Já jsem Šéf Kuchař: Probuďme v dětech radost z vaření

Vybráno 0 Kč 103 050 Kč
500 000 Kč
9 dnů
do ukončení
Zakladatel
Julie Hanák Vrabelová
Datum přidání
1. 11. 2023
Poslední aktualita

19. 11. 2023 23:39

Děkuji Vám za všechny příspěvky! Sbírka bude prodloužena

Milí přispěvatelé,

velmi děkuji Vám!

jsme v půlce kampaně a Vy jste na realizaci kuchařky přispěli více než 60 tisíc korun!

Po delší úvaze jsem se rozhodla kampaň prodloužit o dva týdny, a tím  zvýšit možnost na vybrání vyšší částky.

Veškeré Vaší podpory a příspěvků si nesmírně vážím!

Co je nového?

 • Vzorky rozposílám
 • Oslovuji influencery s prosbou o podporu
 • Kuchařku přes sdílení na Instagramu podpořily tyto známé osobnosti : Tereza Brodská, Táňa Pauhofová, Marta Dancingerová – Děkuji!
 • Jednám o případném zkušebním vaření pro děti v kavárně v Praze
 • Novinky můžete sledovat na Facebooku a Instagramu

Budu Vám všem velmi vděčná za sdílení crowdfundingové kampaně do Vašeho okolí  - https://www.donio.cz/ja-sefkuchar

Přeji Vám krásný den!

Julie

PS: Ukázka ze života instagramového profilu

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Čím je kuchařka výjimečná?

Já jsem Šéfkuchař je kuchařka pro děti vytvořená pro děti ve věku od 2 do 8 let, s prvky Montessori, charakteristická především svým obrázkovým zpracováním s minimálním použitím slov. Kuchařka bude vytvořena jako voděodolné a neroztrhatelné karty, které odolají sourozeneckým hádkám, upatlaným ručičkám dětí i rozlitému džusu.

I'm the Chef is a cookbook created for children aged 2 to 8, particularly notable for its reliance on visuals with a minimal use of words, with Montessori aspects  and designed as water-resistant and tear-resistant cards to with stand the dirty hands of children, accidental spils, sibling disagreements and the test of time. 

For English, click here 👈

Klade důraz na hravost, barevnost, jednoduchost a minimální používání nebezpečných kuchyňských nástrojů. 

Cílem bylo vytvořit recepty chutné, ekonomicky nenáročné, jednoduché a zároveň se vyhnout vaření s tepelným zpracováním a usnadnit tím začínajícím kuchařům a jejich rodičům celý proces pronikání do tajů kuchařského světa.

Jaký je její obsah? 

Kuchařka je zpracována jako 30 voděodolných, neroztrhatelných, recyklovatelných a životnímu prostředí přátelských karet, které odolají jak vašim dětem, slunci, tak času:)

Recepty jsou řazeny do 6 skupin po 5 receptech. Každá skupina je jinak barevná a na každé kartě je srozumitelně uvedena doba přípravy daného receptů.

Každý recept je zaměřen na zpracování surovin bez tepelné úpravy a následné zamíchání. Suroviny se nejčastěji rozmačkají nebo nakrájí pomocí kuchyňského nože, kráječe na vajíčka nebo nůžek. Některé pokročilejší recepty využijí i struhadlo.

Proč jsou k dispozici dvě jazykové verze?

Kuchařka byla vytvořena, tak aby mohla dělat radost kdekoli na světě. A to jak českým dětem, tak i dětem ze smíšených rodin, dětem expatů nebo i třeba dětem v a ze zahraničí.

První vydání kuchařky bude vytištěno v českém a anglickém jazyce po tisíci kusech. Tak se bude moci dostat i do jazykově smíšených rodin nebo anglických kroužků či školek.

Věkový rozptyl je „testován“ na dětech a plně respektuje individualitu každého dítěte.

* Podívejte se na Instagram nebo webové stránky

Trocha příběhu..

Na Vánoce 2021 jsem v knihkupectvích hledala velmi jednoduchou kuchařku. První vaření a seznámení se světem kuchyně. Viděla jsem krásné kousky, ale nic co by se podobalo představě, kterou jsem si vytvořila. Nakonec jsem si řekla: ,,Udělám něco sama!".  

A tak se zrodil nápad vytvořit tuto kuchařku.

Spojila jsem se svou kamarádkou z dětství Kristýnou Vlčkovou a poprosila si o ji o vytvoření ilustrací, o kterých jsem již ze začátku věděla, že budou základním rysem celé kuchařky. Celé tvoření k dokonalosti trvalo trvalo rok a půl.

Mezitím jsem musela najít výrobce karet, který bude sdílet mou vizi a vybrat materiál, ze kterého budou karty vyrobeny.

Tak se stalo, že na výrobu karet byla vybrána český firma s dlouholetou tradicí Hrací karty, která vždy hledá řešení složitých přání. Díky nim jsem našla papír Yupo a jejich českého dodavatele Europapier, kteří se spolu spojili a poskytli mi zvýhodněnou cenu na první výtisk kuchařky.  

A neposlední řadě také tiskárnu HRG, kde byli úžasně chápající a rozhodli se mě podpořit netradičním postupem při tisku a umožní tisk na papír, který nebude dodaný jejich stranou. Všem jim patří velké díky.

Na co použiji vybrané peníze?

Vybrané peníze se použijí na pokrytí nákladů spojených s tvorbou, vytisknutím kuchařky a její distribuci.

Celkový náklad bude 1000ks v českém jazyce a 1000ks v anglickém jazyce.

 • Když se podaří vybrat 100 000Kč: Prvních vybraných 100 000 Kč pomůže uhradit náklady spojené s prvnotním vznikem kuchařky, tvorbou ilustrací, receptů, zkušebními tisky a náklady na zkoušku receptů.

 • Když se podaří vybrat 250 000Kč: Díky dalším vybraným 150 000Kč se podaří uhradit náklady na vysoce odolný papír Yupo, tisk na tento materiál a pořídit protlačovací železo na výřez karet.

 • Když se podaří vybrat 400 000Kč: Dalších 150 000Kč pomůže každému balení karet dostat i svůj obal. Krabičku ve tvaru krabičky od sirek – vysouvací krabička. Navíc Vám každému budu moci knihu zabalit a odeslat.

 • Když se podaří vybrat celou částku: Díky vybrání celé částky mi pomůžete pokrýt částečné náklady na propagaci kuchařky,  jejího šíření do povědomí většího okruhu lidí a rozvoje většího počtu dětí.

Jakékoli vybrané peníze nad cílenou částku budou nejdříve použity na již vynaložené náklady z vlastních úspor. Zbytek bude použit pouze a jen na jakékoli výdaje spojené s kuchařkou a poté pomůže k životu dalšímu vydání.

Předem bych ráda velmi poděkovala každému, kdo se rozhodl můj osobní projekt podpořit. Nesmírně si Vaší podpory vážím!

English description

What makes this cookbook unique?

„I am the Chef" is a cookbook created with children aged 2 to 8 in mind, incorporating Montessori elements and gaining recognition for its image design with minimal text. 

It promotes a playful, visually engaging, and user-friendly approach while minimizing the use of potentially unsafe kitchen tools.  

The goal was to create recipes that are tasty, cost-effective, and straightforward, while avoiding cooking with heat, thus making it easier for young chefs and their parents to dive into the world of cooking.

What does it look like?

The cookbook is designed as 30 water-resistant, tear-resistant, recyclable, and environmentally friendly cards that can withstand the test of time, your children, and the sun. 

The recipes are categorized into 6 groups, each containing 5 recipes. Each group is framed with a different color, and preparation time clearly indicated for each recipe.

Each recipe is designed to handle ingredient preparation without the need for cooking, followed by mixing. Ingredients are usually mashed or sliced using a kitchen knife, an egg slicer, or scissors. Some of the more advanced recipes may also include the use of a grater.

Why are there two language versions available?

The cookbook was created to bring joy to children all around the world, including Czech children, those from mixed families, expatriate children, and children living in or from abroad. 

The first edition of the cookbook will be printed in both Czech and English languages in batches of a thousand copies each. This way, it can reach linguistically diverse families, English-speaking clubs, or kindergartens.

The age range is „tested“ on children and fully respects the individuality of each child.

* Find more on Instagram or websites

A Bit of the Story…

During Christmas 2021, I was searching for a very simple cookbook in bookstores. It should be the very first cooking for children, an introduction to the cooking world. I saw some beautiful options, but nothing that quite matched the vision I had in mind. In the end, I told myself, "I'll create something on my own.“

And that's how the idea to create this cookbook was born.

I got in touch with my childhood friend, Kristýna Vlčková and asked her to create the illustrations, which I knew from the beginning would be a fundamental feature of the entire cookbook. The process of bringing it to perfection took us a year and a half.

In the meantime, I had to find a card manufacturer who would share my vision and select the material from which the cards would be made

As it happened, a Czech company with a long-standing tradition, Hrací karty, was chosen to manufacture the cards. They've always been adept at finding solutions for complex demands. Thanks to them, I discovered Yupo Paper and their Czech supplier, Europapier, who teamed up and generously offered me a discounted rate for the cookbook's first print.

Last but not least, there was HRG printing company, who were incredibly understanding and chose to support me by allowing me to use paper that wasn't supplied by them. I'm truly grateful to all of them.

What will the raised funds be used for?

The funds raised will be used to cover the expenses related to the creation, printing, and distribution of the cookbook. The total cost will involve 1000 copies in Czech and 1000 copies in English.

If we succeed in raising 100,000 CZK: The first 100,000 CZK will contribute to covering the initial costs associated with the cookbook's development, including the creation of illustrations, recipes, trial prints, and the expenses for recipe testing.

If we succeed in raising 250,000 CZK: With the additional 150,000 CZK, we will be able to cover the costs of highly durable Yupo paper, printing on this material, and acquiring a die-cutting iron for card production.

If we succeed in raising 400,000 CZK: The extra 150,000 CZK will enable each set of cards to have its packaging. A small box shaped like a matchbox – a sliding box. Furthermore, I will be able to wrap and send each book to you personally.

Any funds raised beyond the targeted amount will first be used to reimburse the costs already incurred from my personal savings. The remaining funds will be exclusively allocated to any expenses related to the cookbook and will contribute to bringing subsequent editions to life

I would like to express my heartfelt gratitude to everyone who has chosen to support my personal project. I deeply appreciate your support!

How can you help?

You can support I am the Chef/ Já jsem Šéfkuchař cookbook by following rewards:

Dobrý pocit aneb chci jen podpořit 

 • Part of this reward is a good feeling and support for the project

Kuchařka s věnováním pro prvních 50 pomocníků

 • As part of this reward, the first 50 supporters will receive the cookbook in Czech or English with a personal dedication and a thank you. At the same time, you will contribute to bringing the second cookbook to life.

Kuchařka pro Vás a další pomůžete k životu

 • As part of this reward, you will receive one cookbook in either Czech or English, and you will help bring two more cookbooks to life.

Kuchařka + PDF e-book jako bonus

 • With this contribution, you will receive one physical copy of the cookbook and one in PDF format. At the same time, you will help bring another copy of the cookbook to life.

Kuchařka + lístky do kina

 • As part of this reward, you will receive one cookbook in Czech or English, a Cinestar cinema ticket, and you will help bring another cookbook to life.

Dvě kuchařky

 • With this reward, you will receive 2 cookbooks in either Czech or English, or you can choose both language variants. You can either enjoy two cookbooks yourself or share the joy of the second one with someone else!

Kuchařka + Lyonis rodinný kalendář a 15 %sleva

 • With this contribution, you will receive your own cookbook, the original Lyonis Combo family calendar, and a 15% discount code for Lyonis products.
 • Lyonis is the first and original brand of these types of children's and family planners and calendars, designed to help children with time organization as they transition to kindergarten or school.

Vaření podle kuchařky

 • This reward offers a printed copy of the cookbook and an experiential gathering for a total of 5 children and their companions.
 • An afternoon of children's independent cooking and enjoying snacks.
 • The child's companion will receive a relaxing beverage and, if they wish, they can observe how the child creates.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

19. 11. 2023 23:39

Děkuji Vám za všechny příspěvky! Sbírka bude prodloužena

Milí přispěvatelé,

velmi děkuji Vám!

jsme v půlce kampaně a Vy jste na realizaci kuchařky přispěli více než 60 tisíc korun!

Po delší úvaze jsem se rozhodla kampaň prodloužit o dva týdny, a tím  zvýšit možnost na vybrání vyšší částky.

Veškeré Vaší podpory a příspěvků si nesmírně vážím!

Co je nového?

 • Vzorky rozposílám
 • Oslovuji influencery s prosbou o podporu
 • Kuchařku přes sdílení na Instagramu podpořily tyto známé osobnosti : Tereza Brodská, Táňa Pauhofová, Marta Dancingerová – Děkuji!
 • Jednám o případném zkušebním vaření pro děti v kavárně v Praze
 • Novinky můžete sledovat na Facebooku a Instagramu

Budu Vám všem velmi vděčná za sdílení crowdfundingové kampaně do Vašeho okolí  - https://www.donio.cz/ja-sefkuchar

Přeji Vám krásný den!

Julie

PS: Ukázka ze života instagramového profilu

13. 11. 2023 0:25

Se srdce děkuji prvním přispěvatelům!

Milí přispěvatelé,

děkuji Vám!

Za 10 dní kampaně jste na realizaci kuchařky přispěli krásných 42 tisíc korun!

Vaší podpory a příspěvků si velmi vážím!

Co je nového?

   • Přišly vzorky
   • Zařizuji vše potřebné k tisku 
   • Nafotila a natočila jsem pár malých dobrovolníků při vaření z karet (a nechtěli přestat!)
   • Novinky můžete sledovat na Facebooku a Instagramu

Budu Vám všem velmi vděčná za sdílení crowdfundingové kampaně do Vašeho okolí  - https://www.donio.cz/ja-sefkuchar

Přeji Vám krásný den!

Julie

PS: Ukázka z vaření s tříletou dobrovolnicí

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Velkorysý přispěvatel
1 290 Kč  •  6. 12. 2023 20:59
Milý přispěvatel
690 Kč  •  6. 12. 2023 8:51
Velkorysý přispěvatel
1 200 Kč  •  6. 12. 2023 8:12
Už se těsím!
Laskavý přispěvatel
690 Kč  •  6. 12. 2023 8:07
Laskavý přispěvatel
730 Kč  •  6. 12. 2023 5:06
Kamila B.
1 200 Kč  •  5. 12. 2023 16:13
prima dárek !!!
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
700 Kč  •  5. 12. 2023 10:16
Štědrý přispěvatel
5 000 Kč  •  4. 12. 2023 23:06
Lenka Linhartová
300 Kč  •  4. 12. 2023 16:49
Hodně štěstí do cílové rovinky, držíme palce! :)
Velkorysý přispěvatel
1 290 Kč  •  2. 12. 2023 10:01
Milý přispěvatel
5 000 Kč  •  1. 12. 2023 21:22
Linda
5 000 Kč  •  1. 12. 2023 16:23
Moc Vám fandím a už se s kamarádkami těšíme na vařící odpoledne našich dětí! A také na slibovaný uvolňující nápoj:))
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  1. 12. 2023 14:01
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  1. 12. 2023 9:51
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  30. 11. 2023 23:49
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  30. 11. 2023 13:42
Milý přispěvatel
2 500 Kč  •  30. 11. 2023 8:52
Ať se vše vydaří!
Milý přispěvatel
690 Kč  •  28. 11. 2023 10:51
Dobrosrdečný přispěvatel
600 Kč  •  28. 11. 2023 6:29
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  27. 11. 2023 20:50
Milý přispěvatel
690 Kč  •  24. 11. 2023 22:25
Laskavý přispěvatel
990 Kč  •  24. 11. 2023 14:34
Velkorysý přispěvatel
990 Kč  •  24. 11. 2023 14:17
Štědrý přispěvatel
1 290 Kč  •  23. 11. 2023 20:22
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  23. 11. 2023 12:38
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  22. 11. 2023 22:08
Milý přispěvatel
690 Kč  •  21. 11. 2023 22:17
Laskavý přispěvatel
690 Kč  •  21. 11. 2023 17:58
Velkorysý přispěvatel
800 Kč  •  21. 11. 2023 14:57
Marek L.
1 500 Kč  •  21. 11. 2023 6:31
Perfektní nápad! Moc se na knížky těším ♥️
Štědrý přispěvatel
750 Kč  •  20. 11. 2023 20:58
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  20. 11. 2023 19:25
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  20. 11. 2023 18:20
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  20. 11. 2023 16:54
Milý přispěvatel
800 Kč  •  20. 11. 2023 11:29
Štědrý přispěvatel
700 Kč  •  19. 11. 2023 14:06
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  18. 11. 2023 16:28
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  18. 11. 2023 11:30
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  18. 11. 2023 9:56
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  17. 11. 2023 14:47
Velkorysý přispěvatel
1 200 Kč  •  17. 11. 2023 13:50
Laskavý přispěvatel
2 280 Kč  •  17. 11. 2023 11:13
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  17. 11. 2023 8:34
Štědrý přispěvatel
700 Kč  •  17. 11. 2023 6:27
Laskavý přispěvatel
1 100 Kč  •  16. 11. 2023 14:06
Dobrosrdečný přispěvatel
690 Kč  •  16. 11. 2023 13:35
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  16. 11. 2023 13:10
Milý přispěvatel
700 Kč  •  16. 11. 2023 12:44
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  16. 11. 2023 11:55
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  16. 11. 2023 11:46
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  15. 11. 2023 22:51
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  15. 11. 2023 19:39
Dobrosrdečný přispěvatel
690 Kč  •  15. 11. 2023 14:58
Dobrosrdečný přispěvatel
700 Kč  •  15. 11. 2023 10:33
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  14. 11. 2023 22:00
Velkorysý přispěvatel
3 500 Kč  •  13. 11. 2023 10:49
Krásný projekt! Hodně štěstí
Milý přispěvatel
690 Kč  •  12. 11. 2023 18:49
Štědrý přispěvatel
1 300 Kč  •  12. 11. 2023 9:15
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  11. 11. 2023 23:51
Milý přispěvatel
690 Kč  •  11. 11. 2023 22:05
Dobrosrdečný přispěvatel
700 Kč  •  11. 11. 2023 9:28
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  10. 11. 2023 21:36
Milý přispěvatel
690 Kč  •  10. 11. 2023 21:09
Barbora H. V.
600 Kč  •  10. 11. 2023 16:38
Těšíme se na naše karty a na všechny ty dobroty. ❤️
Dobrosrdečný přispěvatel
5 000 Kč  •  9. 11. 2023 10:08
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  9. 11. 2023 8:09
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  8. 11. 2023 23:20
Marie M.
600 Kč  •  8. 11. 2023 19:24
Těším se :)
Centrum rozvoje osobnosti s.r.o.
3 000 Kč  •  8. 11. 2023 17:58
Centrum rozvoje osobnosti s.r.o.
1 200 Kč  •  8. 11. 2023 17:51
Milá Juli, gratulujeme a držíme palec v realizaci tohoto skvělého projektu! Renata a Milan
Jakub H.
600 Kč  •  8. 11. 2023 16:38
Těšíme se na první kuchtění s Elim a Matym ! :)
Štědrý přispěvatel
300 Kč  •  8. 11. 2023 15:59
Kamila B.
1 000 Kč  •  8. 11. 2023 15:41
Už se těším !!!
T
5 000 Kč  •  8. 11. 2023 10:06
Skvělý nápad jak přivézt děti hravou formou k dovednosti vaření dřív, než si sami na kolejich budou muset vařit špagety s kečupem. Držím palce!
Jitka + Otakar Nohelovi
300 Kč  •  7. 11. 2023 18:18
držíme palce !
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  7. 11. 2023 9:32
Dobrosrdečný přispěvatel
1 000 Kč  •  7. 11. 2023 0:39
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  6. 11. 2023 15:28
Velkorysý přispěvatel
100 Kč  •  6. 11. 2023 12:38
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  6. 11. 2023 10:06
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  6. 11. 2023 8:51
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  5. 11. 2023 18:14
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  5. 11. 2023 11:18
Hana P.
600 Kč  •  3. 11. 2023 10:42
Držím palce, úžasný nápad a krásné ilustrace!
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  2. 11. 2023 16:01
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
2 500 Kč  •  2. 11. 2023 11:01
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  2. 11. 2023 10:48
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  2. 11. 2023 0:30
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  1. 11. 2023 21:45
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  1. 11. 2023 21:40
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  1. 11. 2023 21:22
Dobrosrdečný přispěvatel
2 280 Kč  •  1. 11. 2023 17:29

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Vyberte si odměnu

Dobrý pocit aneb chci jen podpořit
Přispějte 100 Kč a více

Dobrý pocit aneb chci jen podpořit

Dobrý skutek

Odměna

Součástí této odměny je dobrý pocit a podpora projektu

Kuchařka
Přispějte 600 Kč a více

Kuchařka

Zbývá 194/200

V rámci této odměny získáte kuchařku pro Vaše dítě (nebo třeba i nějakého dospěláka:) v českém nebo anglickém jazyce za zvýhodněnou předprodejní cenu!

Odměna Zbývá 194/200
 • kuchařka v českém nebo anglickém jazyce s věnováním
 • poděkování
 • ušetří 90kč + dopravu
 • budoucí prodejní cena 690 Kč
Získat tuto odměnu
Kuchařka pro Vás a další pomůžete k životu
Přispějte 900 Kč a více

Kuchařka pro Vás a další pomůžete k životu

Zbývá 99/100

V rámci této odměny získáte jednu svoji kuchařku v české nebo anglickém jazyce a pomůžete k životu dvěma dalším kuchařkám.

Odměna Zbývá 99/100
 • kuchařka pro Vás 
 • poděkování
 • pokrytí nákladů dvou dalších kuchařek
Získat tuto odměnu
Kuchařka + PDF e-book jako bonus
Přispějte 900 Kč a více

Kuchařka + PDF e-book jako bonus

Zbývá 198/200

Tímto příspěvkem získáte jednu vlastní kuchařku v hmotné podobě a jednu v PDF formátu, pro případ, že si zapomenete karty:)

Odměna Zbývá 198/200
 • jedna kuchařka pro Vás českém nebo anglickém jazyce
 • poděkování
 • jedna PDF kuchařka českém nebo anglickém jazyce
Získat tuto odměnu
Kuchařka + lístky do kina
Přispějte 1 000 Kč a více

Kuchařka + lístky do kina

Zbývá 16/20

V rámci této odměny získáte jednu svoji kuchařku v české nebo anglickém jazyce, vstupenku do kina na VIP sedadlo za výhodnější cenu 

Odměna Zbývá 16/20
 • kuchařka v českém nebo anglickém jazyce
 • poděkování
 • získáte 2 vstupenky do sítě multikin Cinestar na film dle vlastního výběru. Navíc na VIP sedačku v původní hodnotě 255 Kč za jeden lístek
 • platnost do 30. 6. 2024
 • budoucí prodejní cena kuchařky 690 Kč
 • ušetříte 200Kč
Získat tuto odměnu
Dvě kuchařky
Přispějte 1 200 Kč a více

Dvě kuchařky

Zbývá 91/100

Tímto získáte 2 kuchařky v českém či anglickém jazykce. Nebo si můžete vybrat obě jazykové varianty.

Můžete se radovat ze dvou kuchařek nebo druhou kuchařkou udělat radost někomu jinému!

Odměna Zbývá 91/100
 • dvě kuchařky v českém nebo anglickém jazyce
 • poděkování
 • ušetří 180kč + dopravu
 • budoucí prodejní cena 690 Kč za kus, 1380 Kč za dva kusy
Získat tuto odměnu
Kuchařka + Lyonis rodinný kalendář a 15 %sleva
Přispějte 2 190 Kč a více

Kuchařka + Lyonis rodinný kalendář a 15 %sleva

Zbývá 3/5

Tímto příspěvkem získáte vlastní kuchařku, orginální rodinný kalendář Lyonis Combo a 15% slevový kód na zboží Lyonis.

Lyonis je první a originální značnou tohoto typů dětských a rodinných plánovačů a kalendářů, které dětem usnadňují organizaci času při nástupu do školky nebo do školy. 

Odměna Zbývá 3/5
Získat tuto odměnu
Kuchařka s věnováním pro prvních 50 pomocníků
Vyprodáno

Kuchařka s věnováním pro prvních 50 pomocníků

Zbývá 0/50

V rámci této odměny získá prvních 50 pomocníků kuchařku v české nebo anglickém jazyce s osobním věnováním a poděkováním.  Zároveň pomůžete k životu druhé kuchařce.

Odměna Zbývá 0/50
 • kuchařka v českém nebo anglickém jazyce s věnováním
 • poděkování
 • pomůžete pokrýt náklady na druhý kus
 • ušetří 90kč + dopravu
 • budoucí prodejní cena 690 Kč
Vaření podle kuchařky
Vyprodáno

Vaření podle kuchařky

Zbývá 0/5

Tato odměna nabízí výtisk kuchařky a zážitkové setkání pro celkem 5 dětí s jejich doprovodem.

Odpolední dětské samostatné vaření a konzumování dobrůtek.

Doprovod dítěte obdrží uvolňující nápoj a bude-li chtít, bude moci pozorovat, jak dítě tvoří.

Odměna Zbývá 0/5
 • kuchařka v českém nebo anglickém jazyce předaná na místě setkání
 • dětské odpoledne plné vaření podle kuchařky
 • osobní poděkování
 • diplom malého šéfkuchaře
 • suroviny a nástroje potřebné k vaření
 • uvolňující nápoj pro doprovod dítěte

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu

Dobrý pocit aneb chci jen podpořit
Přispějte 100 Kč a více

Dobrý pocit aneb chci jen podpořit

Dobrý skutek

Odměna

Součástí této odměny je dobrý pocit a podpora projektu

Kuchařka
Přispějte 600 Kč a více

Kuchařka

Zbývá 194/200

V rámci této odměny získáte kuchařku pro Vaše dítě (nebo třeba i nějakého dospěláka:) v českém nebo anglickém jazyce za zvýhodněnou předprodejní cenu!

Odměna Zbývá 194/200
 • kuchařka v českém nebo anglickém jazyce s věnováním
 • poděkování
 • ušetří 90kč + dopravu
 • budoucí prodejní cena 690 Kč
Získat tuto odměnu
Kuchařka pro Vás a další pomůžete k životu
Přispějte 900 Kč a více

Kuchařka pro Vás a další pomůžete k životu

Zbývá 99/100

V rámci této odměny získáte jednu svoji kuchařku v české nebo anglickém jazyce a pomůžete k životu dvěma dalším kuchařkám.

Odměna Zbývá 99/100
 • kuchařka pro Vás 
 • poděkování
 • pokrytí nákladů dvou dalších kuchařek
Získat tuto odměnu
Kuchařka + PDF e-book jako bonus
Přispějte 900 Kč a více

Kuchařka + PDF e-book jako bonus

Zbývá 198/200

Tímto příspěvkem získáte jednu vlastní kuchařku v hmotné podobě a jednu v PDF formátu, pro případ, že si zapomenete karty:)

Odměna Zbývá 198/200
 • jedna kuchařka pro Vás českém nebo anglickém jazyce
 • poděkování
 • jedna PDF kuchařka českém nebo anglickém jazyce
Získat tuto odměnu
Kuchařka + lístky do kina
Přispějte 1 000 Kč a více

Kuchařka + lístky do kina

Zbývá 16/20

V rámci této odměny získáte jednu svoji kuchařku v české nebo anglickém jazyce, vstupenku do kina na VIP sedadlo za výhodnější cenu 

Odměna Zbývá 16/20
 • kuchařka v českém nebo anglickém jazyce
 • poděkování
 • získáte 2 vstupenky do sítě multikin Cinestar na film dle vlastního výběru. Navíc na VIP sedačku v původní hodnotě 255 Kč za jeden lístek
 • platnost do 30. 6. 2024
 • budoucí prodejní cena kuchařky 690 Kč
 • ušetříte 200Kč
Získat tuto odměnu
Dvě kuchařky
Přispějte 1 200 Kč a více

Dvě kuchařky

Zbývá 91/100

Tímto získáte 2 kuchařky v českém či anglickém jazykce. Nebo si můžete vybrat obě jazykové varianty.

Můžete se radovat ze dvou kuchařek nebo druhou kuchařkou udělat radost někomu jinému!

Odměna Zbývá 91/100
 • dvě kuchařky v českém nebo anglickém jazyce
 • poděkování
 • ušetří 180kč + dopravu
 • budoucí prodejní cena 690 Kč za kus, 1380 Kč za dva kusy
Získat tuto odměnu
Kuchařka + Lyonis rodinný kalendář a 15 %sleva
Přispějte 2 190 Kč a více

Kuchařka + Lyonis rodinný kalendář a 15 %sleva

Zbývá 3/5

Tímto příspěvkem získáte vlastní kuchařku, orginální rodinný kalendář Lyonis Combo a 15% slevový kód na zboží Lyonis.

Lyonis je první a originální značnou tohoto typů dětských a rodinných plánovačů a kalendářů, které dětem usnadňují organizaci času při nástupu do školky nebo do školy. 

Odměna Zbývá 3/5
Získat tuto odměnu
Kuchařka s věnováním pro prvních 50 pomocníků
Vyprodáno

Kuchařka s věnováním pro prvních 50 pomocníků

Zbývá 0/50

V rámci této odměny získá prvních 50 pomocníků kuchařku v české nebo anglickém jazyce s osobním věnováním a poděkováním.  Zároveň pomůžete k životu druhé kuchařce.

Odměna Zbývá 0/50
 • kuchařka v českém nebo anglickém jazyce s věnováním
 • poděkování
 • pomůžete pokrýt náklady na druhý kus
 • ušetří 90kč + dopravu
 • budoucí prodejní cena 690 Kč
Vaření podle kuchařky
Vyprodáno

Vaření podle kuchařky

Zbývá 0/5

Tato odměna nabízí výtisk kuchařky a zážitkové setkání pro celkem 5 dětí s jejich doprovodem.

Odpolední dětské samostatné vaření a konzumování dobrůtek.

Doprovod dítěte obdrží uvolňující nápoj a bude-li chtít, bude moci pozorovat, jak dítě tvoří.

Odměna Zbývá 0/5
 • kuchařka v českém nebo anglickém jazyce předaná na místě setkání
 • dětské odpoledne plné vaření podle kuchařky
 • osobní poděkování
 • diplom malého šéfkuchaře
 • suroviny a nástroje potřebné k vaření
 • uvolňující nápoj pro doprovod dítěte