Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková org.

V současné době máme v našem dětském domově 6 rodinných skupin, ve kterých je vždy maximálně 8 dětí, věkově i pohlavně odlišných. Děti tak nejsou ochuzovány o cenné zkušenosti při styku s dětmi druhého pohlaví. Skladbu rodinné skupiny volíme tak, aby nedocházelo k nežádoucím sexuálním projevům. Menší děti jsou pojítkem celé rodinné skupiny a starší děti se tak učí přímov praxi péči o menší děti. Při sestavování rodinných skupin, jakož i při zařazování nově příchozích dětí, dbáme na zachování citových sourozeneckých vazeb, neboť ty jsou často poslední, které dětem po odchodu z rodiny zbyly.

1 Vytvořených sbírek
46 500 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Velký důraz klademe na přípravu dětí do školy, protože úspěch dětí ve škole považujeme za jeden ze základních předpokladů pro jejich budoucí kvalitní zapojení do společnosti. Pravidelnou domácí přípravou u dětí posilujeme jejich školní návyky. Vychovatelé vedou děti k odpovědnosti a samostatnosti při vypracovávání domácích úkolů a při opakování učiva. Velkou pozornost věnujeme studiu jazyků a využívání informačních technologií. V každé rodinné skupině jsou proto alespoň dva počítače. V nich jsou nainstalovány výukové programy (např. matematické, jazykové, zeměpisné
a přírodovědné). Textové editory využívají k psaní různých textů.

Speciální péči věnujeme dětem z romských rodin, které přišly do dětského domova přímo z terénu. Ty mívají problémy s českým jazykem, jež dosud mnoho nepoužívaly. Tento fakt vede i k neprospěchu v ostatních školních předmětech. Mnohdy také nevnímají vzdělání jako prostředek vedoucí k jejich osobnostnímu rozvoji a tím ke zvýšení jejich budoucí životní úrovně. Další problém tvoří romské děti vyrůstající od dětství v ústavech, které se z neznalosti romské kultury ke svému romství nehlásí. Pro ně pak využíváme rozmanitých aktivit (např. literární soutěž Romano Suno, odebírání romských časopisů a novin).

Stěžejním úkolem v naší práci je vytvořit pozitivní emocionální klima v domově, vytvořit příjemné, estetické a čisté prostředí na rodinných skupinách.

Významnou roli v naší práci hraje plánování volnočasových aktivit pro naše děti. Vhodnými jsou např. sportovní aktivity, celodenní vycházky do okolí, výlety do větších měst atd. V dětském domově jsou vedeny zájmové kroužky jako např. výtvarný, keramický, florbalový, volejbalový, ekologicko – turistický, vaření, míčové hry a stolní tenis. Naše zařízení disponuje zázemím nejen pro stolní tenis, ale přímo v areálu využíváme hřiště na kopanou a plácek s umístěným košem na streetball Více však upřednostňujeme využití zájmových aktivit mimo dětský domov. Děti mohou navštěvovat atletický oddíl, oddíl kopané, navštěvují ZUŠ a městskou knihovnu. Tam mohou trávit volný čas přirozeně mezi svými vrstevníky z běžných rodin. Využíváme také tělocvičny základní školy, kam chodíme hrát různé míčové hry.

Od podzimu roku 2016 se účastníme projektu „Absence rodiny není překážkou kvalitního života“.

Vedení dětského domova se aktivně věnuje rozšiřování odborné způsobilosti svých kmenových zaměstnanců. Témata přednášek jsou zaměřena na praktické dovednosti a znalosti z oborů pedagogiky a speciální pedagogiky. Základním výstupem ze společných seminářů je schopnost zaměstnanců odborně zpracovat anamnézu dítěte. Pravidelně vysíláme zaměstnance na školení a semináře, nakupujeme odbornou literaturu a časopisy.

Rychlé kontakty

Web: https://ddjablonnevp.cz/
E-mail: j.pittnerova@ddjablonnevp.cz
Telefon: 724 505 855