Šance na probuzení Terezky / A chance to awaken Terezka

Vybráno 0 Kč 2 317 559 Kč
1 000 000 Kč
45 dnů
do ukončení

Předáme 100 % vašeho daru, do poslední koruny. Buďte s námi pro každou dobrost.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Hana Římanová
Datum přidání
6. 9. 2023

Představení sbírky

Naše dcera Terezka vloni upadla do vigilního kómatu. Pomůžete nám vrátit ji zpět do běžného života?

Příběh, který nás dovedl až sem na DONIO

Terezka byla naprosto zdravá holčička. Milovala balet, jízdu na koni, sport a blbnutí s kamarády – úplně stejně jako většina jedenáctiletých slečen.

Our daughter Terezka fell into a coma vigil last year. Can you help us bring her back to normal life?

The story that led us here to DONIO

Terezka was a perfectly healthy little girl. She loved ballet, horseback riding, sports, and fooling around with her friends—just like most eleven-year-old girls.

A to až do osudného dne: loňského 17. listopadu 2022.

Tento jinak sváteční den se pro nás stal největší noční můrou a tisíckrát jsme si od té doby přáli, aby nikdy nenastal. Čas však nevrátíme, a proto 17. listopad s přívlastkem „Den boje za svobodu a demokracii” pro nás od té doby znamená něco úplně jiného: „Den boje o Terezčin život”.

Zrovna jsme se chystali na výlet do Beskyd. Všichni běhali po domě a chystali věci. Terezka se ve volné chvíli vytratila do malé tělocvičny, kterou máme v podkroví domu. Právě tam si vždycky pouštěla oblíbenou hudbu a tančila na ni. Zavřela za sebou dveře a šla se bavit.

A právě kvůli zavřeným dveřím jsme nikdo neslyšeli, že se jí v tělocvičně stala nehoda. Nevěděli jsme, že potřebuje pomoc. Nemohli jsme přispěchat k ní a pomoci jí, když potřebovala rychle nabrat dech. Terezka se nedokázala sama nadechnout a zůstala nějakou dobu bez kyslíku.

Nikdy by nás nenapadlo, že se jí něco takového může stát v bezpečí domova.

Rychlá pomoc, resuscitace a nový pojem: vigilní kóma

Když jsme šli Terezku do tělocvičny zkontrolovat, našli jsme již jen bezvládné tělíčko. Okamžitě jsme ji začali resuscitovat a během několika minut dorazila i záchranná služba. Podařilo se jim znovu rozpumpovat Terezčino srdíčko, které na chvíli přestalo tlouct. Byli jsme vyděšení, ale šťastní, že žije. Neměli jsme však ještě vyhráno.

Následující dny rozhodovaly o Terezčiném přežití. Samotní lékaři nám napřímo sdělili, že Terezčina prognóza není vůbec dobrá. A to se také nakonec potvrdilo.

Terezka zůstala se svou hlavičkou a vědomím zatoulaná někde ve vesmíru. Tomuto stavu se říká vigilní kóma. 

And that is until the fateful day: November 17, 2022.

This otherwise festive day became our biggest nightmare and we have wished a thousand times since then that it had never happened. However, we cannot turn back time, which is why November 17, with the title „Day of the fight for freedom and democracy“ means something completely different to us since then: „The day of the fight for Terezka's life“.

We were just about to go on a trip to the Beskydy mountains. Everyone was running around the house getting things ready. In her free time, Terezka disappeared into the small gym we have in the attic of the house. It was there that she always played her favorite music and danced to it. She closed the door behind her and went to have fun.

And it was because of the closed door that no one heard that she had had an accident in the gym. We didn't know she needed help. We couldn't rush to her and help her when she needed to quickly catch her breath. Terezka was unable to breathe on her own and remained without oxygen for some time.

We never thought something like this could happen to her in the safety of her own home.

First aid, resuscitation and a new term: coma vigil

When we went to check on Terezka in the gym, we found only a limp body. We immediately started resuscitating her and the emergency services arrived within minutes. They managed to pump up Terezka's little heart again, which had stopped beating for a while. We were distraught but happy that she was alive. However, we had not yet won the battle.

The following days decided Terezka's survival. The doctors themselves told us directly that Terezka's prognosis was not good at all. And that was finally confirmed.

Terezka remained with her mind and consciousness wandering somewhere in space. This state is called coma vigil.

Komu pomůžeme?

V čem je stav naší spící princezny zvláštní?

Terinka přes den bdí. Poslouchá, co se kolem ní děje. Má otevřené oči, pohybuje si rukama, snaží se pohybovat lehce prsty na nohou. Ale jinak se nemůže hýbat ani mluvit.

V noci normálně spí a někdy se i krásně směje ze spaní. Máte pocit, že jen usnula a ráno otevře oči a řekne: „Mami, jsem zpátky, co řešíš?“.

Je plně odkázána na pomoc druhé osoby, potřebuje péči 24 hodin, 7 dní v týdnu. Musíme ji odsávat, krmit a každé 3 hodiny polohovat. Každý den musíme ráno i odpoledne zhruba 2 hodiny cvičit, jezdit na motomedu, trénovat logopedii, jemnou motoriku, dýchání. Čteme, posloucháme nahrávky od kamarádů a také někdy odpočíváme.

What is special about the state of our sleeping princess?

Terezka stays awake during the day. She listens to what is happening around her. Her eyes are open, she moves her hands, she tries to move her toes slightly. But otherwise, she can't move or talk.

She sleeps normally at night and sometimes even laughs beautifully in her sleep. You feel like she just fell asleep and, in the morning, she will open her eyes and say „Mom, I'm back, what´s the matter?“.

She is fully dependent on the help of another person, she needs care 24 hours a day, 7 days a week. We must pump out the phlegm, feed her, and move her position every 3 hours. Every day, we must exercise for about 2 hours in the morning and 2 hours in the afternoon, ride the MOTOmed, train speech therapy, fine tune motor skills, and breathing. We read, listen to recordings from friends and sometimes rest.

Celá tato péče je fyzicky i psychicky náročná. Odměnou nám jsou drobné pokroky, které Terezka s každým dnem dělá. Vidíme, že se snaží bojovat a dělá vše pro to, aby znovu byla naplno u své rodiny.

Usilovně se snažíme Terezku vrátit zpátky

Od začátku intenzivně pracujeme na tom, abychom Terezku probudili z vigilního kómatu a vrátila se zpátky za námi – do běžného života plného radosti a smíchu.

První tři týdny strávila Terezka na ARO v Dětské Fakultní nemocnici v Brně. Tam jí zavedli PEG na krmení přímo do žaludku a udělali jí tracheostomii, aby se jí lépe dýchalo. A pak nám naši holčičku propustili do „domácího léčení”.

Pro maminku Hanku to znamenalo ze dne na den opustit milovanou práci. Doma na ni čekalo nové povolání na plný úvazek: stala se pečovatelkou. To znamenalo naučit se kompletně starat o člověka v kómatu. Život se zkrátka celé naší rodině obrátil vzhůru nohama. Pro Terezku však uděláme všechno na světě. My ji zkrátka navrátíme zpět.

Náš domov zahalil smutek. Nad vodou nás drží naše starší dcera Lucinka. Nenechá nás se hroutit smutkem. Naopak – ona je důvodem, proč se dokážeme i v takto těžkých momentech usmát.

All this care is physically and mentally demanding. Our reward is the small progress that Terezka makes every day. We see her trying to fight and do everything to be fully with her family again.

We are trying hard to get Terezka back

From the beginning, we have been working intensively to wake Terezka from her coma vigil and return to us – to an ordinary life full of joy and laughter.

Terezka spent the first three weeks in critical care at the Children's Hospital in Brno. There they inserted a PEG feeding tube directly into her stomach and gave her a tracheostomy to help her breathe. And then they released our little girl to „home treatment“.

For mom Hanka, it meant overnight leaving the job she loved. At home, a new full-time occupation awaited her: she became a nurse. This meant learning how to fully care for a person in a coma. In short, life turned upside down for our entire family. However, we will do anything in the world for Terezka. Simply – we will bring her back.

A veil of sadness fell over our home. Our older daughter Lucinka keeps us afloat. She will not allow us to collapse with sadness. On the contrary – she is the reason why we can smile even in the most difficult moments.

Terezka absolvuje řadu léčebných procedur

Terezka však rozhodně neleží jen doma. Několik dní před Vánocemi jsme na doporučení lékařů odjeli do hyperbarické komory v Kladně. Tato léčebná metoda podporuje průtok krve do nedostatečně prokrvených částí těla a pomáhá k jeho regeneraci. A naše Terezka absolvovala 30 ponorů.

Na jaře Terezka absolvovala pobyt v Jánských lázních. Pak jsme se s ní vydali na neurorehabilitace na kliniku Sarema v Brně. A naposledy v červnu 2023 jsme jeli na neurorehabilitační pobyt do Ostravy na kliniku Arcada. Terezka také chodí pravidelně na kraniosakrální terapii, tradiční čínskou medicínu a dostává vitamínové infuze. Tráví stovky hodin fyzioterapií i u nás doma.

Terezka is undergoing a series of medical procedures

However, Terezka is definitely not just laying at home. A few days before Christmas, we went to the hyperbaric chamber in Kladno on the recommendation of the doctors. This treatment method promotes blood flow to parts of the body with insufficient blood supply and helps in its regeneration. And our Terezka completed 30 sessions.

In the spring, Terezka completed a stay in the Jánské lázně spa town. Then we went with her for neurorehabilitation at the Sarema clinic in Brno. And in June 2023, we went to the Arcada clinic in Ostrava for a neurorehabilitation stay. Terezka also regularly goes to craniosacral therapy, traditional Chinese medicine and receives vitamin infusions. She spends hundreds of hours in physiotherapy at our home.

Snažíme se Terezce nabídnout také aktivní život:

– mezi své kamarády, které tolik milovala

– a podařilo se nám vzít ji ke koním a dalším zvířatům, které měla vždycky ráda a potřebovala jejich přítomnost.

We also try to offer Terezka an active life:

– among her friends whom she loved so much

– and we managed to take her to horses and other animals that she always loved and needed their presence.

Věříme, že se jednou vrátí k baletu. Že bude opět jezdit na koni. Běhat po venku s kamarádkami. A vytvářet úsměv na tváři pro celou rodinu. Abychom zvýšili šanci na probuzení Terezky, potřebujeme pořídit další náročnou léčbu a pomůcky. Ani jedno však nelze uhradit ze zdravotního pojištění.

Proto píšeme tuto prosbu na DONIO

Celá Terezčina léčba a všechny pomůcky (kočárek, vertikalizační zařízení, úpravy v domě, úhrady za neurorehabilitační pobyty, veškeré pomůcky, zdravotní materiál), které potřebuje, jsou velmi drahé. 

Zatím jsme vše, na co nepřispívá pojišťovna, hradili z vlastních úspor. Doposud vynaložené statisíce (doposud již okolo 600 tisíc) z našeho rodinného rozpočtu jsou stále jen začátek na dlouhé cestě k Terezčinu probuzení. Proto vás prosíme o jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže na cestě k probuzení Terezky.

We believe that she will return to ballet one day. That she will ride a horse again. Run outside with friends. And make the whole family smile. In order to increase the chance of Terezka waking up, we need to purchase more demanding treatment and supplies. However, neither can be covered by health insurance.

That is why we are writing this request to DONIO

All of Terezka's treatment and all the aids (stroller, verticalization device, modifications in the house, reimbursement for neurorehabilitation stays, all aids, medical supplies) she needs are very expensive.

So far, we have paid for everything that is not covered by the insurance company from our own savings. The hundreds of thousands spent so far (up to CZK 600.000 so far) from our family budget are still only the beginning of the long road to Terezka's awakening. Therefore, we are asking for any contribution that will help us on the road to awakening Terezka.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

V první fázi bychom chtěli Terezce poskytnout léčbu kmenovými buňkami na Slovensku – v České republice tato léčba totiž není možná. A Terezka potřebuje ideálně 3 aplikace. Cena za tuto léčbu se pohybuje okolo 500 tis. korun.

Dále jí chceme koupit speciální MOTOmed (něco jako rotoped na trénink nohou i rukou), Ottobock oblek, který podporuje tvorbu neuro-signálů v těle a rozvoji celé neuro sítě.

Ostatní peníze bychom využili na pobyty na neurehabilitační klinice Arcada v Ostravě, Saremě Brno a veškeré další fyzioterapeutické programy, které Terezka potřebuje:

– hipoterapii,

– ergoterapii

– a další vybavení (např. Vacuform do kočárku atd.)

Pokud se vybere více peněz, dovolili bychom si je využít na léčbu na klinice No Tube v rakouském Grazu. Tato léčba by ji mohla naučit zase správně polykat a přijímat potravu ústy. Ani tento program nehradí pojišťovna a není dostupný v České republice. Jeho cena je 10.000 EUR.

Děkujeme z celého srdce všem za dosavadní podporu a budeme vděční za jakýkoliv příspěvek!

Maminka Hanka, tatínek Pavel

In the first phase, we would like to provide Terezka with stem cell treatment in Slovakia – this treatment is not possible in the Czech Republic. And Terezka ideally needs 3 applications. The price for this treatment is around 500,000 CZK.

We also want to buy her a special MOTOmed (something like an exercise bike for training legs and arms), an Ottobock suit that supports the creation of neuro-signals in the body and the development of the entire neuro network.

We would use the other money for stays at the non-rehabilitation clinic Arcada in Ostrava, Sarema Brno and all other physiotherapy programs that Terezka needs:

– hippotherapy,

– occupational therapy

– and other equipment (e.g. Vacuform for the stroller, etc.)

If more money is raised, we use it for treatment at the No Tube clinic in Graz, Austria. This treatment could teach her to swallow properly again and take food by mouth. Even this program is not covered by the insurance company and is not available in the Czech Republic. The price of the program is 10.000 EUR.

Thank you from the bottom of our hearts to everyone for your support so far and any contribution would be greatly appreciated!

Mom Hanka, Dad Pavel

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Laskavý dárce
200 Kč  •  28. 9. 2023 1:59
Milý dárce
300 Kč  •  28. 9. 2023 0:16
Dobrosrdečný dárce
40 Kč  •  27. 9. 2023 23:28
DobroDárce
200 Kč  •  27. 9. 2023 22:16
Laskavý dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 22:15
Štědrý dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 22:03
DobroDárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 22:02
DobroDárce
100 Kč  •  27. 9. 2023 21:47
Milý dárce
250 Kč  •  27. 9. 2023 21:40
Velkorysý dárce
600 Kč  •  27. 9. 2023 21:37
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  27. 9. 2023 21:24
Štědrý dárce
500 Kč  •  27. 9. 2023 20:16
DobroDárce
600 Kč  •  27. 9. 2023 19:40
Laskavý dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 19:07
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 18:37
Laskavý dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 18:05
Ediino
777 Kč  •  27. 9. 2023 17:53
Hodne štěstí 🙂🙏
Štědrý dárce
500 Kč  •  27. 9. 2023 17:50
DobroDárce
100 Kč  •  27. 9. 2023 15:54
Dobrosrdečný dárce
33 Kč  •  27. 9. 2023 15:18
Lucie
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 15:04
Terezko držím Ti palce!
Laskavý dárce
400 Kč  •  27. 9. 2023 14:38
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 13:55
DobroDárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 13:13
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 13:11
DobroDárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 12:49
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  27. 9. 2023 12:30
DobroDárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 12:08
Laskavý dárce
600 Kč  •  27. 9. 2023 11:25
Štědrý dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 11:20
DobroDárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 11:09
DobroDárce
50 Kč  •  27. 9. 2023 11:04
Laskavý dárce
200 Kč  •  27. 9. 2023 10:25
Milý dárce
2 000 Kč  •  27. 9. 2023 9:51
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  27. 9. 2023 9:30
DobroDárce
50 Kč  •  27. 9. 2023 9:28
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  27. 9. 2023 9:22
Milý dárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 9:13
Marta J.
200 Kč  •  27. 9. 2023 8:59
Terezko vstávej !! Držím moc palce.
Velkorysý dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 8:55
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 8:48
Velkorysý dárce
50 Kč  •  27. 9. 2023 8:39
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  27. 9. 2023 8:05
Laskavý dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 7:48
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 7:45
DobroDárce
200 Kč  •  27. 9. 2023 7:09
DobroDárce
300 Kč  •  27. 9. 2023 6:47
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  27. 9. 2023 4:03
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 1:16
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  27. 9. 2023 0:38
Milý dárce
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 0:04
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 23:58
Laskavý dárce
150 Kč  •  26. 9. 2023 23:40
Milý dárce
500 Kč  •  26. 9. 2023 23:19
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 23:12
DobroDárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 23:05
Milý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 22:55
Magda K.
300 Kč  •  26. 9. 2023 22:51
Moc držím palce!
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  26. 9. 2023 22:15
Milý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 22:14
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 22:12
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 22:09
Štědrý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 21:54
DobroDárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 21:51
Milý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 21:44
DobroDárce
500 Kč  •  26. 9. 2023 21:33
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  26. 9. 2023 21:19
DobroDárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 21:18
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 21:05
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 20:54
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  26. 9. 2023 20:52
Milý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 20:52
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 20:50
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  26. 9. 2023 20:47
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  26. 9. 2023 20:36
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 20:33
Milý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 20:30
Dárce, který je pro každou dobrost
1 500 Kč  •  26. 9. 2023 20:20
DobroDárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 20:18
DobroDárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 20:18
DobroDárce
150 Kč  •  26. 9. 2023 20:17
Laskavý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 20:16
Laskavý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 20:15
Milý dárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 20:08
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 20:00
Laskavý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 19:58
Milý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 19:57
Velkorysý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 19:56
Laskavý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 19:54
Milý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 19:54
Laskavý dárce
15 Kč  •  26. 9. 2023 19:52
Štědrý dárce
500 Kč  •  26. 9. 2023 19:48
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  26. 9. 2023 19:45
Štědrý dárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 19:39
Laskavý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 19:28
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 19:26
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 19:23
Laskavý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 19:17
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  26. 9. 2023 19:13
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 19:03
Dárce, který je pro každou dobrost
10 Kč  •  26. 9. 2023 18:49
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 18:48
Jan Z.
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 18:46
Držíme palce, hlavně hodně energie a silnou vůli, zvládnete to!
DobroDárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 18:45
Velkorysý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 18:16
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 18:12
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  26. 9. 2023 17:37
Tom
300 Kč  •  26. 9. 2023 17:34
Držíme palce
Milý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 17:33
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 17:29
Dárce, který je pro každou dobrost
111 Kč  •  26. 9. 2023 17:21
Dárce, který je pro každou dobrost
25 Kč  •  26. 9. 2023 17:03
Velkorysý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 16:56
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 16:53
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  26. 9. 2023 16:52
Velkorysý dárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 16:48
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  26. 9. 2023 16:46
Dobrosrdečný dárce
333 Kč  •  26. 9. 2023 16:43
DobroDárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 16:42
Jiří
250 Kč  •  26. 9. 2023 16:42
Terezko držím Ti palce, ať se vše v to správné obrátí …
DobroDárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 16:26
DobroDárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 16:02
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  26. 9. 2023 16:01
DobroDárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 15:47
DobroDárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 15:45
DobroDárce
40 Kč  •  26. 9. 2023 15:40
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  26. 9. 2023 15:12
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  26. 9. 2023 15:11
Milý dárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 15:05
Štědrý dárce
50 Kč  •  26. 9. 2023 15:04
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 14:48
DobroDárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 14:42
Milý dárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 14:41
Emma
111 Kč  •  26. 9. 2023 14:40
Modlím se za Terezku a vaši rodinu. Jako studentka, si nemohu dovolit poslat více, ale doufám, že i tato částka se počítá.
Tadeáš
600 Kč  •  26. 9. 2023 14:38
🍀
Milý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 14:31
Velkorysý dárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 14:29
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  26. 9. 2023 14:21
Velkorysý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 14:21
Milý dárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 14:19
DobroDárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 14:11
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 14:01
Velkorysý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 13:48
DobroDárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 13:48
Štědrý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 13:39
Laskavý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 13:33
Velkorysý dárce
150 Kč  •  26. 9. 2023 13:32
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 13:28
Milý dárce
50 Kč  •  26. 9. 2023 13:24
Milý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 13:09
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 13:08
Milý dárce
500 Kč  •  26. 9. 2023 13:06
Milý dárce
150 Kč  •  26. 9. 2023 13:05
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  26. 9. 2023 13:04
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 13:02
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  26. 9. 2023 12:55
Milý dárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 12:45
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 12:34
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  26. 9. 2023 12:29
:)
300 Kč  •  26. 9. 2023 12:10
Dostaneš se z toho!
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  26. 9. 2023 12:10
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  26. 9. 2023 12:05
Velkorysý dárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 12:02
DobroDárce
500 Kč  •  26. 9. 2023 12:01
Veronika
300 Kč  •  26. 9. 2023 11:59
Vstávej holčičko, vstávej ❤
Štědrý dárce
10 000 Kč  •  26. 9. 2023 11:53
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 11:51
Milý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 11:43
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 11:42
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 11:37
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  26. 9. 2023 11:34
Milý dárce
60 Kč  •  26. 9. 2023 11:20
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 11:18
DobroDárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 11:14
Laskavý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 11:09
Štědrý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 11:09
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 10:56
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  26. 9. 2023 10:56
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 10:38
DobroDárce
200 Kč  •  26. 9. 2023 10:36
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  26. 9. 2023 10:35
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 10:26
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 10:23
Velkorysý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 10:22
Milý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 10:18
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  26. 9. 2023 10:14
Velkorysý dárce
12 Kč  •  26. 9. 2023 10:14
Monika
500 Kč  •  26. 9. 2023 10:04
❤❤❤
Lucie
50 Kč  •  26. 9. 2023 9:52
Terezko, bojuj! ❤️❤️❤️
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 9:52
Vladimír Kyzlink
600 Kč  •  26. 9. 2023 9:48
Velkorysý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 9:32
Velkorysý dárce
100 Kč  •  26. 9. 2023 9:31
Velkorysý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 9:29
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  26. 9. 2023 9:27
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2023 9:25
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  26. 9. 2023 9:21
Velkorysý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 9:16
Milý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 9:10
Milý dárce
600 Kč  •  26. 9. 2023 9:08
Michaela K.
500 Kč  •  26. 9. 2023 8:31
Terezko, ať už je jen lépe a lépe. ❤️
Teta Jana
600 Kč  •  26. 9. 2023 5:34
Drž se miláčku 😘
petra
300 Kč  •  25. 9. 2023 21:58
taky mam dcerku Terezku, vzalo me to za srdce, strasne moc vam preju stastny konec!
Lenka
200 Kč  •  25. 9. 2023 21:32
Držím palce, aby se jednoho Terezka vrátila a zase vám vykouzlila úsměv na tváři ❤️
Robert
1 000 Kč  •  25. 9. 2023 21:09
Terezko, držím ti palce! 🫶 hodně sil ♥️
Miluška S.
1 000 Kč  •  25. 9. 2023 21:09
Terezko, drzim pesti...
J.
100 Kč  •  25. 9. 2023 20:48
Bojuj, Šípková Růženko ❤️
S.K. a L.K.
300 Kč  •  25. 9. 2023 19:52
Držíme vaší princezně palce, aby se zase jednou mohla od srdce smát a jezdit na koni.
Petra H.
300 Kč  •  25. 9. 2023 19:34
❤️
Michal N.
300 Kč  •  25. 9. 2023 17:48
Přeji brzký postup k lepšímu.
Tereza
300 Kč  •  25. 9. 2023 15:23
Posilam rodine objeti a hodne sil… ❤️
Eva a Julinka
100 Kč  •  25. 9. 2023 15:05
Mám stejně starou dcerku, které zemřel v 7 letech tatínek. Váš příběh mě rozplakal, moc poslat nemůžeme, ale aspoň něco. Myslíme na vás a držíme moc palce. Eva a Julinka (pozítří 11 let) ❤️
Marie Pecinkova
300 Kč  •  25. 9. 2023 15:04
Terezko,moc držím palce,aby jsi byla zase zdravá veselá holčička, prosím moc probud se
A.
600 Kč  •  25. 9. 2023 14:55
Ze srdce ze Stříbrné.
Lenka Ř.
200 Kč  •  25. 9. 2023 14:05
Pro Terezku od Terezky
Ediino
600 Kč  •  25. 9. 2023 12:02
Mnoho štěstí přeji 🙏🙏
Štědrý dárce
200 Kč  •  25. 9. 2023 9:13
🍀
Jana L.
300 Kč  •  25. 9. 2023 9:11
Srdíčko, držíme palečky a z celého srdce doufám, že se všechno v dobré obrátí! K+P+J
Tereza K.
1 000 Kč  •  24. 9. 2023 20:08
Milá Terezko,
Ivana Papicová
1 000 Kč  •  24. 9. 2023 17:34
Terezko,brzo se uzdrav-myslím na tebe.
Jiří s rodinou
1 000 Kč  •  24. 9. 2023 10:06
Moc držíme palce a věříme, že všechno dobře dopadne
Andrea S.
600 Kč  •  24. 9. 2023 8:46
Myslím na Vás na všechny a držim pěsti ♥️
Denisa
200 Kč  •  24. 9. 2023 6:57
Držte se ♥️
Dapru
200 Kč  •  23. 9. 2023 18:21
Terezko, bojuj :-)
Martina
100 Kč  •  23. 9. 2023 15:58
🤍
Kristýna
100 Kč  •  23. 9. 2023 15:36
❤️❤️❤️
Lucka
300 Kč  •  22. 9. 2023 22:21
Posílám silu ❤️
Petr S.
300 Kč  •  22. 9. 2023 20:53
Přeji Ti Terezko, aby se ti vrátila tvoje dětská životní energie co nejdříve, aby jsi si mohla opět užít plnými doušky svoje dětství, které ti nikdo a nic nemůže prostě takhle vzít. Drž se prosím!
Jana
300 Kč  •  22. 9. 2023 16:03
Pro Terezku!
Dagmar Ševčíková
600 Kč  •  21. 9. 2023 22:52
Milá Terezko, přeji ti, abys mohla brzy zase tančit a jezdit na koni. Držím pěsti rodičům na vaší společně cestě.
Lucie F.
300 Kč  •  21. 9. 2023 22:06
Moc drzim palce, Hani. Terezka to zvladne ♥️
Olga H.
600 Kč  •  21. 9. 2023 19:44
Hodne sil do dalsich dni.
Poruba
2 000 Kč  •  21. 9. 2023 12:38
….naděje umírá poslední
Jan H.
1 100 Kč  •  20. 9. 2023 12:32
Hodně sil.
Alice
2 000 Kč  •  20. 9. 2023 10:54
Moc vám všem a hlavně Terezce držím palce!!!
Zuzka Trnková a Gábina
800 Kč  •  20. 9. 2023 8:07
Haničko... myslíme na vás a držíme palce.
Simona V.
600 Kč  •  19. 9. 2023 16:42
držím pěsti
Mareček a Ondra z Medlánek
500 Kč  •  19. 9. 2023 16:34
Terezko moc držíme palce a určitě to zvládneš 🍀❤
Michael & Veronika
2 000 Kč  •  18. 9. 2023 21:59
Držíme palce, ať se Terezka brzy probudí!
Zuzana
600 Kč  •  18. 9. 2023 15:36
Hanka držím palce
Ando
1 000 Kč  •  18. 9. 2023 12:51
Ivana O.
1 000 Kč  •  18. 9. 2023 10:22
Víra uzdravuje, držím Vám pěsti k uzdravení Terezky :-)
Ero
1 000 Kč  •  16. 9. 2023 9:10
Hi i now better understand your grand dauther effort, during past two years, i just wanted to support insula's family as much as possible. Hope the best for all your family!
Milý dárce
600 Kč  •  15. 9. 2023 15:22
Držím moc palce, aby se podařilo Terezku probudit co nejdříve.
AC
1 111 Kč  •  15. 9. 2023 13:43
Objimam Vas
AXIANS ICT CZ, s.r.o.
5 000 Kč  •  15. 9. 2023 11:13
Drzime moc palce a verime ze to dobre dopadne! Myslime na Vas! Axians NetSec team
AXIANS ICT CZ, s.r.o.
6 480 Kč  •  15. 9. 2023 11:10
Myslíme na vás a držíme pěsti! IQA Axians
Jana
2 000 Kč  •  15. 9. 2023 10:05
Hani a Terezko držíme palečky..❤️
Petra
600 Kč  •  14. 9. 2023 16:06
držím palce
David a Hanka
10 000 Kč  •  14. 9. 2023 14:40
Myslíme na Vás.

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

Probíhající Dobrovýzvy

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Ediino
777 Kč  •  27. 9. 2023 17:53
Hodne štěstí 🙂🙏
Lucie
1 000 Kč  •  27. 9. 2023 15:04
Terezko držím Ti palce!
Marta J.
200 Kč  •  27. 9. 2023 8:59
Terezko vstávej !! Držím moc palce.
Magda K.
300 Kč  •  26. 9. 2023 22:51
Moc držím palce!
Jan Z.
1 000 Kč  •  26. 9. 2023 18:46
Držíme palce, hlavně hodně energie a silnou vůli, zvládnete to!
Tom
300 Kč  •  26. 9. 2023 17:34
Držíme palce
Jiří
250 Kč  •  26. 9. 2023 16:42
Terezko držím Ti palce, ať se vše v to správné obrátí …
Emma
111 Kč  •  26. 9. 2023 14:40
Modlím se za Terezku a vaši rodinu. Jako studentka, si nemohu dovolit poslat více, ale doufám, že i tato částka se počítá.

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat