Akademie Koruny svatováclavské, z. s.

Akademie věnováním názvu patronu Čech a Moravy vzdává poctu předkům a hlásí se k jejich odkazům: Velkomoravské říši – prvnímu stabilnímu knížectví západních Slovanů ve střední Evropě, Koruně království českého – státnímu útvaru, který byl tvořen svazkem zemí pod svrchovaností českého krále a jehož jádro tvořily korunní české země, tj. České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví.

1 Vytvořených sbírek
14 200 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Akademie je ve svých cílech a činnosti motivována nejvyššími hodnotami křesťanské kultury, a proto mezi její specifické cíle patří také charita, solidarita a rozumná péče o životní prostředí.

Akademie je s odkazem na výše uvedené cíle svou činností badatelským, vzdělávacím a diskusním sdružením, založeným za účelem sdružovat nejen učence, ale i neodborníky se zájmem historii, heraldiku, vexilologii, faleristiku, rytířské řády, a také o historii a současnost vládnoucích dynastií s cílem podporovat výměnu myšlenek, informací, zpráv a pomocí rozličných forem spolupráce, jak mezi akademiky tak i neodbornou veřejností navzájem, posilovat vědomí sounáležitosti, respektu a úcty k duchovním a kulturním kořenům naší evropské civilizace.

Akademie se ve svých charitativních aktivitách primárně zaměřuje na podporu těch, kteří chránili hodnoty naší evropské civilizace.