Sbírka ukončena:

Help an Afghan archaeologist

Vybráno 0 Kč 10 500 Kč
150 000 Kč
 -
15 dárců
Celkem se zapojilo
700 Kč
Průměrná výše daru
2 000 Kč
Nejvyšší dar
105 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Help an Afghan archaeologist

Vybráno 0 Kč 10 500 Kč
150 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Ginevra Palmeri
Datum přidání
17. 8. 2022

Představení sbírky

EN

Hello,

I’m A.*, an Afghan researcher, I graduated in Archaeology and Anthropology and have decided to continue my academic formation in Italy. I have applied to the prestigious University of La Sapienza (Rome) for a master’s in Cultural Heritage and I’ve already been pre-accepted to the course, which will start in October. Unfortunately, I do not have a lot of financial means right now to embark on this journey and I need your help.

CZ

Dobrý den,

jsem A.*, afghánský badatel, vystudoval jsem archeologii a antropologii a rozhodl jsem se pokračovat ve své akademické kariéře v Itálii. Přihlásil jsem se na prestižní univerzitu La Sapienza (Řím) na magisterské studium kulturního dědictví a již jsem byl předběžně přijat do kurzu, který začne v říjnu. Bohužel nyní nemám mnoho finančních prostředků, abych se mohl na tuto cestu vydat, a proto potřebuji vaši pomoc.

IT

Salve,

sono A.*, uno studioso afghano, ho studiato archeologia e antropologia e ho deciso di continuare la mia formazione accademica in Italia. Ho fatto domanda alla prestigiosa Università La Sapienza (Roma) per un Master in Cultural Heritage Studies e sono già stato accettato provvisoriamente per il corso che inizierà a ottobre. Purtroppo, non ho molte risorse finanziarie per affrontare questo viaggio, quindi ho bisogno del vostro aiuto.

Komu pomůžeme?

EN

As you may know, the situation in Afghanistan is not the best, especially for people like me. As a member of the Hazara (ethic) and the Shia (religious) minorities, I have been persecuted and my family threatened more than ever before. During my studies, I had the pleasure to work with and learn from international scholars, but you can imagine how this caused even more problems in the current regime. On top of that, my brother served as a soldier under the old government, which made it very difficult for the male members of my family to find a job and provide for our needs.

In the past years, I have dedicated my research to identifying and finding ways to preserve and revive women's dances from Central Afghanistan. Sadly, this is not possible for me anymore, I have been threatened by extremists who are following my family and me because they firmly believe I have committed a sin in encouraging women to dance, and for that, I deserve severe punishment. Threats like these prompted many friends and colleagues to leave Afghanistan and reach for a better future in other countries.

I’m committed to protecting and preserving the rich culture of my country and I would like to give my best in doing so, that’s the reason why I want to continue my education abroad. Unfortunately, this proves to be much more expensive than I have imagined. Up to now, I have been in contact with friends from Italy who guided me through the process of applying for the university and for the visa, now I need to prepare everything for my departure.

CZ

Jak možná víte, situace v Afghánistánu není nejlepší, zejména pro lidi, jako jsem já. Jako příslušník hazarské (etnické) a šíitské (náboženské) menšiny jsem pronásledován a moje rodina je ohrožena více než kdy předtím. Během svých studií jsem měl to potěšení spolupracovat se zahraničními vědci a učit se od nich, ale dovedete si představit, jak to v současném režimu působí ještě větší problémy. Navíc můj bratr sloužil za bývalé vlády jako voják, což mužským členům mé rodiny velmi ztížilo hledání práce a zajištění našich potřeb.

V posledních letech jsem se věnoval hledání způsobů jak zachovat a oživit ženské tance ze středního Afghánistánu. Bohužel mi to již není umožněno, vyhrožují mi extremisté, kteří sledují mou rodinu i mne, protože jsou pevně přesvědčeni, že jsem se podporou ženského tance dopustil hříchu, a za to si zasloužím přísný trest. Podobné výhrůžky přiměly mnoho přátel a kolegů opustit Afghánistán a sáhnout po lepší budoucnosti v jiných zemích.

Jsem odhodlan chránit a zachovávat bohatou kulturu své země a rád bych tomu věnoval maximum, to je důvod, proč se chci dále vzdělávat v zahraničí. Bohužel se ukazuje, že je to mnohem dražší, než jsem si představoval. Doposud jsem byl v kontaktu s přáteli z Itálie, kteří mě provedli procesem podání žádosti na univerzitu a o vízum, nyní musím vše připravit k odjezdu.

IT

Come forse sapete, la situazione in Afghanistan non è delle migliori, soprattutto per le persone come me. Come membro della minoranza Hazara (etnica) e sciita (religiosa), sono perseguitato e la mia famiglia è più che mai minacciata. Durante i miei studi ho avuto il piacere di lavorare e imparare da studiosi stranieri, ma potete immaginare come questo stia causando problemi ancora maggiori con l'attuale regime. Inoltre, mio fratello ha prestato servizio come soldato sotto il precedente governo, il che ha reso molto difficile per i membri maschi della mia famiglia trovare lavoro e provvedere a tutte le necessità.

Negli ultimi anni, mi sono concentrato sulla ricerca di modi per preservare e far rivivere le danze femminili dell'Afghanistan centrale. Purtroppo, non mi è più permesso farlo e sono stato minacciato da estremisti che perseguitano la mia famiglia e me perché credono fermamente che io abbia commesso un peccato supportando la danza delle donne e che per questo meriti una severa punizione. Minacce simili hanno spinto molti amici e colleghi a lasciare l'Afghanistan per cercare un futuro migliore in altri Paesi.

Sono determinato a proteggere e preservare la ricca cultura del mio Paese e vorrei dare il meglio di me stesso, per questo voglio approfondire la mia formazione all'estero. Sfortunatamente, si è rivelato molto più costoso di quanto immaginassi. Finora sono stato in contatto con amici in Italia che mi hanno guidato nel processo di iscrizione all'università e di rilascio del visto, ora devo preparare tutto per partire.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

EN 

The student visa to Italy alone will cost me 80 euros, which is a very high amount when you consider that my family has been surviving on $3 a day this winter. In order to apply for the visa, it is necessary to show sufficient funds to stay in Italy during the period of study, which amounts to a minimum of €6,079.45 per year. Additional money will be needed for official document translations, stamps, and administrative fees. In September, if all goes well, I should be flying from Tehran to Rome in time to enroll at university. Airfare will cost at least 800 euros and health insurance 125 euros for the year.

These expenses are really difficult for me to cover in my current situation, so I am asking for your help.  The target amount of the fundraising is 6,000 euros in order to make all the necessary arrangements. I know this is a lot of money, but if you can contribute even a small amount to this sum, I would be eternally grateful for your kindness. Finally, please share this crowdfunding page with anyone you think might be interested in contributing. 

CZ

Jen studentské vízum do Itálie mě bude stát 80 eur, což je velmi vysoká částka, když uvážíte, že tuto zimu přežívala má rodina na 3 dolarech za den. Pro podání žádosti o vízum je nutné prokázat dostatek financí na pobyt v Itálii během dobu studia, což činí minimálně € 6.079,45 za rok. Další peníze budu muset utratit za oficiální překlady dokladů, razítka a administrativní poplatky. V září, pokud vše půjde hladce, bych měl letět z Teheránu do Říma, abych se v čas zapsal na univerzitu. Letenky budou stát minimálně 800 euro a zdravotní pojištění 125 euro na rok.

Tyto výdaje je pro mě v současné situaci opravdu těžké pokrýt, a proto vás žádám o pomoc.  Cílová částka sbírky je 6000 eur, aby se dalo zařídit vše potřebné. Vím, že se jedná o spoustu peněz, ale pokud k této sumě můžete přispět byť jen malou částkou, budu vám za vaši laskavost neskonale vděčný. Na závěr prosím sdílejte tuto crowdfundingovou stránku s někým, o kom si myslíte, že by mohl mít zájem přispět. Pokud se nepodaří vybrat cílová částka, tak stejně budou jakékoli finance využity ke studiu v Itálii.

IT

Solo il visto studentesco per l'Italia mi costerà 80 euro, una cifra molto alta se si considera che la mia famiglia quest'inverno è sopravvissuta con 3 dollari al giorno. Per richiedere il visto è necessario dimostrare di disporre di fondi sufficienti per rimanere in Italia durante il periodo di studio, che ammontano a un minimo di 6.079,45 euro all'anno. Saranno necessari ulteriori fondi per le traduzioni dei documenti ufficiali, timbri e spese amministrative. A settembre, se tutto va bene, dovrei volare da Teheran a Roma, in tempo per iscrivermi all'università. Il biglietto aereo costerà almeno 800 euro e l'assicurazione sanitaria 125 euro per l'anno intero.

Queste spese sono davvero difficili da coprire nella mia situazione attuale, quindi chiedo il vostro aiuto.  L'obiettivo della raccolta fondi è di 6.000 euro per poter effettuare tutti i preparativi necessari. So che si tratta di una cifra elevata, ma se potete contribuire anche solo in minima parte a questa somma, vi sarò eternamente grato per la vostra gentilezza. Infine, vi preghiamo di condividere questa pagina di crowdfunding con chiunque pensiate possa essere interessato a contribuire.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Štědrý dárce
100 Kč  •  20. 11. 2022 13:24
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  21. 10. 2022 23:42
DobroDárce
600 Kč  •  21. 9. 2022 21:23
Velkorysý dárce
600 Kč  •  3. 9. 2022 11:35
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  29. 8. 2022 0:02
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  22. 8. 2022 5:02
DobroDárce
1 000 Kč  •  20. 8. 2022 0:22
Velkorysý dárce
600 Kč  •  19. 8. 2022 14:01
Dědula
1 000 Kč  •  18. 8. 2022 21:07
GL
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  18. 8. 2022 20:40
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  18. 8. 2022 20:03
Wendy
300 Kč  •  18. 8. 2022 19:15
Good luck! 🍀
Štědrý dárce
300 Kč  •  18. 8. 2022 16:30
Ginevra
600 Kč  •  18. 8. 2022 16:23
Every cent for this ambicious and promissing young man is worth it!
Andromeda
600 Kč  •  18. 8. 2022 15:17
We’re together in this humanitarian crisis ❤️ YOU’RE NOT ALONE ❤️

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat