Sbírka ukončena:

Větší auto pro Zuzanku

Vybráno 0 Kč 579 289 Kč
600 000 Kč
 -
666 dárců
Celkem se zapojilo
870 Kč
Průměrná výše daru
150 000 Kč
Nejvyšší dar
209 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Větší auto pro Zuzanku

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Lenka Sedliaková
Datum přidání
27. 4. 2022
Poslední aktualita

22. 11. 2022 17:20

Poděkování

Chtěla bych za celou naši rodinu poděkovat všem dárcům, kteří se rozhodli nás podpořit. Moc si vážíme každé koruny, kterou jsme obdrželi.

Že se částka vybere skoro celá, jsem vůbec nedoufala. Je to od Vás všech úžasný dárek k Vánocům (auto bychom měli převzít před Vánocemi). Až se Zuzka projede velkým autem, bude určitě nadšená.

Dovolte, abych Vám popřála krásný adventní čas plný klidu, míru a radosti. Veselé Vánoce malým i velkým. Do nového roku ohromnou hromadu zdraví, protože zdraví si nekoupíme a většinou zjistíme, že jsme přišli o velký dar až když je pozdě.

Se srdečným poděkováním Hanička, Zuzka, Vašík, Lenka a Michal

Zobrazit celou aktualitu

Kdo sbírku organizuje?

Dobrý den, jmenuji se Lenka a jsem matkou 3 úžasných dětí (Zuzanky – 7 let,Vašíka – 5 let a Haničky – 2 měsíce). Spolu s manželem Michalem se jim snažíme býti dobrými rodiči. Větší auto potřebujeme kvůli nejstarší Zuzance. Zuzanka je začleněna do diagnózy Dětské Mozkové Obrny, má dekompenzovanou epilepsii, středně těžkou až těžkou mentální retardaci, poruchu polykání, poruchu rovnováhy a hybnosti. Pro hydrocefalus (otok mozku) má voperovaný do hlavičky VP shunt (hadičku, která odvádí z hlavy přebytečný mok do bříška). Tento shunt už se ji 5× ucpal, tudíž musela podstoupit 5 opercí hlavy. Její proporce v hlavičce již jsou natolik špatné, že při dalším ucpání shuntu budou lékaři další shutn dávat do páteře, kde je 95% šance, že úplně ochrne od pasu dolu. 

Hello, my name is Lenka and I am a mother of 3 wonderful children (Zuzanka – 7 years, Vasik – 5 years and Hanička – 2 months). Together with my husband Michal we try to be good parents to them. We need a bigger car for our eldest Zuzanka. Zuzanka has a diagnosis of Infantile Cerebral Palsy, she has decompensated epilepsy, moderate to severe mental retardation, swallowing disorder, balance and mobility disorder. Due to hydrocephalus (swelling of the brain) he has a shunt (a tube that drains excess fluid from the head into the abdomen) inserted into his head. This shunt has become blocked 5 times, so she has had to have 5 head surgeries. Her head proportions are already so bad that the next time the shunt gets blocked, the doctors will put another shunt in her spine, where there is a 95% chance she will become completely paralyzed from the waist down. 

Zuzanka má období,kdy je na tom zdravotně lépe a kdy hůře. V lepší fázi svého zdravotního stavu je schopna vrávoravé samostatné chůze, při minimálním zhoršení stavu třeba i při rýmě,se stává nechodící až ležící.

Zuzanka has periods when she's better and when she's worse. In the better phase of her health she is able to walk on her own, with minimal deterioration of her condition, even with a cold, she becomes unwalking or even lying down.

Auto potřebujeme pro přepravu k lékařům, na rehabilitace a cesty do stacionáře, v rámci kterého Zuzka absolvuje povinnou školní docházku. Občas bychom chtěli vyrazit na nějaký výlet.

We need a car for transport to doctors, rehabilitation and travelling to the residential care centre where Zuzka attends compulsory school. Occasionally we would like to go on a trip.

Pokud nás chcete vidět, najdete nás v 31.dílu Nové Naděje s Honzou Musilem.

https://www.youtube.com/watch?v=Obsb9ykBuNA

Komu pomůžeme?

Nejstarší Zuzanka, která bude auto nejvíce využívat byla celé těhotenství zdravá holčička. Až v 35 týdnu se něco pokazilo. Zuzanka se narodila v 36+3 akutním císařským řezem pro nepostupující porod. Asi 15 hodin po porodu se u Zuzanky objevily velké epileptické záchvaty. Při sonu hlavičky se zjistilo krvácení do mozku, se kterým byla Zuzka přeložena na ARO pražské fakultní nemocnice. Následoval kolotoč vyšetření. Ze kteréko vyplynulo, že má Zuzka centrální krvácení do pravé hemisféry a ischemii kůry levé hemisféry.  Tím, že je tato kombinace postižení neobvyklá, není nám schopen žádný lékař sdělit prognózu Zuzanky. Její léčba se soustředí na aktuální potíže.

The oldest Zuzanka, who will use the car the most, has been a healthy little girl throughout her pregnancy. It wasn't until the 35th week that something went wrong. Zuzanka was born at 36th week by acute caesarean section for non-progressive labour. About 15 hours after birth, Zuzanka developed grand mal epileptic seizures. A scan of the head revealed a cerebral haemorrhage, with which Zuzanka was transferred to the A&E department of the Prague University Hospital. A round of examinations followed. It was found that Zuzka had a central hemorrhage in the right hemisphere and ischemia of the cortex of the left hemisphere.  Because this combination of disabilities is unusual, no doctor has been able to tell us Zuzanka's prognosis. Her treatment is focused on her current difficulties.

U Zuzky se na JIPu rozvinul hydrocefalus (otok mozku). Kvůli tomu podstoupila desítky lumbálních punkcí. Poté se lékaři rozhodli našít Zuzce omayu (komůrka na hlavičce, přes kterou se odebírá mok). Časté odebírání moku vedlo u Zuzky k minerálovému rozvratu a zhoršení celové stavu. Z tohoto důvodu ji byl našit VP shunt, který se ji po 14 dnech ucpal a musela na reoperaci.

Zuzanka has developed hydrocephalus (swelling of the brain) in the ICU. She has had dozens of lumbar punctures because of this. Then the doctors decided to sew an omaya (a chamber on the head through which fluid is drawn). The frequent withdrawal of fluid led to a mineral upset and worsening of Zuzka's overall condition. Because of this, she was fitted with a VP shunt which became blocked after 14 days and she had to have a re-operation.

Když se nám po měsících pobytu v nemocnici povedlo dostat domu. Byli jsme hrozně štastní. Tím to ale neskončilo. Od té doby se Zuzankou rehabilitujeme, navštěvujeme nespočet specialistů, absolvujeme akutní i plánované hospitalizace, rehabilitační pobyty apod.

When we managed to get her home after months in hospital. We were so happy. But that wasn't the end of it. Since then, Zuzanka and I have been rehabilitating, seeing countless specialists, undergoing acute and elective hospitalizations, rehabilitation stays, etc.

V současné době je Zuzanka po 5 reoperacích shuntu, má farmakorezistentní a inoperabilní formu epilepsie, která má 3 ložiska (které se čas od času posunují). Když je v nepohodě a má epilepsii hodně dekompenzovanou,vidíme u ní i 50 záchvatů za den. Tyto záchvaty samozřejmě zhoršují celkový stav a schopnost pohybu Zuzky. 

Currently, Zuzanka has undergone 5 shunt reoperations, has a pharmacoresistant and inoperable form of epilepsy that has 3 foci (which shift from time to time). When she is in discomfort and her epilepsy is very decompensated,we see as many as 50 seizures per day. These seizures obviously impair Zuzanka's overall condition and ability to move. 

Následkem epilepsie a středně těžké,až těžké mentální retardace Zuzka skoro nemluví. Umí asi 3 slova a občas se jí povede napodobit nějaké zvíře. Špatně polyká a často se zakuckává. Má poruchu chování (střídá smích, pláč a vztek, má nutkání kousat). Její schopnost pohybu je hodně ovlivněna aktuálním zdravotním stavem. Při infektu či malfunkci shuntu přestává chodit. Poté,co se uzdraví,ji chůzi znovu učíme.

As a result of her epilepsy and moderate to severe mental retardation, Zuzka barely speaks. She knows about 3 words and occasionally manages to imitate an animal. She swallows poorly and often stutters. She has a behavioural disorder (alternates between laughing, crying and anger, has the urge to bite). Her ability to move around is very much affected by her current medical condition. She stops walking when she has an infection or malfunction of the shunt. After she recovers, we teach her to walk again.

Aby toho nebylo málo, tak se v důsledku poškození mozku rozjela u Zuzky v 7 letech předčasná puberta, která musí být zastavena aplikací injekcí do hýždě každé 3 měsíce až do jejich 12let.

To make matters worse, as a result of brain damage, Susan developed precocious puberty at the age of 7, which has to be stopped by injections into her buttocks every 3 months until she is 12 years old.

I přes všechny tyto nesnáze a zdravotní komplikace je Zuzka usměvavé milé děvče, které se chce kamarádit a mazlit i s cizími lidmi. Je vidět, že má radost ze života a to je pro nás jako rodiče naplňující a povzbuzující.Chceme ji poskytnout pokud možno co nejvíce impulzů a podmínek pro její spokojennost, radost a schopnost rozvíjet se.

Despite all these difficulties and health complications Zuzka is a smiling sweet girl who wants to make friends and cuddle with strangers. You can see that she enjoys life and this is fulfilling and encouraging for us as parents.We want to provide her with as much stimulation and conditions as possible to keep her happy, happy and able to develop.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze ze sbírky budou použity na nákup Ford Tourneo Custom L2, do kterého se nám vejde polohovatelný vozík a potřebné pomůcky  pro Zuzku i kočárek pro Haničku.

Část peněz nám přislíbila půjčit rodina a něco málo máme našetřeno. Celková cena vozu je 1mil korun. Do vozu poté budeme pořizovat speciální otočnou sedačku a nájezdové ližiny pro vozík.

Pokud by se tady podařilo nasbírat více peněz, něž jsme stanovili, budeme si moci méně půjčit od příbuzných.

Kdyby se nenasbírala celé částka, tak budeme vděčni za každou korunu. Zbytek pěněz si budeme muset půjčit od bankovních či nebankovních ústavů.

Auto je pro nás nedílnou součástí života. Bez něj bychom obtížně Zuzku dopravovali k lékařům na různá vyšetření, do školy a na pobyty v nemocnicích či rehabilitační léčby.

Moc děkujeme !

What exactly will the money from this fundraiser be used for?


The money from the fundraiser will be used to purchase a Ford Tourneo Custom
L2, which we can fit a reclining wheelchair and necessary equipment for Zuzanka as well as a stroller for Hanička.

Some of the money has been loaned to us by family and we have a little money saved up. The total price of the car is 1mil crowns. We will then buy a special swivel seat and rails for the wheelchair.

If we can raise more money than we have set here, we will be able to borrow less from relatives.

If the full amount is not raised, we would be grateful for any pledge. We will have to borrow the rest of the money from banking or non-banking institutions.

The car is an integral part of our lives. Without it, we would find it
difficult to transport Zuzka to doctors' appointments, school and hospital stays or rehabilitation treatments.

Thank you very much !

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

22. 11. 2022 17:20

Poděkování

Chtěla bych za celou naši rodinu poděkovat všem dárcům, kteří se rozhodli nás podpořit. Moc si vážíme každé koruny, kterou jsme obdrželi.

Že se částka vybere skoro celá, jsem vůbec nedoufala. Je to od Vás všech úžasný dárek k Vánocům (auto bychom měli převzít před Vánocemi). Až se Zuzka projede velkým autem, bude určitě nadšená.

Dovolte, abych Vám popřála krásný adventní čas plný klidu, míru a radosti. Veselé Vánoce malým i velkým. Do nového roku ohromnou hromadu zdraví, protože zdraví si nekoupíme a většinou zjistíme, že jsme přišli o velký dar až když je pozdě.

Se srdečným poděkováním Hanička, Zuzka, Vašík, Lenka a Michal

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Míla S.
100 Kč  •  22. 11. 2022 14:52
Moc držím pěsti, i nám se podařilo vybrat. Musí to dobře dopadnout!🍀
DobroDárce
200 Kč  •  22. 11. 2022 14:40
DobroDárce
100 Kč  •  22. 11. 2022 14:39
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  22. 11. 2022 14:23
DobroDárce
300 Kč  •  22. 11. 2022 14:11
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  22. 11. 2022 14:03
Laskavý dárce
150 Kč  •  22. 11. 2022 13:56
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  22. 11. 2022 13:17
Štědrý dárce
300 Kč  •  22. 11. 2022 12:35
Milý dárce
300 Kč  •  22. 11. 2022 11:57
Dobrosrdečný dárce
8 000 Kč  •  22. 11. 2022 10:22
Milý dárce
1 000 Kč  •  22. 11. 2022 9:22
Velkorysý dárce
100 Kč  •  22. 11. 2022 9:18
Dobrosrdečný dárce
109 Kč  •  22. 11. 2022 9:18
Milý dárce
300 Kč  •  22. 11. 2022 9:09
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  22. 11. 2022 8:30
Velkorysý dárce
222 Kč  •  22. 11. 2022 8:01
Štědrý dárce
300 Kč  •  22. 11. 2022 7:59
Štědrý dárce
300 Kč  •  22. 11. 2022 7:32
Milý dárce
1 000 Kč  •  22. 11. 2022 0:18
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  22. 11. 2022 0:17
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  21. 11. 2022 23:56
DobroDárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 23:53
Andrea
200 Kč  •  21. 11. 2022 23:33
Hodne zdravi, sil , stesti ....❤️❤️❤️🍀🍀🍀velky obdiv rodicum.
DobroDárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 22:32
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  21. 11. 2022 22:18
Velkorysý dárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 22:16
DobroDárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 22:11
Štědrý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 22:05
Štědrý dárce
200 Kč  •  21. 11. 2022 21:57
DobroDárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 21:25
Laskavý dárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 21:23
DobroDárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 21:23
Milý dárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 21:19
Laskavý dárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 20:59
Laskavý dárce
6 000 Kč  •  21. 11. 2022 20:49
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  21. 11. 2022 20:47
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 20:46
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 20:32
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  21. 11. 2022 20:29
Milý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 20:22
Pavla
100 Kč  •  21. 11. 2022 20:12
Držím moc palečky, aby se nasbíralo co nejvíce korunek! Jste obdivuhodni. Zdraví Pavla
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 20:07
Zuzka
500 Kč  •  21. 11. 2022 19:55
Jsi krásná a statečná holčička, přeji sílu celé rodině. 🙏
Štědrý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 19:53
Milý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 19:39
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 11. 2022 19:37
Matěj Gaspar
300 Kč  •  21. 11. 2022 19:23
Pro malou princeznu
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 19:22
Štědrý dárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 19:20
Štědrý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 19:16
DobroDárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 18:50
Milý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 18:33
Milý dárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 18:14
DobroDárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 18:13
Držte se, hodně štěstí ❤️
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 11. 2022 18:04
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  21. 11. 2022 18:03
Štědrý dárce
500 Kč  •  21. 11. 2022 17:49
Štědrý dárce
100 Kč  •  21. 11. 2022 17:47
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 17:42
Velkorysý dárce
100 Kč  •  21. 11. 2022 17:41
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 11. 2022 17:29
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 11. 2022 17:29
DobroDárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 17:18
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 17:16
Laskavý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 17:00
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  21. 11. 2022 17:00
Milý dárce
100 Kč  •  21. 11. 2022 17:00
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 16:56
DobroDárce
7 350 Kč  •  21. 11. 2022 16:43
DobroDárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 16:34
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 11. 2022 16:28
Velkorysý dárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 16:09
Velkorysý dárce
500 Kč  •  21. 11. 2022 16:07
Martina
300 Kč  •  21. 11. 2022 15:57
Drzim vam palce
Milý dárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 15:50
DobroDárce
2 000 Kč  •  21. 11. 2022 15:43
DobroDárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 15:39
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 15:35
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 15:30
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  21. 11. 2022 15:24
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 15:21
Štědrý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 15:19
Štědrý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 15:18
Laskavý dárce
500 Kč  •  21. 11. 2022 15:08
Milý dárce
100 Kč  •  21. 11. 2022 14:59
Šárka
300 Kč  •  21. 11. 2022 14:56
Přeji hodně zdravíčka a štěstíčka a ať Vám autíčko vyjde.
Štědrý dárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 14:55
Milý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 14:54
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 14:53
I o kapku se zvedne moře
200 Kč  •  21. 11. 2022 14:50
Hodně síly celé rodině!
Laskavý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 14:47
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 11. 2022 14:43
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 14:31
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  21. 11. 2022 14:17
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  21. 11. 2022 14:12
DobroDárce
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 14:09
Mirek Vacek
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 14:07
Hodně štěstí.
DobroDárce
200 Kč  •  21. 11. 2022 13:59
Štědrý dárce
100 Kč  •  21. 11. 2022 13:56
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  21. 11. 2022 13:51
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 11. 2022 13:35
Velkorysý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 13:26
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  21. 11. 2022 13:17
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 11. 2022 13:16
DobroDárce
2 000 Kč  •  21. 11. 2022 13:13
Štědrý dárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 13:12
Laskavý dárce
600 Kč  •  21. 11. 2022 13:06
Velkorysý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 13:05
Štědrý dárce
300 Kč  •  21. 11. 2022 11:17
Dobrosrdečný dárce
15 000 Kč  •  20. 11. 2022 19:39
DobroDárce
100 Kč  •  20. 11. 2022 17:11
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  16. 11. 2022 20:24
Štědrý dárce
300 Kč  •  15. 11. 2022 18:54
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  14. 11. 2022 21:40
Velkorysý dárce
10 000 Kč  •  13. 11. 2022 7:13
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  7. 11. 2022 15:15
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  6. 11. 2022 15:48
Velkorysý dárce
100 Kč  •  6. 11. 2022 8:04
DobroDárce
200 Kč  •  5. 11. 2022 22:04
Velkorysý dárce
100 Kč  •  5. 11. 2022 21:51
Milý dárce
100 Kč  •  5. 11. 2022 20:57
Velkorysý dárce
200 Kč  •  5. 11. 2022 20:57
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  5. 11. 2022 19:55
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  5. 11. 2022 19:37
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  5. 11. 2022 15:57
DobroDárce
1 000 Kč  •  4. 11. 2022 20:34
Velkorysý dárce
300 Kč  •  1. 11. 2022 20:31
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  1. 11. 2022 13:45
Laskavý dárce
300 Kč  •  1. 11. 2022 11:26
DobroDárce
50 Kč  •  31. 10. 2022 21:25
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  28. 10. 2022 13:11
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  27. 10. 2022 22:02
DobroDárce
30 000 Kč  •  27. 10. 2022 13:36
Milý dárce
800 Kč  •  26. 10. 2022 20:07
Michaela
1 000 Kč  •  26. 10. 2022 7:42
Preji cele rodince spoustu sil, jste bojovnici a spolu vsechno zvladnete:-*
DobroDárce
100 Kč  •  26. 10. 2022 1:31
Milý dárce
150 000 Kč  •  25. 10. 2022 18:17
DobroDárce
200 Kč  •  20. 10. 2022 22:38
Laskavý dárce
600 Kč  •  19. 10. 2022 22:56
Dobrosrdečný dárce
225 Kč  •  19. 10. 2022 13:28
Velkorysý dárce
600 Kč  •  18. 10. 2022 18:45
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  18. 10. 2022 17:41
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  17. 10. 2022 22:11
Štědrý dárce
300 Kč  •  17. 10. 2022 21:33
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  17. 10. 2022 20:33
Štědrý dárce
100 Kč  •  17. 10. 2022 9:47
Milý dárce
100 Kč  •  13. 10. 2022 23:09
Laskavý dárce
100 Kč  •  12. 10. 2022 22:24
Milý dárce
51 Kč  •  12. 10. 2022 10:25
Štědrý dárce
300 Kč  •  12. 10. 2022 9:40
Milý dárce
600 Kč  •  11. 10. 2022 10:59
Velkorysý dárce
285 Kč  •  8. 10. 2022 18:13
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  7. 10. 2022 11:02
Laskavý dárce
600 Kč  •  7. 10. 2022 8:39
Milý dárce
1 000 Kč  •  7. 10. 2022 8:24
Velkorysý dárce
34 Kč  •  5. 10. 2022 15:41
Kamila Radostová
1 000 Kč  •  4. 10. 2022 9:37
S láskou a radostí pro Zuzanku
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  26. 9. 2022 20:35
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  23. 9. 2022 7:46
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  23. 9. 2022 0:10
Štědrý dárce
50 Kč  •  23. 9. 2022 0:05
Milý dárce
600 Kč  •  22. 9. 2022 18:40
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  22. 9. 2022 13:42
Milý dárce
600 Kč  •  22. 9. 2022 10:51
Laskavý dárce
300 Kč  •  21. 9. 2022 21:17
Velkorysý dárce
30 Kč  •  21. 9. 2022 8:18
Štědrý dárce
300 Kč  •  19. 9. 2022 12:43
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  19. 9. 2022 8:23
Štědrý dárce
600 Kč  •  19. 9. 2022 6:51
Velkorysý dárce
600 Kč  •  18. 9. 2022 11:20
Milý dárce
1 000 Kč  •  15. 9. 2022 9:38
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  14. 9. 2022 9:31
Velkorysý dárce
200 Kč  •  13. 9. 2022 19:54
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  13. 9. 2022 18:25
Velkorysý dárce
100 Kč  •  13. 9. 2022 18:18
DobroDárce
50 Kč  •  13. 9. 2022 15:59
Dárce, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  11. 9. 2022 16:37
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  9. 9. 2022 16:32
Kamarádi Z Korporátu
1 000 Kč  •  9. 9. 2022 12:45
We RUN for Zuzanka <3
Nick W.
400 Kč  •  9. 9. 2022 11:00
Drobná pomoc pro šikovnou holčičku. 🧡
Velkorysý dárce
3 500 Kč  •  8. 9. 2022 13:59
Velkorysý dárce
500 Kč  •  6. 9. 2022 19:20
Štědrý dárce
200 Kč  •  6. 9. 2022 7:49
Robert W.
600 Kč  •  5. 9. 2022 16:40
Držte se 🙏
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  5. 9. 2022 15:57
Štědrý dárce
300 Kč  •  5. 9. 2022 10:45
Laskavý dárce
300 Kč  •  4. 9. 2022 22:26
DobroDárce
200 Kč  •  4. 9. 2022 12:44
Laskavý dárce
300 Kč  •  4. 9. 2022 12:03
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  4. 9. 2022 11:25
Velkorysý dárce
600 Kč  •  4. 9. 2022 7:17
Štědrý dárce
600 Kč  •  3. 9. 2022 14:21
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  3. 9. 2022 13:57
Laskavý dárce
600 Kč  •  3. 9. 2022 8:33
Velkorysý dárce
300 Kč  •  1. 9. 2022 19:13
DobroDárce
200 Kč  •  1. 9. 2022 15:23
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  1. 9. 2022 11:48
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  1. 9. 2022 0:16
Milý dárce
300 Kč  •  30. 8. 2022 23:26
Jana H.
1 000 Kč  •  27. 8. 2022 16:34
At se Zuzance dari, bojovnice mala ❤️
Terezie
1 000 Kč  •  26. 8. 2022 13:37
Přejeme hodně sil a odvahy!
Lenka
2 000 Kč  •  26. 8. 2022 7:08
Přeji Zuzance a vám milý rodiče hodně síly vše zvládnout♥️
Zuzana R.
1 000 Kč  •  25. 8. 2022 21:30
Hodně štěstí Zuzanko 🍀🍀🍀😊

444 Kč  •  25. 8. 2022 14:23
Posílám lásku a energii, zvládneš to Zuzanko.
Iveta K.
500 Kč  •  25. 8. 2022 14:10
Hodně sil a myslím na vás a na Zuzanku. Iveta
Natalie
300 Kč  •  25. 8. 2022 11:34
Ať se Zuzance daří co nejlépe, moc vám držím pěstičky!
JAKUB
200 Kč  •  25. 8. 2022 10:25
Hodně štěstí! Držím pěsti :-)
Tomáš P.
3 500 Kč  •  25. 8. 2022 9:17
Znám tu bezmoc, pro svou dceru bych také udělal všechno na světě. Moc Vám fandím a doufám, že se zdravotní stav Vaší dcery přinejmenším stabilizuje.
SS
300 Kč  •  18. 8. 2022 23:09
:-)
Medarek
1 000 Kč  •  18. 8. 2022 14:20
Držíme palce, Zuzanko, ať se ti daří!
Werner
200 Kč  •  18. 8. 2022 8:50
Držím palce velké bojovnici!
Dominik B.
1 000 Kč  •  17. 8. 2022 22:46
Držím palce 🫂
Ján K.
500 Kč  •  17. 8. 2022 19:27
Držíme palce!
Vít Linhart
300 Kč  •  15. 8. 2022 20:02
Hodně štěstí
Jitka Pšenková
500 Kč  •  12. 8. 2022 8:08
Držím pěsti!
Ján K.
2 000 Kč  •  10. 8. 2022 9:47
Moc držíme palce. Ivča a Honza K.
Alexandra
500 Kč  •  22. 7. 2022 14:40
Moc držím palce Zuzance i celé její rodině.
Spolek dobrých duší, Andělé bez křídel
4 000 Kč  •  18. 7. 2022 13:41
Na nové auto pro Zuzanku od Andělů bez křídel. Děkujeme
Martin
300 Kč  •  12. 7. 2022 7:22
Přeji hodně, hodně sil do dalšího léčení.
Daniela
300 Kč  •  21. 6. 2022 21:18
Držím palce v zbierke a veľa zdravíčka celej rodine
Sabina-FyzioFitmáma
2 000 Kč  •  21. 6. 2022 15:59
Objímám Vás 🤍 opatrujte se celá rodinka!
Michal
3 000 Kč  •  19. 6. 2022 19:46
Moc držím palce.
Zuzana
500 Kč  •  8. 6. 2022 22:00
Přeji Zuzance hodně štěstí a zdraví. Pokud vás zajímají i další možnosti, doporučuji Titanidu😇
Velkorysý dárce
100 Kč  •  2. 6. 2022 20:29
❤❤❤
Zuzka
300 Kč  •  1. 6. 2022 9:14
Držím Zuzance palce a přeji, ať je šťastná 💋!
Terez Wrau
3 000 Kč  •  29. 5. 2022 16:24
❤️
Jen dárce
500 Kč  •  25. 5. 2022 10:46
Ať se dobrá věc podaří
Lukáš Z.
100 Kč  •  17. 5. 2022 5:49
Držte se!
Jakub Kužel
100 Kč  •  5. 5. 2022 21:59
Ať Vᡠvše výjde a dcera je v pořádku🙏🏻
Michal
10 Kč  •  5. 5. 2022 7:27
lepší málo než nic
Honza 23
300 Kč  •  29. 4. 2022 8:30
Držím palce, Zuzanka je bojovnice. Hodně štěstí

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Dokončené Dobrovýzvy

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat