ŽENSEN- Podpora vydání debutního alba/Support for the release of the debut album

Milník 1/3

Náklady na nahrání tracků, mix a mastering 13 písní, vydání alba na platformách, autorský obrázek a graf. práce, tisk nálepek.

Vybráno 0 Kč 4 579 Kč
63 400 Kč
53 dnů
do ukončení

Milník 2/3

Vydání alba ŽENSEN ve fyzické podobě + natočením a tvorba 1. videoklipu ženského hudebního uskupení ŽENSEN.

Vybráno 0 Kč 4 579 Kč
95 350 Kč
53 dnů
do ukončení

Milník 3/3

Zakoupení looperu pro bohatější zvuk na koncertech + 2. videoklip hudebního uskupení ŽENSEN.

Vybráno 0 Kč 4 579 Kč
119 800 Kč
53 dnů
do ukončení
Zakladatel
Elaila
Datum přidání
14. 5. 2024

Představení projektu / Presentation of the crowdfunding

For English click here

Jsem žena, matka, intuitivní zpěvačka, muzikantka a průvodkyně.

Před několika lety, kdy jsem prožívala poslední z etap osobně velmi náročného a silně transformačního období, jsem pocítila silný impulz jít svou vlastní hudební (což pro mne znamená taky spirituální) cestou a písně, které ke mně začaly proudit, začít sdílet s druhými lidmi.

Autorská hudba ŽENSEN napomáhá propojení se srdcem, s kořeny, cykly, živly, s matkou Zemí, Jednotou… je jemná i silná, povznášející i uzemňující, mnohohlasá, harmonická… posluchačům přináší to, co zrovna potřebují – (znovu)prožití určitých emocí, otevření srdce, prožitek jednoty, určité aha momenty, vnitřní sílu, odpuštění, pozitivní myšlenky, propojení s druhými, se svými kořeny, cykly, živly, s matkou Zemí, Jednotou…některé mé písně jsou vyslané „modlitby“, pro podporu sebe sama, svého srdce, ducha, svého růstu, vzájemných vztahů…

V písních jsou patrné moravské folklórní kořeny, slovanský a indiánský spirit.

Své písně zpívám a hraju při koncertech se ženami z hudebního uskupení ŽENSEN,ženském zpěvném kruhu HLAS SRDCE (https://www.facebook.com/groups/853025112536567), při rituálních svatbách, oslavách slunovratů a rovnodenností a dalších příležitostech.

V roce 2023 jsem ucítila, že své písně musím už začít nahrávat, abych je mohla sdílet (a taky jsem si moc přála všechny ty aranže a zpěvné hlasy, které jsem měla ve své hlavě, konečně uslyšet v reálu) :-). Byla jsem bez finančních prostředků na nahrávání, přesto jsem začala nahrávat v kamarádově studiu na dobré slovo 😊 Tímto Jirkovi ze srdce děkuju za podporu, důvěru a obrovskou trpělivost.

Brzy nato přišla velmi milá podpora zvenčí: finanční příspěvek do startu na nahrání od paní LILIE KHOUSNOUTDINOVÉ a jejího Nadačního fondu Propolis, což nás oba potěšilo a povzbudilo k další práci.

„Tisíci“ drobných úkolů pro vytvoření této sbírky jsem vedle překonávání nových životních zkoušek, pracovní vytíženosti a péče o dítě věnovala téměř každou volnou chvíli posledního roku mého života. Stálo mne to hodně vytrvalosti, důvěry v sebe a smyslu mého tvoření, času, financí, trpělivosti, že vše má ten svůj nejlepší čas pro dozrání, a taky smíření s tím, že se svou hudbou zároveň „otvírám“ světu. Opět jsem trochu povyrostla :) a nelituju ani jediné takto strávené minuty.

Děkuji za velkou podporu vnitřní i vnější – vždyť vše jde nakonec relativně hladce, když člověk cítí, že je na správné cestě, cestě svého srdce.

TAK. A teď konečně nastal ten správný čas mé písně ZHMOTNIT VE FINÁLNÍ PODOBĚ A SDÍLET JE S VÁMI nejen naživo, ale i v e-éteru.

Za vaši podporu a sdílení Vám ze srdce děkuji!

Elaila

Více o aktuálních hudebních počinech, o mně a mé dosavadní hudební cestě najdete na: www.vsrdcisvem.cz

FB V srdcisvem

Kdo za hudebním projektem debutního CD ŽENSEN stojí?

Elaila: autorka projektu, na CD: hudba, texty, aranže, zpěvy, housle, ukulele, guitalele, šamanský buben, tibetské meditační činelky.

Nadšenkyně a motivátorka :-)

Jiří Sedlák: produkce/mix. Na CD: ukulele, buben, tamburína, 8-mi strunná kytara.

Za mne přátelská a poctivá duše. Děkuji za podporu, trpělivost, čas a poskytnutí zázemí k nahrávání.

David Machovský: mix/master. 

Děkuji.

Jak finance využijeme? 

Podpora od vás mi pomůže zhmotnit hudbu, která ke mně už několik let proudí, a která, jak věřím a zažívám při koncertech a ženských zpěvných kruzích HLAS SRDCE, přináší lidem různé aspekty, které zrovna potřebují (znovu)prožít.

Díky vám budu moci mé písně ŽENSEN vypustit do světa, do všech uší, které je chtějí slyšet a do všech otevřených srdcí.

Vybrané peníze v rámci 1. milníku použiju na uhrazení nákladů na zvukově kvalitní nahrávání tracků, mix a finální mastering celkem 13 písní, dále pak na úhradu honoráře za autorskou malbu obrázku alba a pozadí posteru, na digitální vydání alba, a na zaplacení grafických prací při tvorbě přebalu alba a posteru.

Při vybrání peněz v rámci 2. milníku nechám vydat fyzické album ŽENSEN na CD a zaplatím za natáčení a tvorbu 1. videoklipu mého ženského hudebního uskupení ŽENSEN, který vám nasdílím na youtube.

Pokud vyberu finální částku (3. milník), koupím looper, který mi umožní při živém koncertě v jiném než plném obsazení ŽENSENu použít více hlasů a nástrojů tak, aby písně byly polyfonické a zvuk pro vás – posluchače – bohatý a květnatý. Také zaplatím za natáčení a tvorbu 2. videoklipu mého ženského hudebního uskupení ŽENSEN, který vám nasdílím na youtube.

English description

I am a woman, mother, intuitive singer, musician and guide.

A few years ago, when I was experiencing the last of the stages of a personally very demanding and strongly transformative period, I felt a strong impulse to follow my own musical path (which for me also means spiritual) and start sharing the songs that started flowing through me with other people.

ŽENSEN's author's music helps to connect with the heart, with roots, cycles, elements, with mother Earth, Unity. It is soft and strong, uplifting and grounding, multi-voiced, harmonious. It brings listeners what they need right now; (re)experiencing certain emotions, opening up the heart, the experience of oneness, certain aha moments, inner strength, forgiveness, positive thoughts, connection with others, with your roots, cycles, elements, with mother earth, Unity. Some of my songs are sent as „prayers“, to support yourself, your heart, spirit, your growth, mutual relationships…

You can feel my Moravian folklore roots and Slavic and Native American spirit in the songs.

I sing and play my songs at concerts with women from the music group ŽENSEN, in the women's singing group HLAS SRDCE (https://www.facebook.com/groups/853025112536567), at ritual weddings, celebrations of the solstice and equinox, and other occasions.

In 2023, I felt that I had to start recording my songs so that I could share them (and I also really wanted to finally hear all the arrangements and singing voices that I had in my head for so long). I had no financial means to record, yet I started recording in a friend's studio on good word 😊 I thank this Jirka from the bottom of my heart for his support, trust and great patience.

Soon after, a very nice outside support came; a financial contribution to the start of the recording from Mrs. LILIE KHOUSNOUTDINOVA and her Propolis Endowment Fund, which pleased us both and encouraged us to continue our work.

In addition to overcoming new life trials, work load and child care, I devoted almost every free moment of the last year of my life to „thousands“ of small tasks to create this collection. It cost me a lot of perseverance, confidence in myself and the meaning of my creation, time, finances, patience, that everything has its best time to mature, and also coming to terms with the fact that I am also „opening“ to the world with my music. I've grown up a bit again :) and I don't regret a single minute spent like this.

I´m very grateful for the great internal and external support – after all, everything goes relatively smoothly in the end when one feels that one is on the right path, the path of one's heart.

So, finally, the right time has come to TAKE MY SONGS IN THE FINAL FORM AND SHARE THEM WITH YOU, not only live, but also on the e-ether.

Thank you from the bottom of my heart for your support and sharing!

Elaila

You can find more about current musical acts, about me and my musical journey to date at: www.vsrdcisvem.cz

FB V srdci svem

Behind the musical project of the debut CD ŽENSEN are:

Elaila: author of the project, on CD: music, lyrics, singing, violin, ukulele, guitalele, shamanic drum, Tibetan meditation cymbals, arrangements.

Enthusiast and motivator :-)

Jiří Sedlák: production/mix. On CD: ukulele, drum, tambourine, 8-string guitar.

A friendly and honest soul for me. Thank you for your support, patience, time and providing the recording facilities.

David Machovský: mix/master.

Thank you.

What will the money be used for?

Your support will help me materialize the music that has been flowing to me for several years, and which, as I believe and experience at concerts and women's singing circles HLAS SRDCE, brings to people various aspects that they just need to (re)experience.

Thanks to you, I will be able to release my ŽENSEN songs into the world, into all ears that want to hear them and into all open hearts.

I will use the collected money as part of the 1st milestone to cover the costs of sound-quality track recording, mixing and final mastering of a total of 13 songs, as well as to pay the royalties for the author's painting of the album image and poster background, for the digital release of the album, and to pay for the graphic work at creation of album cover and poster.

When collecting money within the 2nd milestone, I will have the physical album ŽENSEN released on CD and pay for the filming and creation of the 1st video clip of my female music group ŽENSEN, which I will share with you on YouTube.

If I collect the final amount (3rd milestone), I will buy a looper that will allow me to use more voices and instruments in a live concert other than the full cast of ŽENSEN, so that the songs are polyphonic and the sound for you – the listener – is rich and flowery. I will also pay for the filming and production of the 2nd video clip of my female music group ŽENSEN, which I will share with you on YouTube.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Eva L.
555 Kč  •  18. 5. 2024 15:16
Těším se na další krásné písničky z alba :-)
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  15. 5. 2024 20:05
Dobrosrdečný přispěvatel
1 111 Kč  •  15. 5. 2024 18:29
Milý přispěvatel
333 Kč  •  15. 5. 2024 7:03
Andrea C.
1 280 Kč  •  14. 5. 2024 21:33
Dani, moc se těším na tvoji tvorbu i překrásný náhrdelník :)
Dobrosrdečný přispěvatel
500 Kč  •  14. 5. 2024 21:19
Milý přispěvatel
300 Kč  •  14. 5. 2024 19:55

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Vyberte si odměnu

1x Akustický koncert + ženský zpěvný kruh Hlas srdce (Concert + Voice of Heart)
Přispějte 13 000 Kč a více

1× Akustický koncert + ženský zpěvný kruh Hlas srdce (Concert + Voice of Heart)

Zbývá 1/1

English follows bellow

Odměnou je akustický koncert a následný zpěvný kruh Hlas srdce pro ženy k otevření hlasu a srdce pro ženy s mými autorskými písněmi u vás (délka koncertu 1–2 hod., délka workshopu 2 hod. + ½ hod. pro následné sdílení a pobytí v kruhu)

https://www.vsrdcisvem.cz/hlas-srdce-zensky-zpevy-kruh/

https://www.vsrdcisvem.cz/koncert-zenshen/

V rámci Moravy je cestovné už v ceně, v rámci Čech požádám o příplatek na naftu.

The reward is an acoustic concert and subsequent singing circle Voice of heart for women to open the voice and heart for women with my original songs at your place (concert length 1–2 hours, workshop length 2 hours + ½ hour for subsequent sharing and staying in the circle )

https://www.vsrdcisvem.cz/hlas-srdce-zensky-zpevy-kruh/

https://www.vsrdcisvem.cz/koncert-zenshen/

Within Moravia, the fare is already included in the price, within the Czech Republic I will ask for a surcharge for diesel.

Zbývá 1/1
Dobrý pocit / Good Feeling
Přispějte 100 Kč a více

Dobrý pocit / Good Feeling

Zbývá 22/25

English follows bellow

Vaše podpora bez odměny, jen tak 😊 Děkuji!

Your support without reward, just like that 😊 Thank you!

Zbývá 22/25
1x Album v digitální podobě / Album in Digital Form
Přispějte 280 Kč a více

1× Album v digitální podobě / Album in Digital Form

Zbývá 27/30

English follows bellow

Zašlu vám emailem odkaz ke stažení celého alba v digitální podobě ve formátu wav a mp3 hned, jakmile bude hotové (v červenci 2024), takže budete jedni z prvních, kdo písně ŽENSEN uslyší.

I'll email you a link to download the entire album digitally in wav and mp3 format as soon as it's ready (in July 2024), so you'll be one of the first to hear ŽENSEN's songs.

Zbývá 27/30
SRDCAŘ alba (6 odměn v 1) / Album Patron (6 rewards in 1)
Přispějte 32 000 Kč a více

SRDCAŘ alba (6 odměn v 1) / Album Patron (6 rewards in 1)

Zbývá 1/1

English follows bellow

Takovou podporou mi opravdu vykouzlíte úsměv na rtech!

Zašlu Vám:

1× Obrázek alba s osobním věnováním, poděkováním a podpisem.

1× album v digitální podobě + cover alba a poster s texty k vytištění (odkaz emailem ke stažení celého alba hned, jakmile bude hotové (v červenci 2024), takže budete jedni z prvních, kdo písně ŽENSEN uslyší.

1× ručně napsaný text písně z alba dle vlastního výběru s akordy

1× nálepku V srdci svém

1× poděkování v posteru k albu

1× zajistím vstup na vybraný koncert ŽENSEN zdarma

You really put a smile on my face with such a support!

I will send you:

1× CD cover picure with personal dedication, thanks and signature.

1× album in digital form + album cover and poster with lyrics to print (email link) in July 2024.

1× handwritten song lyrics with chords

1× sticker In the heart

1× My thanks to you in the album poster

1× free admission to a selected ŽENSEN concert

Odměna Zbývá 1/1

Odměnu pošlu nadvakrát (nejprve emailem digitální album, poté balíček s dalšími odměnami).

1x Nálepka V srdci svém / Sticker in the Heart
Přispějte 200 Kč a více

1× Nálepka V srdci svém / Sticker in the Heart

Zbývá 30/30

English follows bellow

Nálepku s logem V srdci svém si můžete nalepit kamkoliv, kde Vám bude připomínat, že bytí ve Vašem srdci a naslouchání jeho hlasu je pro Vás důležité. Zaslání v rámci ČR/SR je v ceně.

You can stick the sticker with the In the heart logo anywhere, where it will remind you that being in your heart and listening to its voice is important to you. Shipping within the CZ/SK is included in the price.

Zbývá 30/30
1x Roční vstup do ženského zpěvného kruhu HLAS SRDCE / Annual Entry to the Female Singing Circle Voice of Heart
Přispějte 3 800 Kč a více

1× Roční vstup do ženského zpěvného kruhu HLAS SRDCE / Annual Entry to the Female Singing Circle Voice of Heart

Zbývá 8/8

English follows bellow

Získáte voucher na 12 ženských zpěvných kruhů dle Vašeho výběru místa, které si můžete vybrat během 16 měsíců kdykoliv. Ve Štramberku – od května 2024 dále, v Ostravě – předběžně od září 2024 dále, případně na dalších místech podle aktuální nabídky.

Více info: FB Hlas srdce (ženský zpěvný kruh)

Web: https://www.vsrdcisvem.cz/hlas-srdce-zensky-zpevy-kruh/

You will receive a voucher for 12 women's singing circles at a location of your choice, which you can choose at any time within 16 months. In Štramberk – from May 2024 onwards, in Ostrava – tentatively from September 2024 onwards, or in other places according to the current offer.

More info: FB V srdci svem (zensky zpevny kruh)

Website: https://www.vsrdcisvem.cz/hlas-srdce-zensky-zpevy-kruh/

Zbývá 8/8
1x Osobní setkání u čaje nebo kávy na Moravě /Personal Meeting with Tea or Coffee in Moravia (or Online)
Přispějte 3 600 Kč a více

1× Osobní setkání u čaje nebo kávy na Moravě /Personal Meeting with Tea or Coffee in Moravia (or Online)

Zbývá 4/4

English follows bellow

Nabízím osobní setkání a pokec v délce 1,5 hod. u čaje, kávy (dortíku), např. na témata: cestování po světě, překonávání životních překážek, seberozvoj, mateřství, hudba, tvoření, zkušenosti s (alternativním) školstvím… Setkání může proběhnout i v angličtině. Na termínu se domluvíme osobně. Místo: Ostrava, Nový Jičín, Olomouc, Brno. Dám Vám včas vědět ohledně konkrétní kavárny :-)

I offer a personal meeting and a chat lasting 1.5 hours over tea, coffee (cake), on topics such as: traveling the world, overcoming obstacles in life, self-development, motherhood, music, creativity, experiences with (alternative) education… The meeting will take place in English. We will make an appointment in person. Location: Ostrava, Nový Jičín, Olomouc, Brno. I will let you know about the specific cafe in time :-) it is also possible to meet online if you live abroad.

Zbývá 4/4
1x Balíček 1: Autorský náramek V srdci  + Album v digitální podobě / Bracelet In the Heart + Album in Digital Form
Přispějte 860 Kč a více

1× Balíček 1: Autorský náramek V srdci + Album v digitální podobě / Bracelet In the Heart + Album in Digital Form

Zbývá 11/12

English follows bellow:

Odměnou je náramek s medailonkem s ručně raženým autorským obrázkem „V srdci“ pro připomenutí toho, že místem, kde bychom měli být nejčastěji, je naše vlastní srdce. Různé barevné provedení. Zaslání je v ceně v rámci ČR/SR.

Materiál: medailonek stříbro Ag 925, shamballa šňůrka, polodrahokamy, skleněné korálky. Zapínání na posuvný uzlík. 

Dále Vám zašlu emailem odkaz ke stažení celého alba v digitální podobě hned, jakmile bude hotové (v červenci 2024), takže budete jedni z prvních, kdo písně ŽENSEN uslyší. 

The reward is a locket bracelet with a hand-stamped author's image „In the Heart“ as a reminder that the place we should be most often is our own heart. Various colour versions. Shipping is included in the price within the CZ/SK.

Material: Ag 925 silver locket, shamballa cord, semi-precious stones, glass beads. Fastening with a sliding knot. 

I will also email you a link to download the entire album digitally in July.

Zbývá 11/12
1× Balíček 2: Autorský náhrdelník V srdci + Album v digitální podobě / Necklace In the Heart + Album in Digital Form
Přispějte 1 280 Kč a více

1× Balíček 2: Autorský náhrdelník V srdci + Album v digitální podobě / Necklace In the Heart + Album in Digital Form

Zbývá 8/10

Odměnou je náhrdelník s medailonkem s ručně raženým autorským obrázkem srdce „V srdci“ pro připomenutí toho, že místem, kde bychom měli být nejčastěji, je naše vlastní srdce. Různé barevné provedení. Zaslání je v ceně v rámci ČR/SR.

Materiál: medailonek stříbro Ag 925, hedvábná šňůra, polodrahokamy, skleněné korálky. Přetahuje se přes hlavu. 

Dále Vám zašlu emailem odkaz ke stažení celého alba v digitální podobě hned, jakmile bude hotové (v červenci 2024), takže budete jedni z prvních, kdo písně ŽENSEN uslyší. 

The reward is a locket necklace with a hand-stamped author's image „In the Heart“ as a reminder that the place we should be most often is our own heart. Various color versions. Shipping is included in the price within the CZ/SK.

Material: Ag 925 silver locket, silk cord, semi-precious stones, glass beads. Without fastening. 

I will also email you a link to download the entire album digitally in July 2024.

Zbývá 8/10
1× Půlroční vstup do ženského zpěvného kruhu HLAS SRDCE / Half Yearly Entry to the Female Singing Circle Voice of Heart
Přispějte 1 800 Kč a více

1× Půlroční vstup do ženského zpěvného kruhu HLAS SRDCE / Half Yearly Entry to the Female Singing Circle Voice of Heart

Zbývá 8/8

English follows bellow

Získáte voucher na 6 ženských zpěvných kruhů dle Vašeho výběru místa, které si můžete vybrat během 10 měsíců kdykoliv. Ve Štramberku – od května 2024 dále, v Ostravě – předběžně od září 2024 dále, případně na dalších místech podle aktuální nabídky.

Více info: FB Hlas srdce (ženský zpěvný kruh)

Web: https://www.vsrdcisvem.cz/hlas-srdce-zensky-zpevy-kruh/

You will receive a voucher for 6 women's singing circles at a location of your choice, which you can choose at any time within 10 months. In Štramberk – from May 2024 onwards, in Ostrava – tentatively from September 2024 onwards, or in other places according to the current offer.

More info: FB V srdci svem (zensky zpevny kruh)

Website: https://www.vsrdcisvem.cz/hlas-srdce-zensky-zpevy-kruh/

Zbývá 8/8
1× Balíček 3: Set autorských šperků V srdci + Album v digitální podobě / Jewellery Set In the Heart + Album in Digital Form
Přispějte 3 000 Kč a více

1× Balíček 3: Set autorských šperků V srdci + Album v digitální podobě / Jewellery Set In the Heart + Album in Digital Form

Zbývá 8/8

English follows bellow

Odměnou je náhrdelník, náramek a náušnice s medailonkem s s ručně raženým autorským obrázkem  „V srdci“ pro připomenutí toho, že místem, kde bychom měli být nejčastěji, je naše vlastní srdce. Různé barevné provedení.

Materiál: náušnice a medailonky stříbro Ag 925, hedvábná a shamballa šňůra, polodrahokamy, korálky sklo.

Dále Vám zašlu emailem odkaz ke stažení celého alba v digitální podobě (v červenci 2024), takže budete jedni z prvních, kdo písně ŽENSEN uslyší. Zaslání je v ceně v rámci ČR/SR.

The reward is a locket necklace, bracelet and earings with hand-stamped author's image of „In the Heart“ as a reminder that the place to be most often is our own heart. Various colour versions.

Material: earings and silver Ag 925 lockets, silk and shamballa cord, semi-precious stones, glass beads. Shipping is included in the price within the CZ/SK.

I will also email you a link to download the entire album digitally in July 2024.

Zbývá 8/8
1× Soukromý koncert /Private Concert
Přispějte 8 600 Kč a více

1× Soukromý koncert /Private Concert

Zbývá 2/2

Přijedu, zazpívám a zahraju své písně po dobu hodiny a půl na Vaší oslavě, nebo jen tak, pro radost, na zahradě, u ohně, v čajovně, po domluvě i u Vás doma. Budu hrát akusticky, nebo s ozvučením, které si přivezu. Odměna zahrnuje cestu k Vám v dosahu 250 km od Kopřivnice :-) Pokud bydlíte dál, požádám o příspěvek na naftu. 

I will come, sing and play my songs for an hour and a half at your private circle, or just for fun, in the garden, by the fire, in the tea room, or at your home by arrangement. I will play acoustically, or with a sound system that I will bring. The reward includes a trip to you within a range of 250 km from Kopřivnice :-) If you live further away, I will ask for an allowance for diesel.

Zbývá 2/2

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu

1x Akustický koncert + ženský zpěvný kruh Hlas srdce (Concert + Voice of Heart)
Přispějte 13 000 Kč a více

1× Akustický koncert + ženský zpěvný kruh Hlas srdce (Concert + Voice of Heart)

Zbývá 1/1

English follows bellow

Odměnou je akustický koncert a následný zpěvný kruh Hlas srdce pro ženy k otevření hlasu a srdce pro ženy s mými autorskými písněmi u vás (délka koncertu 1–2 hod., délka workshopu 2 hod. + ½ hod. pro následné sdílení a pobytí v kruhu)

https://www.vsrdcisvem.cz/hlas-srdce-zensky-zpevy-kruh/

https://www.vsrdcisvem.cz/koncert-zenshen/

V rámci Moravy je cestovné už v ceně, v rámci Čech požádám o příplatek na naftu.

The reward is an acoustic concert and subsequent singing circle Voice of heart for women to open the voice and heart for women with my original songs at your place (concert length 1–2 hours, workshop length 2 hours + ½ hour for subsequent sharing and staying in the circle )

https://www.vsrdcisvem.cz/hlas-srdce-zensky-zpevy-kruh/

https://www.vsrdcisvem.cz/koncert-zenshen/

Within Moravia, the fare is already included in the price, within the Czech Republic I will ask for a surcharge for diesel.

Zbývá 1/1
Dobrý pocit / Good Feeling
Přispějte 100 Kč a více

Dobrý pocit / Good Feeling

Zbývá 22/25

English follows bellow

Vaše podpora bez odměny, jen tak 😊 Děkuji!

Your support without reward, just like that 😊 Thank you!

Zbývá 22/25
1x Album v digitální podobě / Album in Digital Form
Přispějte 280 Kč a více

1× Album v digitální podobě / Album in Digital Form

Zbývá 27/30

English follows bellow

Zašlu vám emailem odkaz ke stažení celého alba v digitální podobě ve formátu wav a mp3 hned, jakmile bude hotové (v červenci 2024), takže budete jedni z prvních, kdo písně ŽENSEN uslyší.

I'll email you a link to download the entire album digitally in wav and mp3 format as soon as it's ready (in July 2024), so you'll be one of the first to hear ŽENSEN's songs.

Zbývá 27/30
SRDCAŘ alba (6 odměn v 1) / Album Patron (6 rewards in 1)
Přispějte 32 000 Kč a více

SRDCAŘ alba (6 odměn v 1) / Album Patron (6 rewards in 1)

Zbývá 1/1

English follows bellow

Takovou podporou mi opravdu vykouzlíte úsměv na rtech!

Zašlu Vám:

1× Obrázek alba s osobním věnováním, poděkováním a podpisem.

1× album v digitální podobě + cover alba a poster s texty k vytištění (odkaz emailem ke stažení celého alba hned, jakmile bude hotové (v červenci 2024), takže budete jedni z prvních, kdo písně ŽENSEN uslyší.

1× ručně napsaný text písně z alba dle vlastního výběru s akordy

1× nálepku V srdci svém

1× poděkování v posteru k albu

1× zajistím vstup na vybraný koncert ŽENSEN zdarma

You really put a smile on my face with such a support!

I will send you:

1× CD cover picure with personal dedication, thanks and signature.

1× album in digital form + album cover and poster with lyrics to print (email link) in July 2024.

1× handwritten song lyrics with chords

1× sticker In the heart

1× My thanks to you in the album poster

1× free admission to a selected ŽENSEN concert

Odměna Zbývá 1/1

Odměnu pošlu nadvakrát (nejprve emailem digitální album, poté balíček s dalšími odměnami).

1x Nálepka V srdci svém / Sticker in the Heart
Přispějte 200 Kč a více

1× Nálepka V srdci svém / Sticker in the Heart

Zbývá 30/30

English follows bellow

Nálepku s logem V srdci svém si můžete nalepit kamkoliv, kde Vám bude připomínat, že bytí ve Vašem srdci a naslouchání jeho hlasu je pro Vás důležité. Zaslání v rámci ČR/SR je v ceně.

You can stick the sticker with the In the heart logo anywhere, where it will remind you that being in your heart and listening to its voice is important to you. Shipping within the CZ/SK is included in the price.

Zbývá 30/30
1x Roční vstup do ženského zpěvného kruhu HLAS SRDCE / Annual Entry to the Female Singing Circle Voice of Heart
Přispějte 3 800 Kč a více

1× Roční vstup do ženského zpěvného kruhu HLAS SRDCE / Annual Entry to the Female Singing Circle Voice of Heart

Zbývá 8/8

English follows bellow

Získáte voucher na 12 ženských zpěvných kruhů dle Vašeho výběru místa, které si můžete vybrat během 16 měsíců kdykoliv. Ve Štramberku – od května 2024 dále, v Ostravě – předběžně od září 2024 dále, případně na dalších místech podle aktuální nabídky.

Více info: FB Hlas srdce (ženský zpěvný kruh)

Web: https://www.vsrdcisvem.cz/hlas-srdce-zensky-zpevy-kruh/

You will receive a voucher for 12 women's singing circles at a location of your choice, which you can choose at any time within 16 months. In Štramberk – from May 2024 onwards, in Ostrava – tentatively from September 2024 onwards, or in other places according to the current offer.

More info: FB V srdci svem (zensky zpevny kruh)

Website: https://www.vsrdcisvem.cz/hlas-srdce-zensky-zpevy-kruh/

Zbývá 8/8
1x Osobní setkání u čaje nebo kávy na Moravě /Personal Meeting with Tea or Coffee in Moravia (or Online)
Přispějte 3 600 Kč a více

1× Osobní setkání u čaje nebo kávy na Moravě /Personal Meeting with Tea or Coffee in Moravia (or Online)

Zbývá 4/4

English follows bellow

Nabízím osobní setkání a pokec v délce 1,5 hod. u čaje, kávy (dortíku), např. na témata: cestování po světě, překonávání životních překážek, seberozvoj, mateřství, hudba, tvoření, zkušenosti s (alternativním) školstvím… Setkání může proběhnout i v angličtině. Na termínu se domluvíme osobně. Místo: Ostrava, Nový Jičín, Olomouc, Brno. Dám Vám včas vědět ohledně konkrétní kavárny :-)

I offer a personal meeting and a chat lasting 1.5 hours over tea, coffee (cake), on topics such as: traveling the world, overcoming obstacles in life, self-development, motherhood, music, creativity, experiences with (alternative) education… The meeting will take place in English. We will make an appointment in person. Location: Ostrava, Nový Jičín, Olomouc, Brno. I will let you know about the specific cafe in time :-) it is also possible to meet online if you live abroad.

Zbývá 4/4
1x Balíček 1: Autorský náramek V srdci  + Album v digitální podobě / Bracelet In the Heart + Album in Digital Form
Přispějte 860 Kč a více

1× Balíček 1: Autorský náramek V srdci + Album v digitální podobě / Bracelet In the Heart + Album in Digital Form

Zbývá 11/12

English follows bellow:

Odměnou je náramek s medailonkem s ručně raženým autorským obrázkem „V srdci“ pro připomenutí toho, že místem, kde bychom měli být nejčastěji, je naše vlastní srdce. Různé barevné provedení. Zaslání je v ceně v rámci ČR/SR.

Materiál: medailonek stříbro Ag 925, shamballa šňůrka, polodrahokamy, skleněné korálky. Zapínání na posuvný uzlík. 

Dále Vám zašlu emailem odkaz ke stažení celého alba v digitální podobě hned, jakmile bude hotové (v červenci 2024), takže budete jedni z prvních, kdo písně ŽENSEN uslyší. 

The reward is a locket bracelet with a hand-stamped author's image „In the Heart“ as a reminder that the place we should be most often is our own heart. Various colour versions. Shipping is included in the price within the CZ/SK.

Material: Ag 925 silver locket, shamballa cord, semi-precious stones, glass beads. Fastening with a sliding knot. 

I will also email you a link to download the entire album digitally in July.

Zbývá 11/12
1× Balíček 2: Autorský náhrdelník V srdci + Album v digitální podobě / Necklace In the Heart + Album in Digital Form
Přispějte 1 280 Kč a více

1× Balíček 2: Autorský náhrdelník V srdci + Album v digitální podobě / Necklace In the Heart + Album in Digital Form

Zbývá 8/10

Odměnou je náhrdelník s medailonkem s ručně raženým autorským obrázkem srdce „V srdci“ pro připomenutí toho, že místem, kde bychom měli být nejčastěji, je naše vlastní srdce. Různé barevné provedení. Zaslání je v ceně v rámci ČR/SR.

Materiál: medailonek stříbro Ag 925, hedvábná šňůra, polodrahokamy, skleněné korálky. Přetahuje se přes hlavu. 

Dále Vám zašlu emailem odkaz ke stažení celého alba v digitální podobě hned, jakmile bude hotové (v červenci 2024), takže budete jedni z prvních, kdo písně ŽENSEN uslyší. 

The reward is a locket necklace with a hand-stamped author's image „In the Heart“ as a reminder that the place we should be most often is our own heart. Various color versions. Shipping is included in the price within the CZ/SK.

Material: Ag 925 silver locket, silk cord, semi-precious stones, glass beads. Without fastening. 

I will also email you a link to download the entire album digitally in July 2024.

Zbývá 8/10
1× Půlroční vstup do ženského zpěvného kruhu HLAS SRDCE / Half Yearly Entry to the Female Singing Circle Voice of Heart
Přispějte 1 800 Kč a více

1× Půlroční vstup do ženského zpěvného kruhu HLAS SRDCE / Half Yearly Entry to the Female Singing Circle Voice of Heart

Zbývá 8/8

English follows bellow

Získáte voucher na 6 ženských zpěvných kruhů dle Vašeho výběru místa, které si můžete vybrat během 10 měsíců kdykoliv. Ve Štramberku – od května 2024 dále, v Ostravě – předběžně od září 2024 dále, případně na dalších místech podle aktuální nabídky.

Více info: FB Hlas srdce (ženský zpěvný kruh)

Web: https://www.vsrdcisvem.cz/hlas-srdce-zensky-zpevy-kruh/

You will receive a voucher for 6 women's singing circles at a location of your choice, which you can choose at any time within 10 months. In Štramberk – from May 2024 onwards, in Ostrava – tentatively from September 2024 onwards, or in other places according to the current offer.

More info: FB V srdci svem (zensky zpevny kruh)

Website: https://www.vsrdcisvem.cz/hlas-srdce-zensky-zpevy-kruh/

Zbývá 8/8
1× Balíček 3: Set autorských šperků V srdci + Album v digitální podobě / Jewellery Set In the Heart + Album in Digital Form
Přispějte 3 000 Kč a více

1× Balíček 3: Set autorských šperků V srdci + Album v digitální podobě / Jewellery Set In the Heart + Album in Digital Form

Zbývá 8/8

English follows bellow

Odměnou je náhrdelník, náramek a náušnice s medailonkem s s ručně raženým autorským obrázkem  „V srdci“ pro připomenutí toho, že místem, kde bychom měli být nejčastěji, je naše vlastní srdce. Různé barevné provedení.

Materiál: náušnice a medailonky stříbro Ag 925, hedvábná a shamballa šňůra, polodrahokamy, korálky sklo.

Dále Vám zašlu emailem odkaz ke stažení celého alba v digitální podobě (v červenci 2024), takže budete jedni z prvních, kdo písně ŽENSEN uslyší. Zaslání je v ceně v rámci ČR/SR.

The reward is a locket necklace, bracelet and earings with hand-stamped author's image of „In the Heart“ as a reminder that the place to be most often is our own heart. Various colour versions.

Material: earings and silver Ag 925 lockets, silk and shamballa cord, semi-precious stones, glass beads. Shipping is included in the price within the CZ/SK.

I will also email you a link to download the entire album digitally in July 2024.

Zbývá 8/8
1× Soukromý koncert /Private Concert
Přispějte 8 600 Kč a více

1× Soukromý koncert /Private Concert

Zbývá 2/2

Přijedu, zazpívám a zahraju své písně po dobu hodiny a půl na Vaší oslavě, nebo jen tak, pro radost, na zahradě, u ohně, v čajovně, po domluvě i u Vás doma. Budu hrát akusticky, nebo s ozvučením, které si přivezu. Odměna zahrnuje cestu k Vám v dosahu 250 km od Kopřivnice :-) Pokud bydlíte dál, požádám o příspěvek na naftu. 

I will come, sing and play my songs for an hour and a half at your private circle, or just for fun, in the garden, by the fire, in the tea room, or at your home by arrangement. I will play acoustically, or with a sound system that I will bring. The reward includes a trip to you within a range of 250 km from Kopřivnice :-) If you live further away, I will ask for an allowance for diesel.

Zbývá 2/2