Sbírka ukončena:

Hör maturitu / Poslouchej Abi

Vybráno 0 Kč 0 Kč
147 600 Kč
 -
0 dárců
Celkem se zapojilo
0 Kč
Průměrná výše daru
0 Kč
Nejvyšší dar
72 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Hör maturitu / Poslouchej Abi

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Prostor pro rozvoj, z.s.
Datum přidání
26. 9. 2023

Představení sbírky / Vorstellung

Spolek Prostor pro rozvoj je neziskovkou, která organizuje česko-německá vzdělávací setkání a snaží se účast umožňovat všem lidem bez rozdílu.

Tato setkání jsou sportovního, enviromentálního i kulturního charakteru. Ve spolku při nich klademe důraz na rozvoj vlastního potenciálu každého účastníka. Poslání spolku je postaveno na hodnotách seberealizace, pozitivního myšlení a otevřenosti.

Aktuálně je naším cílem v podcastové formě zpracovat maturitní otázky z němčiny v rámci několika volnočasových setkání českých a německých studentů.

DEUTSCH:
Prostor pro rozvoj („Raum für Entwicklung“) ist eine gemeinnützige Organisation, die tschechisch-deutsche Bildungstreffen organisiert
und versucht, die Teilnahme für alle Menschen ohne Unterschied zu ermöglichen.

Diese Begegnungen haben einen sportlichen, ökologischen und einen kulturellen Charakter. Der Verein legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung des eigenen Potenzials jeder Teilnehmerin und jedes Teilnehmers. Die Mission des Vereins basiert auf den Werten der Selbstverwirklichung, des positiven Denkens und der Offenheit.

Derzeit ist es unser Ziel, im Rahmen mehrerer Freizeittreffen von tschechischen und deutschen Studierenden Abiturfragen im Fach Deutsch (in Tschechien) in Podcastform zu bearbeiten.

ČESKY:
Tímto projektem bychom chtěli podpořit mediální gramotnost na školách a výuku němčiny jako druhého cizího jazyka. Znalost tohoto jazyka je podle nás velmi důležitá i při současné atraktivitě a praktičnosti angličtiny, protože zprostředkuje bližší kontakt nejen k našemu německému sousedovi, ale do celého německo-jazyčného prostoru.

Zároveň bychom tímto projektem chtěli přispět k rozvoji inovací ve vzdělávání a ukázat studentům, že stojí za to zapojovat se aktivně do akcí a procesů, které jim dávají smysl.

Že totiž stojí za to převzít zodpovědnost sama za sebe a jít naproti činnostem, které rezonují s vlastním vnitřním nastavením každého.  A v neposlední řadě, že stojí za to neuvěřit, že je člověk zde na světě na vše sám. 

Není, vždy může přece začít spolupracovat! 

A pokud chce a zajímají ho třeba právě různé kultury, není problém začít spolupracovat i na mezinárodní úrovni.

Projekt se uskuteční v rámci několika online i dvou prezenčních setkání, které proběhnou jednou v České republice v Praze a v Plzni, jednou na německé straně ve městečku Nittenau. 

Proč zrovna v těchto místech? 

Během společných online setkání si objasníme průběh projektu, vysvětlíme, jak připravit texty, aby s nimi bylo možné pracovat jako s učebním podkladem pro maturitní otázku. Současně si povíme, jak lze tyto texty upravit do podoby podcastů. 

Abychom se všichni navzájem blíže poznali, podnikneme 3 společné výlety. Nejdříve zavítáme do Prahy, následně do Plzně a v neposlední řadě do Regensburgu. Nejenže to jsou všechno krásná, historická města střední Evropy, ale jsou přímo i maturitními tématy.

Během prvního prezenčního setkání se uvidíme v Praze a Plzni, druhé nás v samém závěru projektu zavede do prostor gymnázia v Nittenau, k našemu přímému partnerovi projektu na německé straně. Společně budeme během setkání z již písemně připravených textů vytvářet jejich audiální tvary a ty následně editovat.

Celkově bychom mohli cíle projektu shrnout pod následující body:

 • podpora česko-německých výměn mládeže
 • eliminování předsudků k cizí kultuře, podněcování k toleranci a otevřenosti mezi mladými lidmi
 • podpora zájmu o kulturu, jazyk a historii sousedů
 • společné pozitivní zážitky
 • práce s textem – i cizojazyčným
 • práce s online nástroji, tvoření audia, práce s mediální technikou i softwarem –> podpora mediální kompetence
 • rozvoj komunikačních schopností v mezinárodním kontextu a rozvoj slovní zásoby v češtině, němčině i angličtině
 • poznání měst Plzeň, Praha, Regensburg a další (částečně společná česko-německá historie)
 • podpora výuky a zájmu o němčinu – popularizace němčiny a odbourání strachu z toho se ji učit
 • zpřístupnění maturitních témat z němčiny všem (v ČR maturuje ročně ca. 1 000 studentů z německého jazyka s velkou procentní neúspěšností – viz statistika z Cermatu)

DEUTSCH:
Mit diesem Projekt möchten wir die Medienkompetenz an Schulen fördern und den Unterricht in Deutsch als zweiter Fremdsprache in Tschechien unterstützen. Unserer Meinung nach ist die Kenntnis dieser Sprache sehr wichtig, auch angesichts der aktuellen Attraktivität und Praktikabilität des Englischen, da sie einen engeren Kontakt nicht nur zu Deutschland, sondern auch zum gesamten deutschsprachigen Raum ermöglicht.

Gleichzeitig möchten wir mit diesem Projekt einen Beitrag zur innovativen Entwicklung im Bildungswesen leisten und den Schüler*innen zeigen, dass es sich lohnt, sich aktiv an Aktionen und Prozessen zu beteiligen, die für sie Sinn ergeben.

Dass es sich in der Tat lohnt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und sich auf Aktivitäten einzulassen, die mit der eigenen inneren Einstellung in Einklang stehen.  Und nicht zuletzt, dass es sich lohnt, nicht zu glauben, dass man allein auf der Welt ist. 

Er ist es nicht, er kann immer anfangen, zusammenzuarbeiten! 

Und wenn er will und sich zum Beispiel für andere Kulturen interessiert, ist es kein Problem, international zu kooperieren.

Das Projekt wird in mehreren Online- und zwei Präsenztreffen stattfinden, einmal in der Tschechischen Republik in Prag und Pilsen, und einmal auf deutscher Seite in Nittenau. 

Warum an diesen Orten?

Bei den gemeinsamen Online-Treffen werden wir den Ablauf des Projekts erläutern und erklären, wie die Texte aufbereitet werden müssen, damit sie als Unterrichtsgrundlage für die abschließende Prüfungsfrage verwendet werden können. Gleichzeitig werden wir besprechen, wie diese Texte zu Podcasts verarbeitet werden können. 

Um uns besser kennen zu lernen, werden wir 3 gemeinsame Ausflüge unternehmen. Zuerst werden wir Prag, dann Pilsen und zu guter Letzt Regensburg besuchen und erkunden. Dies sind nicht nur alles schöne, historische Städte in Mitteleuropa, sondern auch die Themen der Abifragen.

Beim ersten Präsenztreffen werden wir uns in Prag und Pilsen sehen, das zweite führt uns zum Abschluss des Projekts in die Räumlichkeiten des Gymnasiums in Nittenau, unserem direkten Projektpartner auf deutscher Seite. Gemeinsam werden wir die bereits geschriebenen Texte aufnehmen und während des Treffens bearbeiten.

Insgesamt können wir die Ziele des Projekts unter folgenden Punkten zusammenfassen:

 • Förderung des tschechisch-deutschen Jugendaustauschs
 • Abbau von Vorurteilen gegenüber fremden Kulturen, Förderung von Toleranz und Offenheit unter jungen Menschen
 • Förderung des Interesses an der Kultur, Sprache und Geschichte des Nachbarlandes
 • gemeinsame positive Erfahrungen
 • Arbeit mit Texten – auch mit fremdsprachigen Texten
 • Arbeit mit Online-Tools, Erstellung von Audiodateien, Arbeit mit Medientechnik und Software –> Förderung der Medienkompetenz
 • Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten in einem internationalen Kontext und Erweiterung des Wortschatzes in Tschechisch, Deutsch und Englisch
 • Lernen über die Städte Pilsen, Prag, Regensburg und andere (teilweise gemeinsame tschechisch-deutsche Geschichte)
 • Förderung des Lernens und des Interesses an der deutschen Sprache – Popularisierung der deutschen Sprache und Überwindung der Angst, sie zu lernen
 • Deutschprüfungsthemen für alle zugänglich machen (in der Tschechischen Republik schließen jedes Jahr etwa 1.000 Schüler*innen das Fach Deutsch als Fremdsprache mit einem hohen Prozentsatz an Fehlversuchen ab – siehe Statistik von Cermat)

Komu pomůžeme? / Wem helfen wir?

ČESKY:

 • studentům němčiny v České republice – maturantům, ale i všem, kteří se chtějí učit němčinu a dozvědět se přitom něco více o německých reáliích, kultuře a jazyce, rozvinout si interkulturní znalosti nebo i mediální gramotnost
 • učitelům němčiny v České republice, kteří i po skončení projektu mohou pracovat s vytvořenými materiály
 • všem lidem z Německa, kteří se chtějí dozvědět něco o České republice, reáliích, historii, kultuře i jazyce této země
 • projektem chceme podpořit všechny, kteří mají zájem povinnou výuku druhého cizího jazyka vést interaktivní, moderní a hravou formou
 • chceme motivovat všechny, kteří se zabývají inovacemi ve výuce jazyků na školách

DEUTSCH:

 • Schüler*innen in der Tschechischen Republik, die Deutsch lernen – Abiturient*innen, aber auch allen, die Deutsch lernen wollen und dabei mehr über deutsche Realitäten, Kultur und Sprache erfahren möchten, interkulturelle Kenntnisse entwickeln oder auch Medienkompetenz erlangen möchten
 • Deutschlehrer*innen in der Tschechischen Republik, die auch nach Abschluss des Projekts mit den erstellten Materialien arbeiten können
 • allen Menschen aus Deutschland, die etwas über die Tschechische Republik, Realitäten, Geschichte, Kultur und Sprache dieses Landes erfahren möchten
 • mit dem Projekt möchten wir alle unterstützen, die Interesse haben, den obligatorischen Unterricht in einer zweiten Fremdsprache in Tschechien interaktiv, modern und spielerisch zu gestalten
 • wir möchten alle inspirieren, die den Sprachunterricht an Schulen innovativ gestalten wollen

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity? / Wofür nutzen wir das Geld?

ČESKY:

Peníze ze sbírky budou využity na:

 • ubytování a stravu při prezenčních setkáních (33 600 Kč)
 • zapůjčení či zakoupení mediální techniky a softwaru (23 000 Kč)
 • referenty, kteří povedou workshopy na téma rétorika, zpracování textu a zpracování podcastu a mediální workshop (práce s technikou a softwarem) (30 000 Kč / 2 referenti)
 • tlumočníka (25 000 Kč)
 • koncepční zpracování, organizace, plánování, vedení projektu, vyúčtování projektu (12 000 Kč)
 • prohlídka Regensburgu, ke kterým bude zpracován samostatný podcastový díl (6 000 Kč)
 • jízdné (18 000 Kč)

Podcast bude zveřejněn zdarma pro širokou veřejnost na dostupných a běžných platformách.

Pokud by se nám částku nepodařilo vybrat, museli bychom přistoupit ke zvýšení účastnického poplatku. Zvýšili bychom tím ovšem i riziko, že by se ne všichni studenti mohli na projektu podílet. Hrozí nám pak současně i další riziko, že nebude dostatek času na zpracování všech maturitních témat. 

Pokud by se podařilo získat více než celou vybíranou částku, využili bychom ji na další česko-německé setkání a rozšíření témat zpracovávaných k maturitě.

Za jakoukoli vybranou částku budeme moc rádi, děkujeme za Vaši podporu!

Děkujeme, že tak přispíváte na budoucí generace, jimž ve skutečnosti patří náš současný svět. 

DEUTSCH:
Das gespendete Geld nutzen wir für Folgendes:

 • Unterkunft und Verpflegung bei Präsenztreffen (33 600 CZK)
 • Ausleihe oder Kauf von Medientechnik und Software (23 000 CZK)
 • Referent*innen für Workshops zu den Themen Rhetorik, Textverarbeitung, Podcast-Erstellung und Medienworkshops (Arbeit mit Technik und Software) (30 000 CZK / 2 Referent*innen)
 • Dolmetscherin (25 000 CZK)
 • Konzeptausarbeitung, Organisation, Planen, Projektleitung und Durchführung, Projektabrechnung (12 000 Kč)
 • Stadtführung in Regensburg, zu der eine separate Podcast-Episode erstellt wird (6 000 CZK)
 • Fahrtkosten (18 000 CZK)

Der Podcast wird kostenlos für die breite Öffentlichkeit auf zugänglichen und gängigen Plattformen veröffentlicht.

Falls es uns nicht gelingen sollte, den Betrag zu sammeln, müssten wir eine Erhöhung der Teilnahmegebühr in Betracht ziehen. Damit würden wir jedoch auch das Risiko erhöhen, dass nicht alle Student*innen am Projekt teilnehmen können. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass nicht genügend Zeit für die Bearbeitung aller Abiturthemen bleibt.

Falls es gelingt, mehr als den gesamten gesammelten Betrag zu bekommen, würden wir ihn für weitere tschechisch-deutsche Treffen und die Erweiterung des Podcastprojektes nutzen.

Für jeden Betrag sind wir sehr dankbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Danke, dass Sie die zukünftigen Generationen fördern, deren unsere gegenwärtige Welt tatsächlich gehört.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Na příběh zatím nikdo nepřispěl. Buďte první.

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat