20:48
Dobrosrdečný dárce
3 000 Kč  •  26. 2. 2022 20:38
Rory O'Connell
500 Kč  •  26. 2. 2022 20:33
Love from Ireland

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat