Projekt ukončen:

CoWo – Conscious World

Vybráno 0 Kč 0 Kč
10 000 000 Kč
 -
0 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
0 Kč
Průměrná výše příspěvku
0 Kč
Nejvyšší příspěvek
90 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu
Zakladatel
Martin Petrásek
Datum přidání
30. 10. 2023

Představení projektu

Aplikace „CoWo – Conscious World“ je inovativní projekt, který spojuje uvědomělé jedince a poskytuje bezpečné a podporující společenství pro osobní a duchovní růst. Umožňuje objevovat nová místa, poslouchat inspirující hudbu, meditovat a růst na všech úrovních bytí. Toto je místo, kde se uvědomění stává hnací silou pozitivních změn naší planety. Podpořte vstup do Uvědomělého světa a začněte svoji cestu k osobnímu a kolektivnímu rozvoji.

The „CoWo – Conscious World“ application is an innovative project that brings together conscious individuals and provides a safe and supportive community for personal and spiritual growth. It allows you to explore new places, listen to inspiring music, meditate, and grow on all levels of being. This is where awareness becomes a driving force for positive changes on our planet. Support the entry into the Conscious World and start your journey towards personal and collective development.

Kdo za projektem stojí?

Mé hledání pravdy a smyslu života mě dovedlo k vytvoření aplikace „CoWo – Conscious World.“ Jsem uvědomělý člověk, a po mnoha letech zkoumání jsem nalezl svou cestu. Aplikace má spojit uvědomělé lidi do jedinečného společenství, kde můžeme sdílet zkušenosti, podporovat se a růst na všech úrovních bytí. Aplikace vytvoří prostor pro meditaci, cestování, sdílení, a pomůže vám objevit smysl života. Každý člen bude prověřen testem uvědomění, aby zaručil autenticitu a ochranu společenství. Pomozte nám uskutečnit tento projekt a přinést uvědomění do digitálního světa.

My search for truth and the meaning of life has led me to create the „CoWo – Conscious World“ application. I am a conscious individual, and after many years of exploration, I have found my path. The application aims to bring together conscious people into a unique community where we can share experiences, support each other, and grow on all levels of existence. The application will create a space for meditation, travel, sharing, and help you discover the meaning of life. Each member will be verified through an awareness test to ensure authenticity and community protection. Help us realize this project and bring consciousness into the digital world.

Na co vybrané peníze použijeme?

Vývoj aplikace pro Uvědomělé je komplexní proces, který zahrnuje několik klíčových kroků a oblastí, do kterých jsou investovány finanční prostředky. Zde je přehled některých z těchto aspektů a toho, na co se peníze použijí:

 • Vývoj Software: Zahrnuje náklady na vytvoření samotné aplikace, včetně programování, designu uživatelského rozhraní, funkčnosti a testování. To zahrnuje mzdy pro vývojáře, grafiky a QA specialisty.

 • Serverová Infrastruktura: Aplikace vyžaduje servery a cloudové služby pro provoz, ukládání dat a zajištění bezpečnosti. To zahrnuje nájem serverů, šířku pásma, zálohování a další infrastrukturní náklady.

 • Bezpečnostní Audity: Důležitou součástí vývoje aplikace je zabezpečení dat uživatelů. To může zahrnovat bezpečnostní audity a testování, aby se zajistilo, že aplikace je chráněna před různými hrozbami.

 • Marketing a Reklama: K propagaci aplikace je třeba investovat do marketingu a reklamy. To může zahrnovat online reklamu, sociální média, PR kampaně a další strategie na získávání uživatelů.

 • Podpora a udržování: Po spuštění aplikace je třeba zajistit podporu a udržování. To zahrnuje opravy chyb, aktualizace, zákaznickou podporu a další operace nutné k provozu a rozvoji aplikace.

 • Obsahová Produkce: Pokud aplikace zahrnuje obsahový prvek, jako jsou meditace, kurzy nebo články, je třeba investovat do tvorby a kvality obsahu.

 • Právní a Regulační Záležitosti: Žádost o licence, dodržování právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a autorských práv, a další právní a regulační záležitosti mohou také vyžadovat finanční zdroje.

 • Výzkum a Vývoj: Inovace a rozšíření funkčnosti mohou vyžadovat další investice do výzkumu a vývoje.

 • Administrativní Náklady: Administrativní náklady zahrnují náklady na správu projektu, vedení týmu, účetnictví a další provozní náklady.

 • Software Development: This includes the costs of creating the application itself, including programming, user interface design, functionality, and testing. This encompasses salaries for developers, graphic designers, and QA specialists.
 • Server Infrastructure: The application requires servers and cloud services for operations, data storage, and security. This includes server rentals, bandwidth, backups, and other infrastructure costs.
 • Security Audits: Ensuring the security of user data is a critical part of application development. This may involve security audits and testing to safeguard the application against various threats.
 • Marketing and Advertising: To promote the application, investment in marketing and advertising is necessary. This may involve online advertising, social media, PR campaigns, and other user acquisition strategies.
 • Support and Maintenance: After the application's launch, support and maintenance need to be provided. This includes bug fixes, updates, customer support, and other operations necessary for the application's operation and growth.
 • Content Production: If the application includes a content element, such as meditations, courses, or articles, investment in content creation and quality is required.
 • Legal and Regulatory Matters: Licensing applications, compliance with privacy and copyright laws, and other legal and regulatory matters may also require financial resources.
 • Research and Development: Innovation and expanding functionality may require additional investments in research and development.
 • Administrative Expenses: Administrative expenses encompass project management, team leadership, accounting, and other operational costs.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Na příběh zatím nikdo nepřispěl. Buďte první.

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu