Sbírka ukončena:

Pomozte Aničce s doplatkem na nové auto

Vybráno 0 Kč 165 290 Kč
500 000 Kč
 -
215 dárců
Celkem se zapojilo
769 Kč
Průměrná výše daru
10 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomozte Aničce s doplatkem na nové auto

Vybráno 0 Kč 165 290 Kč
500 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Anna Špringlová
Datum přidání
12. 12. 2023

Kdo jsem?

Jsem Anna, Anička, Anča a pro rodinu Andula Špringlová a už 23 let žiji, a budu do konce života žít, s velmi vzácným tělesným postižením PFFD (proximální fokální femorální deficience). Celé své dětství, mládí a dospívání jsem trávila v nemocnicích nebo na rehabilitacích a jako každé dítě jsem měla sny, jako být v armádě, pracovat ve zdravotnictví a pomáhat lidem tak, jak oni pomohli mně. 

Dokončila jsem klasickou ZŠ a poté odmaturovala na Střední zdravotnické škole z oboru Zdravotnické lyceum. Nyní se snažím pracovat – práce si mě našla sama, zaměstnavatel mi vytvořil výborné pracovní podmínky. Práce je také mým koníčkem – prodávám a radím ohledně herního světa – konzole, hry, příslušenství aj. 

Celý život mezi operacemi se snažím žít aktivně. V dětství jsem se věnovala atletice pro handicapované. V únoru 2023 ve mně zažehl plamen nadšení nový sport – parahockey, díky kterému a jeho trenérům jsem měla jako jediná Češka možnost účastnit se Women's World Challenge v USA, kde jsme se s týmem „Team World“ umístili na 3. místě (Green Bay 2023 Women's World Challenge presented by Citi: a short film ). Nyní jsem v týmu HC Sparta Praha para hokej, kam týdně dojíždím až do Prahy na tréninky. Na tréninky, zápasy a kempy s sebou vozím velkou hokejovou tašku se sledgi + mechanický vozík + pohon + „nohu“ (orto-protézu) + osobní věci.  

Mimo sport a osobní život se dobrovolně věnuji Českému červenému kříži Semily, kde spravuji sociální sítě, maskuji falešná zranění a s kolegy pořádáme každoroční soutěže první pomoci pro děti.

I přes svůj celoživotní handicap se snažím jakkoli lidem pomáhat např. pomoc při COVID testování, pomoc v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině a nebo měsíčními malými příspěvky organizaci Zdravotní klaun, avšak doplatek auta je nad moje síly.

Můj život je sice plný překážek, ale 4kola v podobě auta mi nahrazují nohy, volnost a svobodu pohybu. 

------------------------English below----------------------------

Who am I?

I'm Anna, Anička, Anča and for my family Andula Špringlová and for 23 years I have lived, and will live for the rest of my life, with a very rare physical disability PFFD (proximal focal femoral deficiency). I have been in and out of hospitals or rehabs my entire childhood, youth and teenage years and like every child I had dreams of being in the military, working in healthcare and helping people the way they helped me. 

I finished a traditional elementary school and then graduated from Medical High School with a degree in Medical Lyceum. Now I try to work – the job found me on its own, my employer created excellent working conditions. Work is also my hobby – I sell and advise on the gaming world – consoles, games, accessories, etc. 

I try to live an active life between operations. In my childhood I was involved in athletics for the disabled. In February 2023, a new sport sparked a flame of enthusiasm in me – parahockey, thanks to which and its coaches I had the opportunity to participate as the only Czech in the Women's World Challenge in the USA, where we placed 3rd with the team „Team World“ (Green Bay 2023 Women's World Challenge presented by Citi: a short film). Now I'm in the HC Sparta Praha para hockey team, where I commute to Prague every week for training. For training, matches and camps I carry a large hockey bag with sledge + mechanical cart + drive + „leg“ (ortho-prosthesis) + personal belongings. 

Outside of sports and personal life, I volunteer for the Czech Red Cross Semily, where I manage social networks, mask fake injuries and organize annual first aid competitions for children with my colleagues.

Despite my lifelong disability, I try to help people in any way I can, e.g. helping with COVID testing, helping at the Regional Assistance Center for Ukraine, or making small monthly donations to Health Clown, but the car payment is beyond my means.

My life may be full of obstacles, but the 4-wheeler in the form of a car replaces my legs, freedom and freedom of movement. 

Co mi vlastně je?

Od narození jsem tělesně handicapovaná a byla mi diagnostikována proximální fokální femorální deficience (PFFD). Toto postižení nepostihlo pouze pohybový aparát, ale i životně důležitý orgán – ledviny + močový cesty. 

Abych se vůbec mohla postavit, tak mi lékaři provedli opravné operace pravé nohy (lámání / rovnání stehenní kosti a pánve k zastřešení stehenní kosti) a tím mě umožnili stát na pravé noze – nosná noha. Postižení postihuje hlavně mou levou nohu a spočívá ve zkrácené stehenní kosti, nemám funkční koleno, chybí mi kyčelní kloub, mám špatnou citelnost na částech končetiny a celkový zkrat oproti pravé noze je cca 20 cm (pomocí operací). Již mám ukončenou léčbu díky velkým operačním a pooperačním komplikacím – zkrátka již mi není pomoci. 

K PFFD mám vrozenou malformaci (jiný tvar) ledvin a jsem po plastice močovodů.

V letošním roce jsem byla poprvé po výsledcích magnetické rezonance a odběru mozkomíšního moku v Krajské nemocnici Liberec poslána na první konzultaci do Centra roztroušené sklerózy v Teplicích, kde mají právě na toto nebo jiné autoimunitní onemocnění podezření.

Jsem po více jak 25 operací a od 10 let jsem hlavně na berlích a orto-protéze. Ze začátku mé berlové etapy života jsem používala podpažní berle, které jsem vyměnila za francouzské hole, který jsou lepší, mohu být na nich víc aktivní a tolik nepřekáží. Společně s holemi se pohybuji o orto – protéze, která mi je tvořena na míru a umožňuje mi chůzi po obou nohách s oporou. Díky dlouhodobému pohybu na berlích a jinému postavení těla mám skoliózu a přetíženou hrudní a bederní část zad, trpím bolestmi celých zad, ramenou a rukou. Pro to, abych si ulevila od bolesti docházím na rehabilitace, které si často hradím sama. Jednou za rok jezdím na léčebně rehabilitační pobyty do Hamzovy odborné léčebny.

Nynější automobil Kia Rio 2016 mi již velikostně a technicky nevyhovuje – malý kufr, špatný kufr (vana) a málo místa. Stávající automobil mohu prodat v okamžiku, kdy budu vlastnit nové a větší auto. Peníze použiji na doplatek, ale neznám hodnotu stávajícího auta a termín, kdy se auto prodá.  

------------------------English below----------------------------

What's wrong with me?

I have been physically disabled since birth and have been diagnosed with proximal focal femoral deficiency (PFFD). This disability not only affected my musculoskeletal system, but also a vital organ – kidney + urinary tract. 

In order for me to stand at all, the doctors performed corrective surgery on my right leg (breaking/straightening of the femur and pelvis to cover the femur), allowing me to stand on my right leg – the weight-bearing leg. The impairment mainly affects my left leg and consists of a shortened femur, I have no functional knee, I am missing my hip joint, I have poor sensation in parts of the limb and the total shortening compared to my right leg is about 20cm (through surgery). I have already completed treatment due to major surgical and post-operative complications – in short, I am beyond help. 

I have a congenital malformation (different shape) of the kidneys and I have had a ureteral surgery.

This year I was sent for the first time after the results of MRI and cerebrospinal fluid sampling at the Regional Hospital Liberec to the Centre for Multiple Sclerosis in Teplice, where they suspect this or other autoimmune disease.

I have had more than 25 operations and since 10 years I am mainly on crutches and ortho-prosthesis. At the beginning of my crutch stage of life I used underarm crutches, which I changed for French canes, which are better, I can be more active on them and they don't interfere so much. Along with the canes, I am moving about with an orthotic – a prosthesis that is made to fit me and allows me to walk on both legs with support. Due to long term movement on crutches and different body positioning, I have scoliosis and a congested thoracic and lumbar back and suffer from pain in my whole back, shoulders and arms. To relieve my pain I attend rehabilitation sessions, which I often pay for myself. Once a year I go to the Hamza Vocational Hospital for medical rehabilitation.

The current car Kia Rio 2016 does not suit me anymore in size and technically – small trunk, bad trunk (van) and little space. I can sell the current car when I own a new and bigger car. I will use the money for the down payment, but I don't know the value of the current car and the date when the car will be sold. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Jakýkoliv vybraný finanční obnos bude použit na:

 • doplatek automobilu 
 • provozní náklady do začátku – povinné ručení, pojištění proti krádeži
 • provoz automobilu po záruce (záruka pouze 1 rok)
 • servisní záruka

Jako nový automobil jsme vybrali „Peugeot Rifter Allure BlueHDi 130 S&S EAT8 s homologací N1“ s automatickou převodovkou a střední úrovní výbavy, jelikož v nejlevnější verzi nebyla možnost automatické převodovky. Auto bylo již objednáno se 180⁰ couvací kamerou a jediné co jsme k tomu přikoupili byla rezerva s nářadím pro případ, že někde píchnu a servisní služba mi vymění kolo (já tohoto úkonu schopna nejsem).

Tento model jsme zvolili hlavně z důvodu, že má velký, nízký a v rovině položený kufr do kterého se bude dobře nakládat mechanický vozík a zavazadla. Také plánuji s tímto autem cestovat a neměl by pro mě být problém občasného nouzového přespání právě v prostorách kufru i když bude naložený. 

O příspěvek na zvláštní pomůcku jsem již zažádala Úřad práce a nyní je v jednání. O vrácení DPH nemohu Finanční úřad zažádat z důvodu, že auto je v homologaci N1 což znamená, že je evidováno jako nákladní vůz. Pro mě není jiný typ vozidla vhodný právě z důvodu velikosti a postavení kufru. Doplatek na vozidlo je pro naši rodinu velmi vysoký a rodiče již nejsou pracující. Rodiče jsou ve starobním důchodu. 

------------------------English below----------------------------

Any money raised will be used for:

 • car payment
 • running costs up to the start – compulsory insurance, theft insurance
 • running the car after the warranty (1 year warranty only)
 • service warranty


As a new car, we have chosen a "Peugeot Rifter Allure BlueHDi 130 S&S EAT8 with N1 homologation" with automatic transmission and medium equipment level, as the cheapest version did not have the option of automatic transmission. The car had already been ordered with a 180⁰ reversing camera and the only thing we added was a spare with tools in case I get a flat somewhere and the garage change the wheel (I am not capable of this task).

We chose this model mainly because it has a large, low and level trunk that would be easy to load a mechanical cart and luggage into. I also plan to travel with this car, and it shouldn't be a problem for me to have the occasional emergency sleepover just in the trunk area even when loaded. 

I have already applied to the Job Centre for a Special Assistance Allowance and it is now under negotiation. I cannot apply for a VAT refund from the Revenue on the grounds that the car is N1 approved which means it is registered as a lorry. There is no other type of vehicle suitable for me just because of the size and position of the boot. The vehicle surcharge is very high for our family and my parents are no longer working. My parents are retired. 

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Milý dárce
600 Kč  •  10. 2. 2024 0:17
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  10. 2. 2024 0:05
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  9. 2. 2024 23:32
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  9. 2. 2024 22:22
DobroDárce
600 Kč  •  9. 2. 2024 22:08
DobroDárce
600 Kč  •  9. 2. 2024 21:44
Jana B.
1 000 Kč  •  9. 2. 2024 21:43
Aničko, drž se 🍀
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  9. 2. 2024 21:08
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  9. 2. 2024 20:11
Dárce, který je pro každou dobrost
40 Kč  •  9. 2. 2024 17:29
DobroDárce
300 Kč  •  9. 2. 2024 17:15
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  9. 2. 2024 17:09
Milý dárce
300 Kč  •  9. 2. 2024 16:11
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  9. 2. 2024 15:14
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  9. 2. 2024 13:17
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  9. 2. 2024 13:06
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  9. 2. 2024 12:54
Dobrovolníci pomáhají v Libereckém kraji
2 000 Kč  •  9. 2. 2024 12:29
Posíláme dar z libereckého Dobročinného ŠATNÍKU! :-) Ať se dobře jezdí v novém voze!
Milý dárce
200 Kč  •  9. 2. 2024 12:11
Laskavý dárce
600 Kč  •  9. 2. 2024 10:00
Laskavý dárce
600 Kč  •  9. 2. 2024 9:56
Velkorysý dárce
300 Kč  •  9. 2. 2024 9:20
Andrea Š.
300 Kč  •  9. 2. 2024 8:41
Za nákup v Dobročinném šatníku Liberec + něco navíc :-)
Milý dárce
600 Kč  •  9. 2. 2024 8:19
Velkorysý dárce
300 Kč  •  7. 2. 2024 8:33
Luboš Stříbrný
10 000 Kč  •  6. 2. 2024 17:18
Aničce na nové fáro :-)
Laskavý dárce
300 Kč  •  4. 2. 2024 12:02
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  4. 2. 2024 1:50
Milý dárce
400 Kč  •  1. 2. 2024 18:47
Anička B.
600 Kč  •  30. 1. 2024 18:35
Tak ještě jednou. Protože si to zaslouzis! ❤️
Klára z tábora
1 000 Kč  •  30. 1. 2024 18:10
Ať to frčí! :-)
Velkorysý dárce
500 Kč  •  30. 1. 2024 14:35
DobroDárce
200 Kč  •  30. 1. 2024 14:03
Dobrosrdečný dárce
874 Kč  •  29. 1. 2024 21:39
Štědrý dárce
300 Kč  •  27. 1. 2024 21:10
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  25. 1. 2024 17:33
Víťa
300 Kč  •  25. 1. 2024 16:55
Hodně sil ať ti to dopadne Aničko
DobroDárce
200 Kč  •  17. 1. 2024 11:16
DobroDárce
100 Kč  •  16. 1. 2024 20:43
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  16. 1. 2024 14:29
Dobrovolníci pomáhají v LBC
1 000 Kč  •  15. 1. 2024 14:37
Nákup v šatníku. Držíme palečky ať se potřebné penízky vyberou :-)
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  13. 1. 2024 22:10
Velkorysý dárce
100 Kč  •  12. 1. 2024 23:13
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  12. 1. 2024 18:57
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  11. 1. 2024 22:05
Milý dárce
1 000 Kč  •  11. 1. 2024 17:27
Štědrý dárce
600 Kč  •  11. 1. 2024 12:56
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  11. 1. 2024 11:12
Velkorysý dárce
150 Kč  •  11. 1. 2024 8:15
Danka
600 Kč  •  10. 1. 2024 19:18
Milá Aničko, jsi velká bojovnice a pro ostatní vzor. Přeji ti hodně štěstí🍀
Štědrý dárce
600 Kč  •  10. 1. 2024 18:07
Dobrosrdečný dárce
50 Kč  •  10. 1. 2024 16:52
Štědrý dárce
50 Kč  •  10. 1. 2024 15:35
Štědrý dárce
3 500 Kč  •  10. 1. 2024 14:11
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  10. 1. 2024 13:41
Velkorysý dárce
150 Kč  •  10. 1. 2024 13:02
DobroDárce
100 Kč  •  10. 1. 2024 11:38
Milý dárce
1 000 Kč  •  10. 1. 2024 10:46
Milý dárce
50 Kč  •  10. 1. 2024 10:46
Laskavý dárce
55 Kč  •  10. 1. 2024 10:43
Milý dárce
300 Kč  •  10. 1. 2024 10:28
DobroDárce
300 Kč  •  10. 1. 2024 9:01
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  10. 1. 2024 8:52
Milý dárce
300 Kč  •  10. 1. 2024 8:31
Marcela
200 Kč  •  10. 1. 2024 8:14
Přeji hodně sportovních i životních úspěchů
Štědrý dárce
300 Kč  •  10. 1. 2024 7:19
DobroDárce
2 000 Kč  •  10. 1. 2024 7:09
Štědrý dárce
200 Kč  •  9. 1. 2024 23:32
J+M+K+L = Č
10 000 Kč  •  9. 1. 2024 22:58
Hodně štěstí
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  9. 1. 2024 22:27
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  9. 1. 2024 19:24
Milý dárce
600 Kč  •  8. 1. 2024 9:54
Inka
500 Kč  •  7. 1. 2024 11:29
Aničko, smekám před tebou, jsi skvělá.
DobroDárce
1 000 Kč  •  5. 1. 2024 11:30
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  3. 1. 2024 20:27
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  3. 1. 2024 15:31
Štědrý dárce
50 Kč  •  1. 1. 2024 18:58
DobroDárce
600 Kč  •  1. 1. 2024 12:03
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  31. 12. 2023 20:37
Od Vostřelovic....
2 000 Kč  •  29. 12. 2023 19:55
Aničko, Držíme palce 👍
Dobrosrdečný dárce
7 000 Kč  •  29. 12. 2023 14:46
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  29. 12. 2023 12:46
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  29. 12. 2023 10:30
Laskavý dárce
600 Kč  •  27. 12. 2023 18:00
DobroDárce
200 Kč  •  25. 12. 2023 17:23
nik
1 000 Kč  •  25. 12. 2023 17:06
Zůstaň úžasná
Laskavý dárce
333 Kč  •  25. 12. 2023 12:16
Laskavý dárce
600 Kč  •  24. 12. 2023 23:26
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  24. 12. 2023 22:04
Štědrý dárce
400 Kč  •  24. 12. 2023 21:50
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  24. 12. 2023 21:29
Milý dárce
50 Kč  •  24. 12. 2023 21:11
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  24. 12. 2023 20:43
Velkorysý dárce
50 Kč  •  24. 12. 2023 20:29
Eliška Němečková
600 Kč  •  24. 12. 2023 20:21
Hodně štěstí, Aničko!
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  24. 12. 2023 18:52
Milý dárce
300 Kč  •  24. 12. 2023 18:07
DobroDárce
100 Kč  •  24. 12. 2023 18:02
Laskavý dárce
500 Kč  •  23. 12. 2023 8:37
Laskavý dárce
300 Kč  •  21. 12. 2023 19:46
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  21. 12. 2023 14:05
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  21. 12. 2023 5:32
Jitka
2 000 Kč  •  20. 12. 2023 21:16
Milá Aničko, držím palce jak se sbírkou, tak se vším ostatním. Hodně štěstí!
M.
1 000 Kč  •  20. 12. 2023 13:11
Přeju co nejvíc parahokejových zážitků. Díky za krásnou reprezentaci ČR
Květa V.
2 000 Kč  •  19. 12. 2023 15:53
Aničko, zvládnete všechno na světě!
DobroDárce
300 Kč  •  19. 12. 2023 15:42
Milý dárce
300 Kč  •  19. 12. 2023 14:36
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  19. 12. 2023 11:35
🦌🦌🦌🦌
600 Kč  •  19. 12. 2023 8:54
Hodně štěstí Áňo 🍀🍀🍀
Martina J.
300 Kč  •  19. 12. 2023 8:29
Ať se daří ve všech úžasných aktivitách, kterým se věnujete :)
Veronika Němečková
600 Kč  •  19. 12. 2023 8:19
Tak Ani, doufám, že se vybere co nejvíc a ať se daří ve všem, co děláš!
Milý dárce
300 Kč  •  19. 12. 2023 0:40
Laskavý dárce
300 Kč  •  18. 12. 2023 23:53
Craftik.cz
50 Kč  •  18. 12. 2023 22:30
Prevod zustatku hostingoveho VIP uctu
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  18. 12. 2023 21:35
Verča ze zdrávky
1 000 Kč  •  18. 12. 2023 21:28
Ahoj, přeji hodně štěstí se sbírkou a drž se.
Jan C.
500 Kč  •  18. 12. 2023 20:37
Ať se do kufru vejde co nejvíc gólů:)
Milý dárce
200 Kč  •  18. 12. 2023 20:30
Soňa M.
2 000 Kč  •  18. 12. 2023 20:09
Aničko hodně štěstí a sdílím odkaz .
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  18. 12. 2023 19:33
Milý dárce
600 Kč  •  18. 12. 2023 19:12
Štědrý dárce
150 Kč  •  18. 12. 2023 18:56
DobroDárce
500 Kč  •  18. 12. 2023 10:25
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  17. 12. 2023 23:12
Anička B.
600 Kč  •  17. 12. 2023 11:28
❤️
Štědrý dárce
600 Kč  •  16. 12. 2023 15:49
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  16. 12. 2023 11:01
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2023 22:37
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 12. 2023 22:30
Laskavý dárce
200 Kč  •  15. 12. 2023 20:54
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  15. 12. 2023 20:27
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  15. 12. 2023 18:35
Anna K.
300 Kč  •  15. 12. 2023 18:05
Ani, ti držím pěsti a hrozně moc ti fandím! Annie
Laskavý dárce
600 Kč  •  15. 12. 2023 16:37
DobroDárce
1 000 Kč  •  15. 12. 2023 16:30
Tomík Morava - SEVEN ČB
1 000 Kč  •  15. 12. 2023 10:09
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  14. 12. 2023 20:33
Štědrý dárce
200 Kč  •  14. 12. 2023 18:13
Alena
500 Kč  •  14. 12. 2023 17:59
Držím palce !!!
NB+MB
600 Kč  •  14. 12. 2023 13:48
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  14. 12. 2023 7:48
Milý dárce
100 Kč  •  13. 12. 2023 22:54
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  13. 12. 2023 22:09
Martina N.
1 000 Kč  •  13. 12. 2023 21:09
Aničko, jsi neskutečná, držím palce!
Laskavý dárce
200 Kč  •  13. 12. 2023 21:08
Kulhoš 😉
300 Kč  •  13. 12. 2023 20:17
Ať se Aničko všechny přání a sny splní 🍀
Laskavý dárce
300 Kč  •  13. 12. 2023 19:48
DobroDárce
600 Kč  •  13. 12. 2023 19:14
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  13. 12. 2023 17:37
Milý dárce
300 Kč  •  13. 12. 2023 17:13
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  13. 12. 2023 15:57
Štědrý dárce
300 Kč  •  13. 12. 2023 13:51
Milý dárce
1 000 Kč  •  13. 12. 2023 13:31
Laskavý dárce
300 Kč  •  13. 12. 2023 13:01
Svobodovi Jirka+Nicol
2 000 Kč  •  13. 12. 2023 12:42
Držím palce ať to klapne
DobroDárce
200 Kč  •  13. 12. 2023 12:35
Dárce, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  13. 12. 2023 12:08
Laskavý dárce
600 Kč  •  13. 12. 2023 11:41
Štědrý dárce
200 Kč  •  13. 12. 2023 11:37
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  13. 12. 2023 11:10
Velkorysý dárce
158 Kč  •  13. 12. 2023 9:59
Štědrý dárce
300 Kč  •  13. 12. 2023 9:38
Dárce, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  13. 12. 2023 9:14
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  13. 12. 2023 9:01
Štědrý dárce
600 Kč  •  13. 12. 2023 8:28
Milý dárce
300 Kč  •  13. 12. 2023 8:14
Štědrý dárce
150 Kč  •  13. 12. 2023 8:12
Martina
500 Kč  •  13. 12. 2023 8:06
Přeji ať si koupíš krásné auto
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  13. 12. 2023 7:55
Štědrý dárce
300 Kč  •  13. 12. 2023 7:48
Štědrý dárce
200 Kč  •  13. 12. 2023 6:11
Milý dárce
300 Kč  •  13. 12. 2023 1:02
Sňéža
200 Kč  •  13. 12. 2023 0:46
Doufam ze nas povozis😚
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  13. 12. 2023 0:39
DobroDárce
1 000 Kč  •  12. 12. 2023 23:46
Barbora S.
1 000 Kč  •  12. 12. 2023 23:17
❤️
Anet
300 Kč  •  12. 12. 2023 22:11
Držím palce, aby to dopadlo!
Velkorysý dárce
100 Kč  •  12. 12. 2023 22:06
Laskavý dárce
100 Kč  •  12. 12. 2023 22:05
Amalie
300 Kč  •  12. 12. 2023 21:50
Drzim Ti palce Anicko! At jsi spokojena!
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  12. 12. 2023 21:44
Štědrý dárce
600 Kč  •  12. 12. 2023 21:34
DobroDárce
100 Kč  •  12. 12. 2023 21:26
Milý dárce
50 Kč  •  12. 12. 2023 21:20
Laskavý dárce
300 Kč  •  12. 12. 2023 21:17
Danuše
600 Kč  •  12. 12. 2023 21:11
Aničko, to vyjde :)
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  12. 12. 2023 21:10
Velkorysý dárce
300 Kč  •  12. 12. 2023 21:08
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  12. 12. 2023 21:07
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  12. 12. 2023 21:06
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  12. 12. 2023 20:59
Štědrý dárce
300 Kč  •  12. 12. 2023 20:48
Milý dárce
1 000 Kč  •  12. 12. 2023 20:47
Laskavý dárce
500 Kč  •  12. 12. 2023 20:41
Dobrosrdečný dárce
330 Kč  •  12. 12. 2023 20:40
Jana Š.B.
2 000 Kč  •  12. 12. 2023 20:39
Aničko doufám, že se Ti podaří vybrat celá částka. Budu držet palce! Jana
Hambovi
5 000 Kč  •  12. 12. 2023 20:39
K.
1 000 Kč  •  12. 12. 2023 20:38
🚗🍀
Laskavý dárce
200 Kč  •  12. 12. 2023 20:32
Štědrý dárce
300 Kč  •  12. 12. 2023 20:31
Denisa
200 Kč  •  12. 12. 2023 20:02
Sice jsem nemohla poslat více, protože mé úspory taky nejsou velké, ale doufám, že i tahle menší částka dokáže pomoct. Držím palce♥️
Hana K.
300 Kč  •  12. 12. 2023 19:48
Milá Aničko, doufám, že se ti peníze podaří vybrat a auto ti bude přinášet komfort a radost😊 Mám tě ráda, Hanka K.

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat