Sbírka ukončena:

Delfínoterapie pro Sebíka

Vybráno 0 Kč 103 030 Kč
150 000 Kč
 -
53 dárců
Celkem se zapojilo
1 944 Kč
Průměrná výše daru
30 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Delfínoterapie pro Sebíka

Vybráno 0 Kč 103 030 Kč
150 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Datum přidání
22. 12. 2023
Poslední aktualita

19. 2. 2024 19:22

Poděkování

Hezký večer všem, 

chceme Vám všem poděkovat za Vaši pomoc a podporu. Je úžasné, kolik lidí nám pomohlo a jaká částka se vybrala. Moc si toho vážíme. Věříme, že terapie Sebastiankovi pomůžou. 

Moc Vám děkujeme!

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Našemu Sebíkovi byl diagnostikován dětský autismus a lékaři mají podezření na středně těžkou až těžkou mentální retardaci a ADHD. Zcela upřímně, věříme, že je náš syn velice inteligentní. poruchu smyslového zpracování, je hypersenzitivní. Snažíme se dělat, co můžeme, abychom mu pomohli. A Sebík nás stále mile překvapuje. Doporučili nám delfinoterapii (synova terapeutka i neuroložka). A když jsme si přečetli od jiných rodičů, jak tato terapie pomohla jejich dětem, rádi bychom ji Sebíkovi umožnili. Delfinoterapie by proběhla v Turecku.

***

Our Sebik has been diagnosed with autistic spectrum disorder and doctors suspect moderate to severe mental retardation and ADHD. Honestly, we believe that our son is very intelligent. He has a sensory processing disorder and is hypersensitive. We try to do what we can to help him. And Sebík still pleasantly surprises us. They recommended us dolphin therapy (son's therapist and neurologist). And when we read from other parents how this therapy has helped their children, we would like to make it possible for Sebík. Dolphin therapy would take place in Turkey.

Komu pomůžeme?

Sebík byl jako miminko naprosto miliónový. Jeho vývoj byl přibližně do 18 měsíců v pořádku. Napodoboval nás, reagoval na nás, díval se nám do očí. Jenže pak se to pomalu začalo měnit, náš Sebík se začal měnit. Nejdříve jsme si mysleli, že přichází období vzdoru. Běžné situace najednou pro nás byly náročnější. Někteří se nás začali ptát, jestli slyší. A my si začali všímat, že nereaguje na jméno. Někteří nás upozornili na to, že je náš syn ignoruje a že to není normální. Po jeho druhých narozeninách jsme začali být nervózní. Naučit Sebíka něco nového bylo náročné. Skoro se na nás nepodíval, téměř nereagoval a často se rozčiloval, křičel, házel s věcmi, rval mi vlasy… Cítili jsme, že něco není v pořádku. Měli jsme pocit, že to s ním neumíme, tak jsme to řešili s pediatričkou, šli jsme ke klinické psycholožce a spustil se kolotoč různých vyšetření, jehož závěrem byla diagnóza Dětský autismus s podezřením na mentální retardaci a ADHD.

Chodili jsme na ergoterapii, logopedii, na nácviky do Nautisu. Všude nás označili za nejtěžšího klienta, Sebík odmítal spolupracovat. Nevěděli jsme, co dělat, jak mu pomoci. Letos v lednu jsme začali s terapií Son-rise Program. Dali jsme pryč televizi a tablet. A Sebík postupně začal být víc „přítomný“, začal nám víc rozumět, je klidnější, víc spolupracuje, zlepšil se oční kontakt a konečně začal napodobovat zvuky zvířat, dokonce už řekne máma, táta, toto a papa.

Chodíme na dvě ergoterapie, na jedné řešíme jemnou a hrubou motoriku a na druhé senzorickou integraci. Sebík je hypersenzitivní, má poruchu smyslového zpracování a má zasažené všechny smysly. Spousta jídel mu nevoní nebo nechutná, má hodně omezený jídelníček. Některé zvuky nebo moc světla mu dělají potíže. Například návštěva Zoo je pro něj hodně náročná. A proto chodíme na senzorickou integraci, kde s ním terapeutka pracuje a nám ukazuje a radí, co máme doma dělat/trénovat, abychom Sebíkovi pomohli a krok za krokem mu běžné činnosti nedělaly takové potíže. Dále chodíme na logopedii a fyzioterapii (kvůli chůzi po špičkách). Bohužel se nám doposud nepodařilo u Sebíka nastavit alternativní komunikaci, takže to často bývá o „telepatii“, z čehož je dost frustrovaný. Doporučili nám Hláskovací metodu a doufáme, že tato metoda bude u nás fungovat. I přesto, že Sebík udělal spoustu pokroků za poslední rok, pořád máme před sebou spoustu práce a máme co dohánět. I přes prognózy lékařů stále věříme, že jednoho dne bude náš syn fungovat, aniž by byl závislý na pomoci druhých. Věříme, že má velký potenciál, jen mu musíme pomoci se poprat s určitými překážkami, aby uměl svůj potenciál využít a všem dokázal, že se autisté nemají podceňovat a rozhodně se nemají odepisovat!

***

As a baby, Sebik was absolutely worth millions. His development was fine until about 18 months. He imitated us, he reacted to us, he looked us in the eye. But then it slowly began to change, our Sebik began to change. At first, we thought it was a period of defiance. Ordinary situations suddenly became more difficult for us. Some of them started asking us if they could hear. And we started noticing that he didn't respond to the name. Some have pointed out to us that our son ignores them and that this is not normal. After his second birthday, we started to get nervous. Teaching Sebik something new was challenging. He hardly looked at us, hardly reacted, and often got angry, screamed, threw things, tore my hair… We felt that something was wrong. We felt that we couldn't do it with him, so we discussed it with a pediatrician, we went to a clinical psychologist and a carousel of various examinations started, the conclusion of which was the diagnosis of autistic spectrum disorder with suspected Mental Retardation and ADHD.

We went to occupational therapy, speech therapy, and rehearsals at Nautis. Everywhere we were labeled as the most difficult client, Sebík refused to cooperate. We didn't know what to do, how to help him. In January of this year, we started the Son-rise Program. We put away the TV and tablet. And Sebik gradually became more „present“, he began to understand us more, he is calmer, more cooperative, eye contact has improved and finally he has started to imitate the sounds of animals, he even says mom, dad, this and papa.

We go to two occupational therapy sessions, one dealing with fine and gross motor skills and the other with sensory integration. Sebík is hypersensitive, has a sensory processing disorder and has all his senses affected. A lot of food doesn't smell or taste good to him, he has a very limited diet. Some noises or too much light are causing him trouble. For example, a visit to the Zoo is very demanding for him. And that's why we go to sensory integration, where the therapist works with him and shows us and advises us what we should do/train at home to help Sebik and step by step normal activities do not cause him such problems. We also go to speech therapy and physiotherapy (because of walking on tiptoe). Unfortunately, we haven't been able to set up alternative communication with Sebik yet, so it's often about „telepathy“, which he is quite frustrated about. They recommended the Spelling Method to us and we hope that this method will work for us. Even though Sebik has made a lot of progress over the last year, we still have a lot of work ahead of us and we have a lot of catching up to do. Despite the doctors' prognosis, we still believe that one day our son will be able to live without being dependent on the help of others. We believe that he has great potential, we just need to help him to overcome certain obstacles so that he can use his potential and prove to everyone that autistic people should not be underestimated and definitely should not be written off!

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Doporučili nám delfínoterapii  a terapii QRI studený laser (máme doporučení od jiných rodičů a dokonce i od neuroložky). Obě tyto terapie probíhají v Turecku na stejném místě.

Dosud jsme zvládali všechny terapie platit sami. Ale vzhledem k tomu, že je teď manžel už po třetí operaci a je už několik měsíců doma, nezvládneme tyto dvě terapie zaplatit sami. Proto jsme se rozhodli založit tuto sbírku a každému, kdo přispěje, opravdu moc děkujeme.

Finance použijeme na zmíněné terapie, letenky a ubytování pro mě a Sebíka. Pokud se nám nepodaří vybrat cílovou částku nebo naopak bude vybraná částka vyšší, zaplatíme Sebíkovi terapie v hyperbarické komoře.

***

We have recommendations from other parents and even a neurologist for dolphin therapy and QRI cold laser therapy. Both of these therapies take place in Turkey at the same place.

So far, we have managed to pay for all the therapies ourselves. But since my husband has already had his third surgery and has been at home for several months, we will not be able to pay for these two therapies ourselves. That's why we decided to start this fundraiser and we really thank everyone who donates.

We will use the funds for the mentioned therapies, flights and accommodation for me and Sebík. If we do not manage to collect the target amount or, on the contrary, the collected amount is higher, we will pay for Sebik's therapies in the hyperbaric chamber.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

19. 2. 2024 19:22

Poděkování

Hezký večer všem, 

chceme Vám všem poděkovat za Vaši pomoc a podporu. Je úžasné, kolik lidí nám pomohlo a jaká částka se vybrala. Moc si toho vážíme. Věříme, že terapie Sebastiankovi pomůžou. 

Moc Vám děkujeme!

17. 1. 2024 17:29

Doplnění příběhu – pohled zvenku, co oči nevidí

Jako dlouholetá blízká přítelkyně se s maminkou Sebíka znám již mnoho let. Když mi poslala odkaz na tuto sbírku s tím, že konečně našla odvahu požádat druhé a neznámé lidi o finanční pomoc pro syna, byla jsem za ní moc ráda – kdyby nedodala, jak moc se stydí a jak trapně se cítí, že nezvládnou sami s manželem ufinancovat další léčbu pro syna. A to mě zvedlo k tomu, abych k její výzvě napsala ještě pár slov.

Ta slova, která nejdou na první pohled z jejího článku vyčíst. Jsou ta o naprosté, bezpodmínečné a nejvyšší lásce k dítěti, o totální destrukci plánů, snů a malování si budoucnosti od první fotky ultrazvuku miminka až po stanovení diagnózy, ale také o naprostém vyčerpání, odevzdání, přijetí, a hlavně o naději a odhodlání. Svobodná Šárka, jak jsem ji poznala, byla vzezřením krásná ženská – upravené nehty, dokonalé vlasy, nádherná postava a oblečení, které by záviděly i figuríny ve výloze. Však také módní business ji živil, stejně jako jejího manžela. Ale v duši to vždy byla ta nejčistější osoba, kterou jsem kdy poznala. Nikdy v životě neměla nic zadarmo a tato cesta z ní ukovala velmi skromnou a pokornou osobnost. Je to přítelkyně, která se ptá první „jak Ti je?“, a není to fráze. Je to ten typ člověka, který se omlouvá, že nemůže víc a stejně hledá způsob, jak by mohla. A přesně tohle myšlení a nastavení je to, které ji žene stále dál, protože to prostě nemůže vzdát. Kdyby jejich syn byl zdravý kluk, měli by s manželem krásný život, úspěšnou kariéru, úchvatné dovolené, kvalitní auta a nemuseli by se bát. Oba jsou finančně velmi zodpovědní a vždy měli dobře nastavené záchranné polštáře. Jenže „kdyby“ přišlo. To, se kterým nikdo dopředu nepočítá a nelze se na něj připravit. Maminka Sebíka, se nemohla vrátit zpět do práce, protože péče o syna je opravdu neustálá a kdo nezažil aspoň zprostředkovaně, jen těžko pojme, jak vyčerpávající ten každodenní život s malým autistou může být – i proto, že Sebík je na ni extrémně fixovaný, a jeho maminka po nocích připravuje pomůcky, studuje články a odborné texty, porovnává a probírá se mnoha podobnými příběhy ve snaze porozumět. Na dovolené vlastně nikdy nikde nebyli, odpočinek i na pár hodin neexistuje. A občas je obchází i strach. Co bude dál? Tatínek Sebíka často pracoval šest dní v týdnu při nesmyslné pracovní době, aby mohl přinést domů tolik finančních prostředků, které by pokryly nezbytné životní náklady a vzrůstající náklady na podporu léčby jejich syna. Žádná z terapií, které jejich syn absolvoval a navštěvuje, nejsou hrazené z pojištění. Všechny pokroky, které přinesly pro jejich dítě, stály v závěru mnoho sil oba rodiče, ale výsledky se postupně dostavovaly. Ovšem nyní si vyžádaly svou daň ve formě katastrofálního zdravotního stavu živitele rodiny. Jeho tělo řeklo dost. Jenže oni to nemůžou vzdát. Oni nemůžou přestat. Je to jejich jediné dítě, a jediný syn. Jako každý rodič, který miluje víc než sám sebe tu součást, co z člověka vzešla, plně přijali ten závazek, který jim osud ve formě autismu pro jejich syna nadělil. Sílu, odvahu a odpočinek jim dát společně nemůžeme. Ale můžeme jim pomoci naplnit tu naději, kterou nyní mají, díky léčebné delfíní terapii, která má vědecky podložený základ a mnoho dobrých konců po celém světě.

Žádám Vás o finanční podporu pro rodiče, kteří dali všechno, co měli a co mohli. Na konci je nečeká opalování u moře, ale nadějná pokroková léčba pro syna, kterého milují a nepřejí si nic jiného, než aby on mohl být více s nimi teď a tady.

Michala Jurák

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
40 Kč  •  20. 2. 2024 14:26
Velkorysý dárce
40 Kč  •  20. 2. 2024 12:54
Laskavý dárce
10 000 Kč  •  20. 2. 2024 7:18
DobroDárce
30 000 Kč  •  17. 2. 2024 15:53
DobroDárce
2 000 Kč  •  16. 2. 2024 10:55
Laskavý dárce
300 Kč  •  14. 2. 2024 21:03
Jana H.
3 000 Kč  •  10. 2. 2024 21:55
Hodně štěstí
Zdeněk M.
5 000 Kč  •  4. 2. 2024 15:47
Štědrý dárce
50 Kč  •  3. 2. 2024 12:15
Milý dárce
600 Kč  •  3. 2. 2024 9:00
Helena Šv.
1 500 Kč  •  1. 2. 2024 16:57
Přeji, aby to Sebíkovi pomohlo.
Markéta S.
1 000 Kč  •  1. 2. 2024 15:59
Hodně štěstí
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  1. 2. 2024 9:57
Štědrý dárce
600 Kč  •  31. 1. 2024 21:20
DobroDárce
1 000 Kč  •  30. 1. 2024 21:05
Martina
350 Kč  •  29. 1. 2024 9:14
#dobroden
Martina S.
7 000 Kč  •  27. 1. 2024 17:16
Přeji pevné zdraví a hodně sil celé rodině. 🍀
Laskavý dárce
100 Kč  •  27. 1. 2024 15:10
Štědrý dárce
300 Kč  •  23. 1. 2024 12:31
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  20. 1. 2024 18:55
V. P.
1 000 Kč  •  19. 1. 2024 20:04
Vaše láska mu pomáhá nejvíce. Buďte silní.
Milý dárce
100 Kč  •  19. 1. 2024 7:13
Věra A.
1 000 Kč  •  18. 1. 2024 10:41
Hodně štěstí! 🍀
Marton Ágnes
1 000 Kč  •  18. 1. 2024 9:25
I wish you all the best!!! 🤍🤍🤍
Štědrý dárce
100 Kč  •  18. 1. 2024 8:47
Míša K.
2 000 Kč  •  18. 1. 2024 8:42
Šáry, přeji aby to tu vyšlo a Sebimu to pomohlo!! Jste skvělí rodiče 👍🏻 Držte se 🩵
Laskavý dárce
500 Kč  •  18. 1. 2024 8:39
Dárce, který je pro každou dobrost
150 Kč  •  17. 1. 2024 23:37
Martina
1 000 Kč  •  17. 1. 2024 23:26
Myslím na vás 🙏🏼🤍🍀 ať to Sebimu pomůže!
Petra
1 000 Kč  •  17. 1. 2024 20:14
Dárce
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  17. 1. 2024 19:44
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  17. 1. 2024 19:03
Alena Š.
2 000 Kč  •  15. 1. 2024 12:36
Držíme palce ať to pomůže.
Milý dárce
10 000 Kč  •  13. 1. 2024 13:57
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  11. 1. 2024 19:08
DobroDárce
600 Kč  •  3. 1. 2024 11:42
Štědrý dárce
1 500 Kč  •  2. 1. 2024 21:03
Milý dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2024 20:20
DobroDárce
200 Kč  •  2. 1. 2024 19:35
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  2. 1. 2024 19:22
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  28. 12. 2023 19:48
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 12. 2023 11:25
Milý dárce
200 Kč  •  26. 12. 2023 11:20
DobroDárce
300 Kč  •  24. 12. 2023 17:36
DobroDárce
1 000 Kč  •  23. 12. 2023 22:39
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  23. 12. 2023 21:13
Velkorysý dárce
100 Kč  •  23. 12. 2023 14:23
DobroDárce
1 000 Kč  •  22. 12. 2023 23:35
Ana D
2 000 Kč  •  22. 12. 2023 23:17
Hope you get enough to help Sebastian. Anaxx
Pavel J.
2 000 Kč  •  22. 12. 2023 21:36
Snad se vse brzo zlepsi, drzime pesti.
DobroDárce
2 000 Kč  •  22. 12. 2023 19:35
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  22. 12. 2023 18:19
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  22. 12. 2023 16:06

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat