Pomoc pro Radka, který vážně onemocněl/Help for Radek who seriously has got ill

Milník 1/1

Neurorehabilitace, celostní medicína, přístroje Bemer, Marion, H2 generátor, motomed

Vybráno 0 Kč 262 156 Kč
750 000 Kč
45 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet

Všechny sbírky ověřujeme

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Ester Fišerová
Datum přidání
12. 2. 2024
Poslední aktualita

20. 2. 2024 19:39

Jste prostě nejlepší – velké díky všem

Moc všem děkujeme za vybraných více, než 200 tisíc korun. Opravdu z celého ❤️ díky. Radek měl dnes další kolaps, ale naštěstí se z něj za 3 minuty probral a může se pochlubit velkým úspěchem – stoupne si sám bez opory. Díky pravidelným neurorehabilitacím a další podpůrné léčbě MUDr. Josefa Jonáše a přístroje Bemer, je Radek zase o kousek blíž k lepšímu a samostatnějšímu životu. Za tyto peníze už můžeme koupit Radkovi přístroj Bemer, H2 generator i 3 týdny neurorehabilitací. To je opravdu super. Prosím, sdílejte dál, aby se nám podařilo získat další dobrodárce. Bez Vás bychom to nedokázali. Velké díky všem 🙏😇🫶

Ester s rodinou ❤️

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Představení sbírky

Introduction to the Fundraising Campaign                     Vorstellung der Spendenaktion

Příběh, který nás dovedl až sem na DONIO.

The Story That Led Us Here to DONIO.   

Die Geschichte, die uns hierher auf DONIO geführt hat.

„Když to neopraví Radek, tak nikdo“ – přesně, jak se píše na tom tričku. Radek je kutil, skvělý táta, milující manžel, učitel, modelář a rybář.

„When Radek doesn't fix it, nobody will“ – just as it says on that T-shirt. Radek is a handyman, a great dad, a loving husband, a teacher, a modeler, and a fisherman.

„Wenn Radek es nicht repariert, wird es niemand tun“ – genau wie es auf diesem T-Shirt steht. Radek ist ein Bastler, ein großartiger Vater, ein liebevoller Ehemann, Lehrer, Modellbauer und Fischer.

Bohužel v září loňského roku Radkovi zjistili rozsáhlý nádor na mozku. Hlavu si sám neopraví a tím začal náš příběh.

Radek byl naprosto zdravý chlap, plný energie a síly. Miloval svoji rodinu – ženu Ester, své syny – 15 letého Matyho a 10 letého Vojtíka. Žil svou prací učitele odborného výcviku, svým řemeslem instalatéra – topenáře. Byl turistou, rád modelařil, rybařil a nikdy nikomu neodmítl pomoc.

Unfortunately, in September of last year, Radek was diagnosed with an extensive brain tumor. He can't fix his head on his own, and that's where our story begins.

Radek was a completely healthy guy, full of energy and strength. He loved his family – his wife Ester, his sons – 15-year-old Maty, and 10-year-old Vojtík. He lived his life working as a vocational training teacher, his trade as a plumber, he was a hiker, he loved modeling, fishing, and never refused to help anyone.

Leider wurde bei Radek im September des letzten Jahres ein umfangreicher Hirntumor diagnostiziert. Er kann seinen Kopf nicht alleine reparieren, und damit beginnt unsere Geschichte.

Radek war ein völlig gesunder Mann, voller Energie und Stärke. Er liebte seine Familie – seine Frau Ester, seine Söhne – den 15-jährigen Maty und den 10-jährigen Vojtík. Er lebte sein Leben als Lehrer für berufliche Ausbildung, sein Handwerk als Klempner, er war ein Wanderer, er liebte es zu modellieren, zu angeln und hat nie jemandem seine Hilfe verweigert

A to až do osudného dne, loňského 23. září 2023.

Tento den se nám všem obrátil život vzhůru nohama. Radek doslova začal bojovat o svůj život.

Byla sobota, pár minut po půlnoci, když se Radek necítil dobře. Měl vysoký krevní tlak, bolela ho a točila se mu hlava. Odvezla ho rychlá záchranná služba. Ve 3 hodiny ráno volali z nemocnice, že si pro něj máme přijet, protože se podařilo tlak snížit. Doma mu však bylo hůř a hůř. Jeli jsme zpátky do nemocnice a tam na chodbě zkolaboval. Po všech možných vyšetřeních došlo i na kontrastní CT mozku, o které lékaře hned při příjezdu jeho žena prosila. Diagnóza zněla: „Rozsáhlý tumor na mozku, zasahující do důležitých životních center, s hydrocefalem a velkým otokem mozku“.

Nikdy by nás nenapadlo, že se něco takového může stát zrovna Radkovi. Neměl žádné zdravotní potíže, byl zdravý a pozitivní chlap. Celý život byl oporou své ženě, která je invalidní důchodkyně, je zdravotně tělesně postižená a pracuje na zkrácený úvazek. Z minuty na minutu se karty obrátily a invalidní žena je ta, co musí zvládat uživit rodinu, splácet hypotéku a starat se o nemocného manžela a děti.

Následující dny rozhodovaly o Radkově přežití. Samotní lékaři nám napřímo sdělili, že Radkova prognóza není vůbec dobrá a stav je velmi vážný. Radek je však velký bojovník a nikdy nic nevzdává. Byl a je pevně přesvědčený, že to zvládne a toho „sviňského vetřelce“ (jak nazval tumor), přepere. Teď to bylo v rukou neurochirurgů, aby opravili, co půjde, a 5. října 2023 byl Radek operován. Bylo zde obrovské riziko, že zemře během operace, že už se nemusí probudit, může zůstat v kómatu nebo bude mít trvalé následky. Radkova operace trvala 8 hodin. Nádor mohli vyoperovat jen z ¼ vzhledem ke komplikacím, které během operace nastaly. Nádor prorostl do lebeční kosti i tepen. Ucpal odvod mozkomíšního moku, což má za následek hydrocefalus. Vzhledem k tomu, že žena pracuje prostřednictvím konceptu Bazální stimulace s pacienty ve vigilním kómatu = tento koncept podporuje lidské vnímání, pohyb a komunikaci – docházela denně po dobu čtyř týdnů za manželem do nemocnice, aby ho pomocí tohoto konceptu stimulovala. Když se měl Radek vrátit do domácího léčení, musela zařídit všechno tak, jak byl zvyklý v nemocnici, a upravit dům do bezbariérového stavu. 

Radka při propuštění neposlali na Kliniku rehabilitace, ani jiného rehabilitačního zařízení, jako jiné pacienty. Nikdo si s jeho diagnózou netroufal ho rehabilitovat. Trpí totiž kolapsy CNS. Až kamarádka doporučila nové Neuron Medical Centrum – nurorehabilitační péči, kde se specializují právě na pacienty po mozkových operacích, po úrazech mozku nebo CMP, ALS a jiných mozkových nemocech. Od listopadu 2023 Ester vozí Radka 4× týdně na 3 hodiny denně rehabilitovat. Bez této rehabilitace by nebyl tam, kde je nyní. Radek trvale ohluchl na levé ucho a městná se mu tekutina za levým bubínkem, proto musí docházet na kontroly a zákroky na ORL. Po operaci má problémy se zrakem a levým okem, protože mu ochrnula levá část obličeje a oko se mu nedovírá. Musí několikrát do měsíce na pravidelná oční vyšetření. Má parézu pravé horní i dolní končetiny. Speciálně upravená léčba od MUDr. Josefa Jonáše a přístroj Bemer, mají pozitivní odezvu na kontrolním CT mozku. Byla mu doporučena kraniosakrální terapie a vodíková terapie.

Until that fateful day, September 23, 2023.

That day turned our lives upside down. Radek literally began to fight for his life.

It was a Saturday, a few minutes past midnight, when Radek didn't feel well. He had high blood pressure, a headache, and felt dizzy. The ambulance took him quickly. At 3 a.m., the hospital called, asking us to come because they managed to lower his blood pressure. But he was getting worse and worse at home. We went back to the hospital. In the hospital corridor, he collapsed. After all possible examinations, a contrast CT scan of the brain was also done, which his wife requested from the doctor upon their arrival. The diagnosis was: „Extensive brain tumor affecting vital life centers, with hydrocephalus and significant brain swelling.“

We never thought something like this could happen to Radek. He never had any health problems, he was healthy and positive. He had always been a support to his wife, who is a disabled pensioner and physically disabled and works part-time. From minute to minute, the cards turned, and the disabled woman is the one who must manage to support the family, pay the mortgage, and take care of her sick husband.

The following days determined Radek's survival. The doctors themselves directly told us that Radek's prognosis is not good at all, and the condition is very serious. But Radek is a great fighter and never gives up. He was and is firmly convinced that he can handle it and overcome that „pig intruder“ (as he called the tumor). Now it was in the hands of neurosurgeons to repair what they could, and on October 5, 2023, Radek underwent surgery. There was a huge risk that he would die during the operation, that he might not wake up, might remain in a coma, or have permanent consequences. Radek's surgery lasted 8 hours. They could only remove ¼ of the tumor due to complications during the operation. The tumor had grown into the skull bone and arteries. It blocked the drainage of cerebrospinal fluid, resulting in hydrocephalus. Since the wife works through the concept of Basal Stimulation with patients in a vigil coma = this concept supports human perception, movement, and communication – she visited her husband daily for four weeks in the hospital to stimulate him using this concept. When Radek was to return home for treatment, she had to arrange everything as he was used to in the hospital and modify the house to be barrier-free.

When Radek was discharged, he was not sent to a rehabilitation clinic or any other rehabilitation facility like other patients. Nobody dared to rehabilitate him with his diagnosis. He suffers from CNS collapses. Only a friend recommended the new Neuron Medical Center – neurorehabilitation care, specializing in patients after brain surgeries, brain injuries, or CNS, ALS, etc. brain diseases. Since November 2023, Radek has been taken to therapy 4 times a week for 3 hours a day. Without this therapy, he wouldn't be where he is now. He is deaf in his left ear, and fluid accumulates behind his left eardrum, so Radek has to attend check-ups and procedures. After the surgery, he has problems with his vision and left eye because the left side of his face is paralyzed, and his eye doesn't close properly. He has to undergo regular eye examinations several times a month. He has a specially adapted treatment from Dr. Josef Jonáš, which has a positive response on the control CT. Craniosacral therapy and hydrogen therapy were recommended to him.

Bis zu diesem verhängnisvollen Tag, dem 23. September 2023.

An diesem Tag hat sich unser Leben buchstäblich auf den Kopf gestellt. Radek begann buchstäblich um sein Leben zu kämpfen.

Es war ein Samstag, ein paar Minuten nach Mitternacht, als sich Radek nicht gut fühlte. Er hatte hohen Blutdruck, Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. Der Rettungswagen brachte ihn schnell ins Krankenhaus. Um 3 Uhr morgens rief das Krankenhaus an und bat uns zu kommen, weil es gelungen war, seinen Blutdruck zu senken. Aber zu Hause ging es ihm immer schlechter. Wir sind zurück ins Krankenhaus gefahren. Im Krankenhausflur brach er zusammen. Nach allen möglichen Untersuchungen wurde auch eine kontrastverstärkte CT-Untersuchung des Gehirns durchgeführt, die seine Frau vom Arzt bei ihrer Ankunft verlangte. Die Diagnose lautete: „Umfangreicher Hirntumor, der lebenswichtige Zentren beeinträchtigt, mit Hydrozephalus und erheblicher Gehirnschwellung“.

Wir hätten nie gedacht, dass so etwas ausgerechnet Radek passieren könnte. Er hatte nie gesundheitliche Probleme, war gesund und positiv. Er war immer eine Stütze für seine Frau, die eine Behindertenrente bezieht und körperlich behindert ist und Teilzeit arbeitet. Von Minute zu Minute drehten sich die Karten, und die behinderte Frau ist diejenige, die es schaffen muss, die Familie zu versorgen, die Hypothek abzuzahlen und sich um ihren kranken Ehemann zu kümmern.

Die folgenden Tage bestimmten Radeks Überleben. Die Ärzte selbst sagten uns direkt, dass Radeks Prognose überhaupt nicht gut ist und der Zustand sehr ernst ist. Aber Radek ist ein großer Kämpfer und gibt niemals auf. Er war und ist fest davon überzeugt, dass er es schaffen kann und diesen „schweinischen Eindringling“ (wie er den Tumor nannte) besiegen kann. Jetzt lag es in den Händen der Neurochirurgen, zu reparieren, was sie konnten, und am 5. Oktober 2023 wurde Radek operiert. Es bestand ein erhebliches Risiko, dass er während der Operation sterben würde, dass er vielleicht nicht aufwachen würde, vielleicht im Koma liegen würde oder dauerhafte Folgen haben würde. Radeks Operation dauerte 8 Stunden. Sie konnten nur ¼ des Tumors entfernen, aufgrund von Komplikationen während der Operation. Der Tumor war in den Schädelknochen und Arterien gewachsen. Er blockierte den Abfluss des Liquors, was zu einem Hydrozephalus führte. Da die Frau über das Konzept der Basalen Stimulation mit Patienten im wachen Koma arbeitet = dieses Konzept unterstützt die menschliche Wahrnehmung, Bewegung und Kommunikation – besuchte sie ihren Mann vier Wochen lang täglich im Krankenhaus, um ihn mit diesem Konzept zu stimulieren. Als Radek nach Hause zur Behandlung entlassen wurde, musste sie alles so einrichten, wie er es im Krankenhaus gewohnt war, und das Haus barrierefrei gestalten.

Als Radek entlassen wurde, wurde er nicht in eine Rehabilitationsklinik oder eine andere Rehabilitations-Einrichtung wie andere Patienten geschickt. Niemand traute sich, ihn mit seiner Diagnose zu rehabilitieren. Er leidet unter Zusammenbrüchen des Zentralnervensystems. Nur eine Freundin empfahl das neue Neuron Medical Center – neurorehabilitative Betreuung, das sich auf Patienten nach Hirnoperationen, Hirnverletzungen oder ZNS, ALS usw. spezialisiert hat. Seit November 2023 wird Radek 4-mal pro Woche für jeweils 3 Stunden zur Therapie gebracht. Ohne diese Therapie wäre er nicht dort, wo er jetzt ist. Er ist taub auf seinem linken Ohr, und Flüssigkeit sammelt sich hinter seinem linken Trommelfell, also muss Radek zu Untersuchungen und Eingriffen gehen. Nach der Operation hat er Probleme mit seiner Sicht und seinem linken Auge, weil die linke Seite seines Gesichts gelähmt ist und sein Auge sich nicht richtig schließt. Er muss regelmäßige Augenuntersuchungen mehrmals im Monat machen lassen. Er erhält eine speziell angepasste Behandlung von Dr. Josef Jonáš, die auf der Kontroll-CT eine positive Wirkung hat. Kraniosakrale Therapie und Wasserstofftherapie wurden ihm empfohlen.

Komu pomůžeme?

Radek je trvale odkázán na pomoc druhé osoby. Potřebuje péči přes den, protože mívá kolapsy CNS, kdy upadne do bezvědomí a při tom má podobné projevy, jako u epilepsie. Nesmí upadnout na zem, protože by se mohl uhodit do hlavy, a to by mohl být konec. Každý den kromě středy, kdy má průběžná vyšetření, jezdí na neurofyzioterapie, trénovat logopedii, jemnou motoriku, robotickou plošinu, robotiku ruky, elektroléčbu obličeje, LTV aj. Odměnou nám jsou drobné pokroky, které Radek s každým dnem dělá. Vidíme, že se snaží bojovat a dělá vše pro to, aby znovu byl naplno u své rodiny.

Staráme se s babičkou společně o děti a zároveň děláme pro Radka vše, co je možné.

Pro celou rodinu to od začátku znamenalo změnit ze dne na den svůj pracovní i rodinný život tak, aby žena mohla denně docházet za Radkem do nemocnice. Péči o děti převzala babička, která také zastala většinu povinností okolo domácnosti . To pro nás znamenalo obrovskou pomoc a učili jsme se všichni žít jinak, než jsme byli zvyklí. Začal život po operaci manžela a táty. Pro Radka však uděláme všechno na světě, aby došlo ke zlepšení jeho zdravotního stavu a mohl být zase šťastný.

Whom We Will Help?
Radek relies on the help of another person; he needs care during the day because he experiences CNS collapses, where he falls unconscious and exhibits symptoms similar to epilepsy. He must not fall to the ground, as he could hit his head, and that could be the end. Every day except Wednesday, when he has some appointments, he goes for neurophysiotherapy, trains speech therapy, fine motor skills, robotic platform, hand robotics, facial electrotherapy, and LTV, etc. The rewards for us are small progressions that Radek makes every day. We see that he tries to fight and does everything to be fully with his family again.

We try to be his support, take care of the children together with the grandmother, and at the same time do everything for Radek that is possible.

For the whole family, from the beginning, it meant adapting their work and family life so that the wife could go to the hospital for Radek every day. The care of the children was taken over by the grandmother, who also took over most of the household chores. This was a huge help for us, and we all learned to function again = differently than we were used to. Life began after the surgery for the husband and father. But for Radek, we will do everything in the world so that he can live a happy life again.

Radek ist auf die Hilfe einer anderen Person angewiesen; er benötigt tagsüber Betreuung, da er Zusammenbrüche des Zentralnervensystems erlebt, bei denen er das Bewusstsein verliert und Symptome ähnlich der Epilepsie zeigt. Er darf nicht auf den Boden fallen, da er sich den Kopf stoßen könnte, und das könnte das Ende bedeuten.  Jeden Tag, außer mittwochs, wenn er Untersuchungen hat, fährt er zur Neurophysiotherapie, zur Logopädie, zur Feinmotorik, zur Robotik-Plattform, zur Robotik-Hand, zur Elektrotherapie des Gesichts, zur LTV usw. Unsere Belohnung sind die kleinen Fortschritte, die Radek jeden Tag macht. Wir sehen, dass er kämpft und alles tut, um wieder vollständig bei seiner Familie zu sein.
Wir versuchen, seine Stütze zu sein, sich zusammen mit der Großmutter um die Kinder zu kümmern und gleichzeitig alles für Radek zu tun, was möglich ist.
Für die ganze Familie bedeutete das von Anfang an, ihr Arbeits- und Familienleben so anzupassen, dass die Frau täglich ins Krankenhaus zu Radek gehen konnte. Die Kinderpflege übernahm die Großmutter, die auch den Großteil der Hausarbeit erledigte. Das war für uns eine enorme Hilfe, und wir alle haben wieder gelernt, anders zu funktionieren als zuvor. Das Leben nach der Operation des Mannes und Vaters begann. Aber für Radek werden wir alles tun, damit er wieder ein glückliches Leben führen kann.

Radek absolvuje řadu léčebných procedur:

– neurorehabilitaci, fyzioterapii pomocí přístroje Bemer, logopedii, kraniosakrální terapii, celostní medicínu a vodíkovou terapii. Tráví desítky hodin fyzioterapií i u nás doma na zakoupeném chodícím pásu s oporou, cvičí s činkami, posiluje obličejové svaly.

Radek undergoes a series of treatment procedures.
Neurorehabilitation, physiotherapy using the Bemer device, speech therapy, craniosacral therapy, holistic medicine, and hydrogen therapy. He spends dozens of hours in physiotherapy, even at home, on a purchased treadmill with support, lifting weights, strengthening facial muscles.

Radek absolviert eine Reihe von Behandlungsverfahren.
Neurorehabilitation, Physiotherapie mit dem Bemer-Gerät, Logopädie, kraniosakrale Therapie, ganzheitliche Medizin und Wasserstofftherapie. Er verbringt dutzende Stunden mit Physiotherapie, auch zu Hause auf dem gekauften Laufband mit Unterstützung, er trainiert mit Hanteln, stärkt die Gesichtsmuskulatur.

Radek věří, že se jednou vrátí ke koníčkům a práci, kterou má tolik rád, že bude opět chodit na procházky a bude dělat spoustu jiných aktivit. Abychom zvýšili šanci na jeho uzdravení, potřebujeme pořídit další náročnou léčbu a pomůcky. Ani jedno však nelze uhradit ze zdravotního pojištění.

Proto píšeme tuto prosbu na DONIO.

Celá Radkova léčba a všechny pomůcky, které potřebuje, jsou velmi drahé. 

Zatím jsme vše, na co nepřispívá pojišťovna, hradili z vlastních úspor. Doposud vynaložené finance, včetně pokrytí nákladů na dopravu nás doteď stály více než čtvrt milionu korun. Vynaložené peníze jsou stále jen začátek na dlouhé cestě k Radkovu uzdravení. Proto vás prosíme o jakýkoliv příspěvek, který nám pomůže na cestě v léčbě Radka.

He believes that one day he will return to his hobbies and work, which he loves so much, that he will go for walks again and engage in many other activities. To increase the chances of Radek's recovery, we need to provide additional intensive treatment and aids. However, none of these can be covered by health insurance.

Therefore, we are writing this plea to DONIO.
Radek's entire treatment and all the aids he needs are very expensive.
So far, everything not covered by insurance has been paid from our own savings. The finances spent so far, including covering transportation costs, have already cost us more than a quarter of a million crowns. The money spent is just the beginning of a long journey towards Radek's recovery. Therefore, we ask for any contribution that will help us on Radek's healing journey.

Er glaubt, dass er eines Tages zu seinen Hobbys und seiner geliebten Arbeit zurückkehren wird, dass er wieder Spaziergänge machen und viele andere Aktivitäten unternehmen wird. Um Radeks Heilungschancen zu erhöhen, müssen wir weitere anspruchsvolle Behandlungen und Hilfsmittel beschaffen. Keines davon kann jedoch von der Krankenversicherung bezahlt werden.
Deshalb richten wir diese Bitte an DONIO.
Die gesamte Behandlung von Radek und alle Hilfsmittel, die er benötigt, sind sehr teuer.
Bisher haben wir alles, was die Versicherung nicht übernimmt, aus eigenen Ersparnissen bezahlt. Die bisherigen Kosten, einschließlich der Transportkosten, haben uns bisher mehr als eine Viertelmillion Kronen gekostet. Die bisherigen Ausgaben sind nur der Anfang einer langen Reise zu Radeks Heilung. Deshalb bitten wir Sie um jede Spende, die uns auf Radeks Behandlungsweg helfen wird.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

V první fázi bychom chtěli Radkovi poskytnout: neurofyzioterapii, náklady na dopravu, výdaje spojené s celostní medicínou v Praze, dále doplňky stravy, vitamíny, léky, nutriční kontroly, kraniosakrální terapii, doplatky léků, pravidelná dentální hygiena, zdravotnický materiál a pomůcky, dermatologické přípravky, osobní asistenci. Roční náklady dělají přibližně 656 000Kč.

Rádi bychom zakoupili přístroje: Marion a Bemer, aktivně pasivní léčebný pohybový přístroj Thera – Trainer Tigo (pomocí motoru aktivuje zbytkovou svalovou sílu pacienta), vodíkovou terapii, které vyjdou celkem na asi 370000Kč

Ostatní peníze bychom využili na pobyt na neuroklinice, kterou Radek potřebuje a stojí asi 200000Kč.

Pokud se vybere více peněz, dovolili bychom si je využít na úpravu pozemku a zahrady před domem, aby se mohl Radek bezpečně pohybovat a trávit čas i venku. Veškeré úspory, které rodina měla, byly použity na dosavadní léčbu, neurorehabilitaci a zdravotní pomůcky. Mzda a důchod manželky spolu s nemocenskými dávkami Radka nemohou pokrýt všechny výdaje. Proto bychom chtěli poprosit o možnost čerpání peněz na běžné domácí náklady rodiny. 

Děkujeme z celého srdce všem za dosavadní podporu, které si nesmírně vážíme, a budeme vděční za jakýkoliv příspěvek!

Manželka Ester a synové Maty a Vojtík

What specifically will the money from this fundraiser be used for?
In the first phase, we would like to provide Radek with: neurophysiotherapy, transportation costs, expenses related to holistic medicine in Prague, as well as food supplements, vitamins, drugs, craniosacral therapy, drug supplements, medical materials and aids, dermatological preparations, personal assistance. Annual costs are approximately CZK 590,000.

We would like to purchase devices: Marion and Bemer, active-passive therapeutic movement device Thera – Trainer Tigo (with the help of a motor, it activates the residual muscle strength of the patient), hydrogen therapy, which will cost a total of about 370,000 CZK.

We would use the other money for a stay at the neuroclinic, which Radek needs and costs about 200,000 CZK. If more money is collected, we would allow ourselves to use it to improve the land and the garden in front of the house, so that Radek can move around safely and spend time outdoors. All the savings the family had were used for treatment, neurorehabilitation and medical supplies. The wife's salary and pension, together with sick pay, will not cover all expenses.

We sincerely thank everyone for their support so far and will be grateful for any contribution!

Wife Ester and sons Maty and Vojtík

Wofür genau werden die Gelder aus dieser Sammlung verwendet?

In der ersten Phase möchten wir Radek Folgendes bereitstellen: Neurophysiotherapie, Transportkosten, Ausgaben im Zusammenhang mit der ganzheitlichen Medizin in Prag sowie Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Medikamente, Craniosacral-Therapie, Arzneimittelzusätze, medizinische Materialien und Hilfsmittel, dermatologische Präparate, persönliche Hilfe. Die jährlichen Kosten betragen ca. 590.000 CZK.

Wir möchten Geräte anschaffen: Marion und Bemer, aktiv-passives therapeutisches Bewegungsgerät Thera – Trainer Tigo (mit Hilfe eines Motors aktiviert es die Restmuskelkraft des Patienten), Wasserstofftherapie, die insgesamt ca. kosten wird 370.000 CZK. Das übrige Geld würden wir für einen Aufenthalt in der Neuroklinik verwenden, den Radek braucht und der etwa 200.000 CZK kostet.

Wenn mehr Geld zusammenkommt, würden wir uns erlauben, damit das Grundstück und den Garten vor dem Haus zu verbessern, damit Radek sich sicher bewegen und Zeit im Freien verbringen kann. Alle Ersparnisse der Familie wurden für Behandlung, Neurorehabilitation und medizinische Versorgung verwendet. Das Gehalt und die Rente der Ehefrau decken zusammen mit dem Krankengeld nicht alle Kosten.

Wir danken allen von ganzem Herzen für die bisherige Unterstützung und sind für jede Spende dankbar!


Ehefrau Ester und die Söhne Maty und Vojtík

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

20. 2. 2024 19:39

Jste prostě nejlepší – velké díky všem

Moc všem děkujeme za vybraných více, než 200 tisíc korun. Opravdu z celého ❤️ díky. Radek měl dnes další kolaps, ale naštěstí se z něj za 3 minuty probral a může se pochlubit velkým úspěchem – stoupne si sám bez opory. Díky pravidelným neurorehabilitacím a další podpůrné léčbě MUDr. Josefa Jonáše a přístroje Bemer, je Radek zase o kousek blíž k lepšímu a samostatnějšímu životu. Za tyto peníze už můžeme koupit Radkovi přístroj Bemer, H2 generator i 3 týdny neurorehabilitací. To je opravdu super. Prosím, sdílejte dál, aby se nám podařilo získat další dobrodárce. Bez Vás bychom to nedokázali. Velké díky všem 🙏😇🫶

Ester s rodinou ❤️

15. 2. 2024 22:11

Obrovské díky všem

Milí dárci, přátelé.

Ze ❤️ děkujeme všem, kteří jste za 3 dny společně přispěli 100 000Kč. To už je 5 měsíců neurorehabilitací pro Radka nebo H2 generator i600 s příslušenstvím a přístroj Marion. Jste úžasní, nejlepší, moc, moc, moc děkujeme všem, co jste přispěli a vážíme si vaší pomoci a podpory 🫶🙏😇 Prosíme, pomozte šířit příběh dál mezi své přátele – moc nám to pomůže 🙏

S úctou a vděčností za Radka a celou rodinu 

Ester

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 2. 2024 14:50
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  26. 2. 2024 10:15
Štědrý dárce
300 Kč  •  25. 2. 2024 17:46
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  25. 2. 2024 15:36
Laskavý dárce
300 Kč  •  25. 2. 2024 12:42
DobroDárce
150 Kč  •  25. 2. 2024 7:35
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  24. 2. 2024 21:41
Velkorysý dárce
300 Kč  •  23. 2. 2024 19:26
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  23. 2. 2024 18:21
Daniel M.
10 000 Kč  •  23. 2. 2024 17:07
Preji Ti Radku, abys byl brzo zase fit. Jsi bojovnik uz od malicka tak vitezstvi je u tebe jen otazkou casu! ;)
Marek V.
3 500 Kč  •  23. 2. 2024 15:48
Drž se Radku. Ty to zvládneš. Díky za vše.
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  23. 2. 2024 15:08
Ať se daří lépe!
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  23. 2. 2024 11:26
DobroDárce
1 000 Kč  •  23. 2. 2024 11:16
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  22. 2. 2024 23:28
Velkorysý dárce
100 Kč  •  22. 2. 2024 20:13
DobroDárce
3 000 Kč  •  22. 2. 2024 19:21
Pavel Špička
2 000 Kč  •  22. 2. 2024 18:25
Zdar chlape, makej ať můžeme spolu na pivko !!!
Štědrý dárce
500 Kč  •  22. 2. 2024 18:00
DobroDárce
150 Kč  •  22. 2. 2024 17:10
Milý dárce
300 Kč  •  22. 2. 2024 16:43
Štědrý dárce
3 500 Kč  •  22. 2. 2024 16:29
DobroDárce
300 Kč  •  22. 2. 2024 16:21
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  22. 2. 2024 10:58
Dobrosrdečný dárce
30 Kč  •  22. 2. 2024 10:45
Milý dárce
600 Kč  •  22. 2. 2024 7:53
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  22. 2. 2024 2:39
Laskavý dárce
200 Kč  •  21. 2. 2024 23:10
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  21. 2. 2024 21:16
Štědrý dárce
50 Kč  •  21. 2. 2024 20:17
DobroDárce
50 Kč  •  21. 2. 2024 20:02
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  21. 2. 2024 16:59
DobroDárce
300 Kč  •  21. 2. 2024 16:38
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  21. 2. 2024 15:46
Vojtěch D.
1 000 Kč  •  21. 2. 2024 14:02
Myslíme na vás, pane mistře!
Božena M.
200 Kč  •  21. 2. 2024 11:49
Hodně štěstí!
Vašková Tamara
1 000 Kč  •  21. 2. 2024 11:33
Drž se Radku, přeji ti brzké uzdravení - Vašková Tamara
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  21. 2. 2024 11:32
Bojasová Marta
500 Kč  •  21. 2. 2024 11:26
držíme palce
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  21. 2. 2024 10:21
Laskavý dárce
300 Kč  •  21. 2. 2024 9:46
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  21. 2. 2024 9:32
Štědrý dárce
1 500 Kč  •  20. 2. 2024 22:28
Laskavý dárce
200 Kč  •  20. 2. 2024 21:59
Velkorysý dárce
600 Kč  •  20. 2. 2024 21:41
Net
200 Kč  •  20. 2. 2024 20:43
Hodně štěstí
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  20. 2. 2024 20:36
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 20:30
DobroDárce
2 000 Kč  •  20. 2. 2024 19:49
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 19:28
Martin
2 000 Kč  •  20. 2. 2024 18:45
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 18:43
Štědrý dárce
600 Kč  •  20. 2. 2024 18:30
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  20. 2. 2024 17:28
Velkorysý dárce
600 Kč  •  20. 2. 2024 17:06
Eliška M.
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 15:39
Milý Radku, bojujte dál. Věřím, že to dokážete 🍀
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 14:55
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 14:15
Spolužačka Pavla
4 321 Kč  •  20. 2. 2024 12:51
Vše to zvládneš
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  20. 2. 2024 12:39
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  20. 2. 2024 12:36
Laskavý dárce
100 Kč  •  20. 2. 2024 12:29
Štědrý dárce
50 Kč  •  20. 2. 2024 11:12
Dárce, který je pro každou dobrost
140 Kč  •  20. 2. 2024 10:07
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  20. 2. 2024 8:58
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 8:58
Velkorysý dárce
600 Kč  •  20. 2. 2024 8:35
Vedral
500 Kč  •  20. 2. 2024 8:30
Jílová drží palce!
Martin P.
1 500 Kč  •  20. 2. 2024 8:10
Držím mistrovi palce ať se vše v dobré obrátí
DobroDárce
1 000 Kč  •  20. 2. 2024 7:26
DobroDárce
50 Kč  •  20. 2. 2024 7:18
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  20. 2. 2024 5:09
DobroDárce
600 Kč  •  19. 2. 2024 23:25
Štědrý dárce
200 Kč  •  19. 2. 2024 21:01
DobroDárce
600 Kč  •  19. 2. 2024 20:55
DobroDárce
200 Kč  •  19. 2. 2024 19:28
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  19. 2. 2024 18:11
DobroDárce
3 000 Kč  •  19. 2. 2024 17:46
Velkorysý dárce
600 Kč  •  19. 2. 2024 17:37
Jiří Kuželka
600 Kč  •  19. 2. 2024 17:35
Vše se v dobré obrátí
Lukáš J.
1 000 Kč  •  19. 2. 2024 17:34
Myslíme na Vás, pane mistře!
Ondrej jelinek
1 500 Kč  •  19. 2. 2024 17:24
Dobrý den pane mistře abyste se uzdravil.
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  19. 2. 2024 17:02
Alena
1 010 Kč  •  19. 2. 2024 16:57
Myslíme na Tebe, Radku.
Velkorysý dárce
600 Kč  •  19. 2. 2024 16:57
Štědrý dárce
300 Kč  •  19. 2. 2024 16:55
Laskavý dárce
500 Kč  •  19. 2. 2024 16:29
Hodně štěstí!
Tomáš
2 000 Kč  •  19. 2. 2024 15:43
Držím Vám palce, pane mistr!
Laskavý dárce
400 Kč  •  19. 2. 2024 15:13
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  19. 2. 2024 15:00
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  19. 2. 2024 14:29
DobroDárce
600 Kč  •  19. 2. 2024 13:52
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  19. 2. 2024 12:47
Milý dárce
600 Kč  •  19. 2. 2024 11:27
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  19. 2. 2024 8:39
Roman
2 000 Kč  •  19. 2. 2024 6:28
Držím palce
JIŘÍ DVOŘÁK
2 000 Kč  •  18. 2. 2024 23:39
Děkuji moc za dlouholetou pomoc a přeji brzké uzdravení a pevné nervy celé rodině
Laskavý dárce
500 Kč  •  18. 2. 2024 20:56
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  18. 2. 2024 20:52
DobroDárce
1 000 Kč  •  18. 2. 2024 20:02
Štědrý dárce
200 Kč  •  18. 2. 2024 19:52
Filip Š.
1 000 Kč  •  18. 2. 2024 17:57
Myslím na vás pane mistr 🫶🏻, vše se v dobré obrátí.
DobroDárce
1 500 Kč  •  18. 2. 2024 16:02
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  18. 2. 2024 15:35
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  18. 2. 2024 15:18
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  18. 2. 2024 11:38
DobroDárce
600 Kč  •  18. 2. 2024 11:19
DobroDárce
2 000 Kč  •  18. 2. 2024 10:53
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  18. 2. 2024 10:21
JB
2 000 Kč  •  18. 2. 2024 9:04
Při každé havárii vody mi vždy rychle a ochotně pomohl.Díky a ať se vše zlepší.
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  18. 2. 2024 9:02
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  18. 2. 2024 7:59
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  18. 2. 2024 5:56
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  17. 2. 2024 23:14
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  17. 2. 2024 21:08
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  17. 2. 2024 20:32
Dárce
2 000 Kč  •  17. 2. 2024 20:30
Myslíme na Vás, Pane Mistr
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  17. 2. 2024 20:07
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  17. 2. 2024 19:53
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  17. 2. 2024 18:43
Lukáš
1 000 Kč  •  17. 2. 2024 18:14
Myslíme na Vás Pane Mistře!
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  17. 2. 2024 16:36
Mistře, myslíme na Vás!
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  17. 2. 2024 16:30
Michal
1 000 Kč  •  17. 2. 2024 16:26
Myslím na Vás Pane Mistr
Milý dárce
300 Kč  •  17. 2. 2024 15:41
DobroDárce
600 Kč  •  17. 2. 2024 12:57
Tomáš Horníček - spolužák - přítel - kolega
1 000 Kč  •  17. 2. 2024 12:41
Strašná zpráva, vůbec jsem o tom nevěděl, hrozně mě mrzí co se ti stalo, příteli, kamaráde můj, drž se, boju a uzdrav se nám.
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  17. 2. 2024 9:52
Adam Limberský
1 000 Kč  •  16. 2. 2024 19:31
Velkorysý dárce
500 Kč  •  16. 2. 2024 19:07
Laskavý dárce
3 500 Kč  •  16. 2. 2024 19:07
Velkorysý dárce
600 Kč  •  16. 2. 2024 17:18
Dobrosrdečný dárce
400 Kč  •  16. 2. 2024 16:48
Veselá dárkyně :)
Aluška Pokorná
1 000 Kč  •  16. 2. 2024 16:39
Drž se Radku
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  16. 2. 2024 15:27
Velkorysý dárce
600 Kč  •  16. 2. 2024 14:50
Laskavý dárce
500 Kč  •  16. 2. 2024 14:22
Velkorysý dárce
600 Kč  •  16. 2. 2024 14:22
Milý dárce
1 000 Kč  •  16. 2. 2024 12:45
Dárce
2 000 Kč  •  16. 2. 2024 11:35
Radek nám také ochotně pomohl. Díky. Ať se brzo cítíš lépe!
Kamarádi ze svařovny
2 500 Kč  •  16. 2. 2024 10:59
Držíme palce.
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  16. 2. 2024 10:47
Martin
300 Kč  •  16. 2. 2024 9:54
Byl to můj učitel odborného výcviku,i když jsem byl na hovno učeň,tak to byl rovnej chlap,kterej se nás snažil něco naučit
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  16. 2. 2024 9:25
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  16. 2. 2024 9:25
Jindra - Radkův učeň
300 Kč  •  16. 2. 2024 9:04
Radku, pane mistr, držte se, celá vaší rodině přeji hodně sil!
Milý dárce
300 Kč  •  16. 2. 2024 8:03
Štědrý dárce
300 Kč  •  16. 2. 2024 8:03
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  16. 2. 2024 7:55
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  16. 2. 2024 7:47
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  16. 2. 2024 7:45
Milý dárce
2 000 Kč  •  16. 2. 2024 7:25
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  16. 2. 2024 6:16
Silvie Ž.
1 905 Kč  •  15. 2. 2024 22:11
Držte se, ať se uzdravování daří.
Velkorysý dárce
323 Kč  •  15. 2. 2024 21:34
DobroDárce
50 Kč  •  15. 2. 2024 20:23
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  15. 2. 2024 19:53
Velkorysý dárce
7 777 Kč  •  15. 2. 2024 19:41
Velkorysý dárce
150 Kč  •  15. 2. 2024 19:00
Ondřej Matoušek
1 000 Kč  •  15. 2. 2024 18:42
Myslim na vas pane mistr! 💗
DobroDárce
1 000 Kč  •  15. 2. 2024 17:32
Velkorysý dárce
100 Kč  •  15. 2. 2024 17:28
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  15. 2. 2024 17:16
Milý dárce
200 Kč  •  15. 2. 2024 17:03
Laskavý dárce
300 Kč  •  15. 2. 2024 16:11
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  15. 2. 2024 16:05
Laskavý dárce
3 500 Kč  •  15. 2. 2024 15:58
DobroDárce
300 Kč  •  15. 2. 2024 15:51
Štědrý dárce
50 Kč  •  15. 2. 2024 15:45
Laskavý dárce
1 500 Kč  •  15. 2. 2024 15:01
Cetl
300 Kč  •  15. 2. 2024 14:26
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  15. 2. 2024 14:22
Štědrý dárce
600 Kč  •  15. 2. 2024 14:21
Marek Novák
2 000 Kč  •  15. 2. 2024 13:56
Posílám Mistrovi sílu od bývalého žáka.<3
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  15. 2. 2024 13:38
Hanka
3 500 Kč  •  15. 2. 2024 12:35
Moc držíme pěsti ❤️
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  15. 2. 2024 12:26
Milý dárce
100 Kč  •  15. 2. 2024 12:20
Velkorysý dárce
300 Kč  •  15. 2. 2024 12:16
Laskavý dárce
600 Kč  •  15. 2. 2024 12:08
DobroDárce
600 Kč  •  15. 2. 2024 8:34
Laskavý dárce
1 500 Kč  •  14. 2. 2024 20:33
Martina D
2 000 Kč  •  14. 2. 2024 19:13
Držíme společně s rodiči palce.
H+P
2 000 Kč  •  14. 2. 2024 17:58
Držíme pěsti!
Marečkovi
5 000 Kč  •  14. 2. 2024 17:33
Brzske uzdravení
Milý dárce
300 Kč  •  14. 2. 2024 17:10
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  14. 2. 2024 16:40
David Hrdlička
600 Kč  •  14. 2. 2024 15:25
držím palce!
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  14. 2. 2024 15:04
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  14. 2. 2024 15:01
Milý dárce
600 Kč  •  14. 2. 2024 14:32
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  14. 2. 2024 13:17
Štědrý dárce
600 Kč  •  14. 2. 2024 12:58
Petr H.
100 Kč  •  14. 2. 2024 11:56
Brzké uzdravení přeji
DobroDárce
600 Kč  •  14. 2. 2024 10:17
Velkorysý dárce
500 Kč  •  14. 2. 2024 9:02
Milý dárce
1 000 Kč  •  14. 2. 2024 8:52
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  14. 2. 2024 7:32
Cu-Cuprum
2 000 Kč  •  14. 2. 2024 7:32
Ať se daří.
Milý dárce
1 000 Kč  •  13. 2. 2024 20:51
Magda
1 000 Kč  •  13. 2. 2024 19:06
Rady, to dáš. Moc na tebe myslím a věřím, že vše se v dobré obrátí. Sháním pilně další dárce. Vy jste kdysi pomohli mně, teď pomůžu já vám. Držte se s Esterkou.
Daniel Borek
1 000 Kč  •  13. 2. 2024 12:31
Držím pěsti Radku!!!!!
Jaroslav M.
3 500 Kč  •  13. 2. 2024 11:59
Držte se
W
5 000 Kč  •  13. 2. 2024 9:20
Tak ať to dobře dopadne 😊
Marečková J.
800 Kč  •  12. 2. 2024 19:26
Vy to dáte Radku

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Daniel M.
10 000 Kč  •  23. 2. 2024 17:07
Preji Ti Radku, abys byl brzo zase fit. Jsi bojovnik uz od malicka tak vitezstvi je u tebe jen otazkou casu! ;)
Marek V.
3 500 Kč  •  23. 2. 2024 15:48
Drž se Radku. Ty to zvládneš. Díky za vše.
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  23. 2. 2024 15:08
Ať se daří lépe!
Pavel Špička
2 000 Kč  •  22. 2. 2024 18:25
Zdar chlape, makej ať můžeme spolu na pivko !!!
Vojtěch D.
1 000 Kč  •  21. 2. 2024 14:02
Myslíme na vás, pane mistře!
Božena M.
200 Kč  •  21. 2. 2024 11:49
Hodně štěstí!
Vašková Tamara
1 000 Kč  •  21. 2. 2024 11:33
Drž se Radku, přeji ti brzké uzdravení - Vašková Tamara
Bojasová Marta
500 Kč  •  21. 2. 2024 11:26
držíme palce

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat