Projekt ukončen:

Kuchařka Já jsem ŠéfKuchař: Probuďme v dětech radost z vaření

Vybráno 0 Kč 217 133 Kč
500 000 Kč
 -
239 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
909 Kč
Průměrná výše příspěvku
15 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
49 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Kuchařka Já jsem ŠéfKuchař: Probuďme v dětech radost z vaření

Zakladatel
Julie Hanák Vrabelová
Datum přidání
1. 11. 2023
Poslední aktualita

22. 2. 2024 22:57

Kuchařky odeslány! Prosím zkontrolujte e-mailové schránky:)

Milí pomocníci, 

velmi Vám všem děkuji za pomoc při projektu!

Kuchařky byly již odeslány a na pár posledních čekají na místech osobního odběru v Brně a v Praze nebo na uvedení opravené adresy.

Moc Vás všechny prosím o kontrolu Vašich e-mailových schránek, jestli se náhodou e-maily od Já jsem Šéfkuchař nezatoulaly do spamu.

Také bych chtěla poděkovat všem, kteří se mnou sdíleli své zážitky s dětmi v kuchyni. Budu moc ráda, když se přidají i ostatní:)

Víte, že byl dokonce spuštěn e-shop? Do konce února nabízíme ke každé kuchařce i malý dárek!

Kuchařku je také možné koupit v Praze, v obchůdku Soul design (Národní 37, P6) a v Příbrami, v Eduarts (Nám. T. G. Masaryka čp. 152).

To vše se stalo jen díky Vám! Děkuji!

Přeji krásné dny! 

Julie

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality

Čím je kuchařka výjimečná?

Já jsem Šéfkuchař je kuchařka pro děti vytvořená pro děti ve věku od 2 do 8 let, s prvky Montessori, charakteristická především svým obrázkovým zpracováním s minimálním použitím slov. Kuchařka bude vytvořena jako voděodolné a neroztrhatelné karty, které odolají sourozeneckým hádkám, upatlaným ručičkám dětí i rozlitému džusu.

I'm the Chef is a cookbook created for children aged 2 to 8, particularly notable for its reliance on visuals with a minimal use of words, with Montessori aspects  and designed as water-resistant and tear-resistant cards to with stand the dirty hands of children, accidental spils, sibling disagreements and the test of time. 

For English, click here 👈

* Podívejte se na Instagram nebo webové stránky

Klade důraz na hravost, barevnost, jednoduchost a minimální používání nebezpečných kuchyňských nástrojů. 

Cílem bylo vytvořit recepty chutné, ekonomicky nenáročné, jednoduché a zároveň se vyhnout vaření s tepelným zpracováním a usnadnit tím začínajícím kuchařům a jejich rodičům celý proces pronikání do tajů kuchařského světa.

Jaký je její obsah? 

Kuchařka je zpracována jako 30 voděodolných, neroztrhatelných, recyklovatelných a životnímu prostředí přátelských karet, které odolají jak vašim dětem, slunci, tak času:)

Recepty jsou řazenydo 6 skupin po 5 receptech. Každá skupina je jinak barevná a na každé kartě je srozumitelně uvedena doba přípravy daného receptů.

Každý recept je zaměřen na zpracování surovin bez tepelné úpravy a následné zamíchání. Suroviny se nejčastěji rozmačkají nebo nakrájí pomocí kuchyňského nože, kráječe na vajíčka nebo nůžek. Některé pokročilejší recepty využijí i struhadlo.

Proč jsou k dispozici dvě jazykové verze?

Kuchařka byla vytvořena, tak aby mohla dělat radost kdekoli na světě. A to jak českým dětem, tak i dětem ze smíšených rodin, dětem expatů nebo i třeba dětem v a ze zahraničí.

První vydání kuchařky bude vytištěno v českém a anglickém jazyce po tisíci kusech. Tak se bude moci dostat i do jazykově smíšených rodin nebo anglických kroužků či školek.

Věkový rozptyl je „testován“ na dětech a plně respektuje individualitu každého dítěte.

Trocha příběhu..

Na Vánoce 2021 jsem v knihkupectvích hledala velmi jednoduchou kuchařku. První vaření a seznámení se světem kuchyně. Viděla jsem krásné kousky, ale nic co by se podobalo představě, kterou jsem si vytvořila. Nakonec jsem si řekla: ,,Udělám něco sama!".  

A tak se zrodil nápad vytvořit tuto kuchařku.

Spojila jsem se svou kamarádkou z dětství Kristýnou Vlčkovou a poprosila si o ji o vytvoření ilustrací, o kterých jsem již ze začátku věděla, že budou základním rysem celé kuchařky. Celé tvoření k dokonalosti trvalo trvalo rok a půl.

Mezitím jsem musela najít výrobce karet, který bude sdílet mou vizi a vybrat materiál, ze kterého budou karty vyrobeny.

Tak se stalo, že na výrobu karet byla vybrána český firma s dlouholetou tradicí Hrací karty, která vždy hledá řešení složitých přání. Díky nim jsem našla papír Yupo a jejich českého dodavatele Europapier, kteří se spolu spojili a poskytli mi zvýhodněnou cenu na první výtisk kuchařky.  

A neposlední řadě také tiskárnu HRG, kde byli úžasně chápající a rozhodli se mě podpořit netradičním postupem při tisku a umožní tisk na papír, který nebude dodaný jejich stranou. Všem jim patří velké díky.

Na co použiji vybrané peníze?

Vybrané peníze se použijí na pokrytí nákladů spojených s tvorbou, vytisknutím kuchařky a její distribuci.

Celkový náklad bude 1000ks v českém jazyce a 1000ks v anglickém jazyce.

 • Když se podaří vybrat 100 000Kč: Prvních vybraných 100 000 Kč pomůže uhradit náklady spojené s prvnotním vznikem kuchařky, tvorbou ilustrací, receptů, zkušebními tisky a náklady na zkoušku receptů.

 • Když se podaří vybrat 250 000Kč: Díky dalším vybraným 150 000Kč se podaří uhradit náklady na vysoce odolný papír Yupo, tisk na tento materiál a pořídit protlačovací železo na výřez karet.

 • Když se podaří vybrat 400 000Kč: Dalších 150 000Kč pomůže každému balení karet dostat i svůj obal. Krabičku ve tvaru krabičky od sirek – vysouvací krabička. Navíc Vám každému budu moci knihu zabalit a odeslat.

 • Když se podaří vybrat celou částku: Díky vybrání celé částky mi pomůžete pokrýt částečné náklady na propagaci kuchařky,  jejího šíření do povědomí většího okruhu lidí a rozvoje většího počtu dětí.

Jakékoli vybrané peníze nad cílenou částku budou nejdříve použity na již vynaložené náklady z vlastních úspor. Zbytek bude použit pouze a jen na jakékoli výdaje spojené s kuchařkou a poté pomůže k životu dalšímu vydání.

Předem bych ráda velmi poděkovala každému, kdo se rozhodl můj osobní projekt podpořit. Nesmírně si Vaší podpory vážím!

English description

What makes this cookbook unique?

„I am the Chef" is a cookbook created with children aged 2 to 8 in mind, incorporating Montessori elements and gaining recognition for its image design with minimal text. 

* Find more on Instagram or websites

It promotes a playful, visually engaging, and user-friendly approach while minimizing the use of potentially unsafe kitchen tools.  

The goal was to create recipes that are tasty, cost-effective, and straightforward, while avoiding cooking with heat, thus making it easier for young chefs and their parents to dive into the world of cooking.

What does it look like?

The cookbook is designed as 30 water-resistant, tear-resistant, recyclable, and environmentally friendly cards that can withstand the test of time, your children, and the sun. 

The recipes are categorized into 6 groups, each containing 5 recipes. Each group is framed with a different color, and preparation time clearly indicated for each recipe.

Each recipe is designed to handle ingredient preparation without the need for cooking, followed by mixing. Ingredients are usually mashed or sliced using a kitchen knife, an egg slicer, or scissors. Some of the more advanced recipes may also include the use of a grater.

Why are there two language versions available?

The cookbook was created to bring joy to children all around the world, including Czech children, those from mixed families, expatriate children, and children living in or from abroad. 

The first edition of the cookbook will be printed in both Czech and English languages in batches of a thousand copies each. This way, it can reach linguistically diverse families, English-speaking clubs, or kindergartens.

The age range is „tested“ on children and fully respects the individuality of each child.

A Bit of the Story…

During Christmas 2021, I was searching for a very simple cookbook in bookstores. It should be the very first cooking for children, an introduction to the cooking world. I saw some beautiful options, but nothing that quite matched the vision I had in mind. In the end, I told myself, "I'll create something on my own.“

And that's how the idea to create this cookbook was born.

I got in touch with my childhood friend, Kristýna Vlčková and asked her to create the illustrations, which I knew from the beginning would be a fundamental feature of the entire cookbook. The process of bringing it to perfection took us a year and a half.

In the meantime, I had to find a card manufacturer who would share my vision and select the material from which the cards would be made

As it happened, a Czech company with a long-standing tradition, Hrací karty, was chosen to manufacture the cards. They've always been adept at finding solutions for complex demands. Thanks to them, I discovered Yupo Paper and their Czech supplier, Europapier, who teamed up and generously offered me a discounted rate for the cookbook's first print.

Last but not least, there was HRG printing company, who were incredibly understanding and chose to support me by allowing me to use paper that wasn't supplied by them. I'm truly grateful to all of them.

What will the raised funds be used for?

The funds raised will be used to cover the expenses related to the creation, printing, and distribution of the cookbook. The total cost will involve 1000 copies in Czech and 1000 copies in English.

If we succeed in raising 100,000 CZK: The first 100,000 CZK will contribute to covering the initial costs associated with the cookbook's development, including the creation of illustrations, recipes, trial prints, and the expenses for recipe testing.

If we succeed in raising 250,000 CZK: With the additional 150,000 CZK, we will be able to cover the costs of highly durable Yupo paper, printing on this material, and acquiring a die-cutting iron for card production.

If we succeed in raising 400,000 CZK: The extra 150,000 CZK will enable each set of cards to have its packaging. A small box shaped like a matchbox – a sliding box. Furthermore, I will be able to wrap and send each book to you personally.

Any funds raised beyond the targeted amount will first be used to reimburse the costs already incurred from my personal savings. The remaining funds will be exclusively allocated to any expenses related to the cookbook and will contribute to bringing subsequent editions to life

I would like to express my heartfelt gratitude to everyone who has chosen to support my personal project. I deeply appreciate your support!

How can you help?

You can support I am the Chef/ Já jsem Šéfkuchař cookbook by following rewards:

Dobrý pocit aneb chci jen podpořit 

 • Part of this reward is a good feeling and support for the project

Kuchařka 

 • As part of this reward you will receive the cookbook in Czech or English with a personal thank you. 

Kuchařka + sleva 10% na Samostatné dítě + sleva 15% na Lyonis

 • With this contribution, you will receive your own cookbook,a 15% discount code for Lyonis products a 10% discount for Samostatné dítě e-shop.

Kuchařka pro Vás a další pomůžete k životu

 • As part of this reward, you will receive one cookbook in either Czech or English, and you will help bring two more cookbooks to life.

Kuchařka + PDF e-book jako bonus

 • With this contribution, you will receive one physical copy of the cookbook and one in PDF format. At the same time, you will help bring another copy of the cookbook to life.

Kuchařka + lístky do kina

 • As part of this reward, you will receive one cookbook in Czech or English, a Cinestar cinema ticket (VIP seats), and you will help bring another cookbook to life.

Dvě kuchařky

 • With this reward, you will receive 2 cookbooks in either Czech or English, or you can choose both language variants. You can either enjoy two cookbooks yourself or share the joy of the second one with someone else!

Kuchařka + Lyonis rodinný kalendář a 15 %sleva

 • With this contribution, you will receive your own cookbook, the original Lyonis Combo family calendar, and a 15% discount code for Lyonis products.
 • Lyonis is the first and original brand of these types of children's and family planners and calendars, designed to help children with time organization as they transition to kindergarten or school.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

22. 2. 2024 22:57

Kuchařky odeslány! Prosím zkontrolujte e-mailové schránky:)

Milí pomocníci, 

velmi Vám všem děkuji za pomoc při projektu!

Kuchařky byly již odeslány a na pár posledních čekají na místech osobního odběru v Brně a v Praze nebo na uvedení opravené adresy.

Moc Vás všechny prosím o kontrolu Vašich e-mailových schránek, jestli se náhodou e-maily od Já jsem Šéfkuchař nezatoulaly do spamu.

Také bych chtěla poděkovat všem, kteří se mnou sdíleli své zážitky s dětmi v kuchyni. Budu moc ráda, když se přidají i ostatní:)

Víte, že byl dokonce spuštěn e-shop? Do konce února nabízíme ke každé kuchařce i malý dárek!

Kuchařku je také možné koupit v Praze, v obchůdku Soul design (Národní 37, P6) a v Příbrami, v Eduarts (Nám. T. G. Masaryka čp. 152).

To vše se stalo jen díky Vám! Děkuji!

Přeji krásné dny! 

Julie

21. 12. 2023 19:07

Sbírka je ukončena. DĚKUJI VÁM ! ! !

Milí přispěvatelé a pomocníci,

ráda bych Vám touto cestou vyjádřila vděčnost za Vaši podporu a zájem o kuchařku.

Nesmírně si Vaší pomoci, podpory, příspěvků a objednání kuchařek vážím!

DĚKUJI VÁM VŠEM ! ! !

Pevně doufám, že si Vaše děti budou s kuchařkou rozumět a oblíbí si ji, stejně jako naši malí dobrovolníci:) Věřím, že se bude líbit i Vám!

Co bude dál?

 • Karty jsou již vytištěny a je třeba je zpracovat do finální podoby.
 • Krabičky se začnou vyrábět koncem prvního týdne v lednu.
 • Myslím, že je velká šance, že by se tak k Vám kuchařky mohly dostat do konce ledna.
 • Během několika dní by mi měl být předán seznam všech přispěvatelů. Nechám Vám všem prostor na prožití klidných svátků a začátkem Nového roku ode mne dostane další důležité informace.
 • Já jsem Šéfkuchař má profil na Instagramu i na Facebooku (tady určitě neuškodí více sledujících:), kde můžete najít další informace a sledovat život kuchařky.

 Z CELÉHO SRDCE VÁM DĚKUJI!

Přeji Vám klidné a veselé prožití Vánočních svátků a všechno nejlepší do Nového roku! 🎄💫🍀

Se srdečným pozdravem,

Julie Hanák Vrabelová 

20. 12. 2023 9:05

14 hodin do konce! Prosím, SDÍLEJTE! Děkuji Evropě 2 a Agátě Hanychové

Milí přispěvatelé a pomocníci,

velmi děkuji včerejším posluchačům Ranní Show Evropy 2 za hromadu objednaných kuchařek. Také Leoši Marešovi, Patrikovi Hezuckému a Katce Říhové za možnost propagovat mou kuchařku místo zvolení si písničky na přání. 

Děkuji moc Agátě Hanychové za prostor v jejím živém vysílání na Instagramu, Dala mi možnost propagovat kuchařku a sdílela můj příběh. Děkuji i jejím sledujícím a všem ostatním za další objednávky kuchařek!

Včera se povedl velký skok. Dnes je poslední den a možnost pomoci kuchařce v jejích začátcích díky předkupu kuchařek.

Moc Vás VŠECHNY PROSÍM O SDÍLENÍ! 

Tato aktualita, prosba o pomoc, přijde jako email 204 přispěvatelům.  204 lidí může způsobit velkou vlnu! 

Ráda bych vyjádřila každému z Vás vděčnost a poděkovala za příspěvky a objednávky! Jste úžasní! Velmi si toho vážím.

Přeji krásný den!

Julie

PS: zbývá 14 hodin do konce! Držte mi pěsti🍀🍀🍀

17. 12. 2023 9:46

3 dny do konce! Nemusíme vybrat celou cílovou částku, ale každá koruna navíc se počítá:) Pomozte, prosím, kuchařce usnadnit vstup do života

Milí budoucí přispěvatelé, 

zbývají 3 dny do konce sbírky.

Ještě 3 dny můžete pomoci a zároveň tak získat kuchařku výhodněji a i se skvělými doplňujícím odměnami!

Nenechte se odradit výší cílové částky, každá koruna navíc se počítá a pokud teď přispějete, svou kuchařku dostanete!  

Není třeba vybrat celou částku, ale čím více se vybere, tím snazší vstup do života kuchařka bude mít.

Ke kuchařce můžete získat kalendář Lyonis, slevu na jejich produkty, lístky do kina, sleva na nákup do e-shopu Samostatné dítě, kde můžete koupit Montessori pomůcky a dokonce i nábytek.

Tímto děkuji všem přispěvatelům a podporovatelům kuchařky za pomoc a odměny!

Přeji Vám krásnou adventní neděli!

Julie

PS: Prosím sdílejte, jakékoli sdílení sbírky může velmi pomoci.

11. 12. 2023 13:39

9 dní do konce sbírky, velké díky a novinky!

Milí pomocnící, přispěvatelé a zájemci,

ráda bych Vám všem velmi poděkovala za pomoc a předkupy kuchařek!

Mám pro Vás i pár novinek!

Zbývá 9 dní do konce sbírky! 

Už jen 9 dní si můžete před-objednat kuchařku za zvýhodněnou cenu a zároveň ji tím pomoci ve startu do života!

Objednáním kuchařky v předprodeji pomůžete financovat tisk karet, výrobu krabiček a odolný syntetický papír Yupo, na kterém jsou karty vytištěny. Tím ji velmi pomůžete do startu.

Moc Vás prosím o sdílení sbírky Já jsem Šéfkuchař. Každé sdílení nám velmi pomůže!

Co je nového?

 • Proběhlo vaření pro děti v kavárně Tri Bistro v Praze
 • Máme vytisknuté karty!
 • Čekáme na finální termín tisku krabiček, aby kuchařské karty mohly putovat k Vám domů. Jakmile budeme vědět více, dozvíte se to mezi prvními! 
 • Proběhla úprava stránky na Donio a přidání fotek z vaření s dětmi
 • Oslovuji influencery s prosbou o podporu
 • Kuchařku přes sdílení na Instagramu podpořily kromě Terezy Brodské, Táňi Pauhofové, Marty Dancingerové i další známé osobnosti : Marek Adamczyk, Tereza Vítů, Helena Houdová – Děkuji!  
 • Novinky můžete sledovat na Facebooku a Instagramu

Budu Vám všem velmi vděčná za sdílení crowdfundingové kampaně do Vašeho okolí  - https://www.donio.cz/ja-sefkuchar

Děkuji za pomoc a podporu!

Přeji Vám krásný den!

Julie

19. 11. 2023 23:39

Děkuji Vám za všechny příspěvky! Sbírka bude prodloužena

Milí přispěvatelé,

velmi děkuji Vám!

jsme v půlce kampaně a Vy jste na realizaci kuchařky přispěli více než 60 tisíc korun!

Po delší úvaze jsem se rozhodla kampaň prodloužit o dva týdny, a tím  zvýšit možnost na vybrání vyšší částky.

Veškeré Vaší podpory a příspěvků si nesmírně vážím!

Co je nového?

 • Vzorky rozposílám
 • Oslovuji influencery s prosbou o podporu
 • Kuchařku přes sdílení na Instagramu podpořily tyto známé osobnosti : Tereza Brodská, Táňa Pauhofová, Marta Dancingerová – Děkuji!
 • Jednám o případném zkušebním vaření pro děti v kavárně v Praze
 • Novinky můžete sledovat na Facebooku a Instagramu

Budu Vám všem velmi vděčná za sdílení crowdfundingové kampaně do Vašeho okolí  - https://www.donio.cz/ja-sefkuchar

Přeji Vám krásný den!

Julie

PS: Ukázka ze života instagramového profilu

13. 11. 2023 0:25

Se srdce děkuji prvním přispěvatelům!

Milí přispěvatelé,

děkuji Vám!

Za 10 dní kampaně jste na realizaci kuchařky přispěli krásných 42 tisíc korun!

Vaší podpory a příspěvků si velmi vážím!

Co je nového?

   • Přišly vzorky
   • Zařizuji vše potřebné k tisku 
   • Nafotila a natočila jsem pár malých dobrovolníků při vaření z karet (a nechtěli přestat!)
   • Novinky můžete sledovat na Facebooku a Instagramu

Budu Vám všem velmi vděčná za sdílení crowdfundingové kampaně do Vašeho okolí  - https://www.donio.cz/ja-sefkuchar

Přeji Vám krásný den!

Julie

PS: Ukázka z vaření s tříletou dobrovolnicí

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Laskavý přispěvatel
690 Kč  •  20. 12. 2023 22:34
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  20. 12. 2023 22:27
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  20. 12. 2023 22:04
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  20. 12. 2023 21:37
Milý přispěvatel
600 Kč  •  20. 12. 2023 20:41
Milý přispěvatel
690 Kč  •  20. 12. 2023 20:04
Štědrý přispěvatel
300 Kč  •  20. 12. 2023 19:56
Milý přispěvatel
690 Kč  •  20. 12. 2023 19:00
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  20. 12. 2023 18:38
Velkorysý přispěvatel
1 090 Kč  •  20. 12. 2023 17:03
Štědrý přispěvatel
990 Kč  •  20. 12. 2023 16:58
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  20. 12. 2023 15:26
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  20. 12. 2023 14:44
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  20. 12. 2023 13:28
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  20. 12. 2023 12:36
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  20. 12. 2023 12:35
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  20. 12. 2023 10:47
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  20. 12. 2023 10:40
Laskavý přispěvatel
690 Kč  •  20. 12. 2023 10:00
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  20. 12. 2023 9:15
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  20. 12. 2023 8:55
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  20. 12. 2023 8:53
Jitu
300 Kč  •  20. 12. 2023 7:31
Moc držíme palce! Jitka a její holky 🙈
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  20. 12. 2023 1:55
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  20. 12. 2023 0:13
Štědrý přispěvatel
800 Kč  •  19. 12. 2023 21:11
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 20:49
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 20:38
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 19:19
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  19. 12. 2023 19:08
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  19. 12. 2023 19:03
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  19. 12. 2023 18:32
Milý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 17:48
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  19. 12. 2023 14:41
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  19. 12. 2023 14:00
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 13:51
Dobrosrdečný přispěvatel
700 Kč  •  19. 12. 2023 13:47
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  19. 12. 2023 13:31
Dobrosrdečný přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 13:01
Dobrosrdečný přispěvatel
600 Kč  •  19. 12. 2023 12:59
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  19. 12. 2023 12:43
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 11:31
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  19. 12. 2023 10:47
Dobrosrdečný přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 10:43
Laskavý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 9:31
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  19. 12. 2023 8:54
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 8:28
Radka S.
690 Kč  •  19. 12. 2023 8:24
Děkuji za podporu rozvoje dětí
Jakub K.
1 300 Kč  •  19. 12. 2023 8:20
Super nápad o kterém jsem nevěděl, ale naštěstí jsem paní Julii slyšel dnes ráno na E2 :)
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 8:01
Jan N.
690 Kč  •  19. 12. 2023 8:01
Slyšel jsem to ráno na E2 ❤️ moc se těším až to s dcerou vyzkoušíme
Milý přispěvatel
500 Kč  •  19. 12. 2023 8:00
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 7:57
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  19. 12. 2023 7:56
Dobrosrdečný přispěvatel
600 Kč  •  19. 12. 2023 7:52
Milý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 7:45
Adam P.
700 Kč  •  19. 12. 2023 7:35
E2
Petr S.
1 200 Kč  •  19. 12. 2023 7:35
Rád podpořím. Sám mám malé dítě. E2 :)
Milý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 7:32
Milý přispěvatel
333 Kč  •  19. 12. 2023 7:31
Ondřej N.
690 Kč  •  19. 12. 2023 7:31
posluchač Evropy 2 :) a přijde mi to jako dobrý nápad, mám 3letou dcerku, kterou by to určitě potěšilo. Držím palce
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  19. 12. 2023 7:30
Dobrosrdečný přispěvatel
140 Kč  •  19. 12. 2023 7:30
Laskavý přispěvatel
250 Kč  •  19. 12. 2023 7:29
Dobrosrdečný přispěvatel
100 Kč  •  19. 12. 2023 7:28
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  19. 12. 2023 7:28
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  19. 12. 2023 7:28
Milý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 7:27
Laskavý přispěvatel
2 000 Kč  •  19. 12. 2023 7:26
Dagmar R.
1 000 Kč  •  19. 12. 2023 7:25
Dětská kuchařka vypadá moc dobře, držím palce, ať se vše podaří.
Dobrosrdečný přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 7:25
Michael Bílek
300 Kč  •  19. 12. 2023 7:23
Posluchač E2
Marcela S.
690 Kč  •  19. 12. 2023 7:23
Skvělý nápad. Už se těším, jak budeme s dětmi vařit.E2
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  19. 12. 2023 7:22
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  19. 12. 2023 7:21
Milý přispěvatel
15 000 Kč  •  18. 12. 2023 18:51
Milý přispěvatel
600 Kč  •  18. 12. 2023 18:00
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  18. 12. 2023 17:24
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  17. 12. 2023 22:31
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  17. 12. 2023 21:50
Laskavý přispěvatel
690 Kč  •  17. 12. 2023 21:37
Andrea H.
600 Kč  •  17. 12. 2023 21:23
Skvělý nápad, těšíme se na kuchařku.
Milý přispěvatel
200 Kč  •  17. 12. 2023 20:20
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
700 Kč  •  17. 12. 2023 20:13
Petra P.
790 Kč  •  17. 12. 2023 14:24
V lednu se nám má narodit náš minikuchař, tak investuji do zářné kulinářské budoucnosti. 😊😀
Milý přispěvatel
600 Kč  •  17. 12. 2023 13:13
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  17. 12. 2023 10:53
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  16. 12. 2023 19:32
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  16. 12. 2023 11:59
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  16. 12. 2023 7:34
Milý přispěvatel
690 Kč  •  16. 12. 2023 0:04
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  15. 12. 2023 20:57
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  15. 12. 2023 19:10
Velkorysý přispěvatel
990 Kč  •  15. 12. 2023 13:28
Sylva Z.
1 000 Kč  •  15. 12. 2023 12:41
Držim palce!!!!!!!!!!!!🎂🧁🥧🍩
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  15. 12. 2023 11:32
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  14. 12. 2023 23:08
Milý přispěvatel
800 Kč  •  14. 12. 2023 21:36
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  14. 12. 2023 18:48
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  14. 12. 2023 17:49
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  14. 12. 2023 17:09
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  14. 12. 2023 15:55
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  14. 12. 2023 15:22
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  14. 12. 2023 14:59
Laskavý přispěvatel
690 Kč  •  14. 12. 2023 14:43
Barbora H. V.
600 Kč  •  14. 12. 2023 13:35
Další kuchařka, kterou kupuji, protože je skvělá. Tentokrát pro neteř a synovce. Těším se, co mi uvaří.
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  14. 12. 2023 9:39
Dobrosrdečný přispěvatel
600 Kč  •  14. 12. 2023 9:01
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  13. 12. 2023 19:51
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  13. 12. 2023 17:51
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  13. 12. 2023 9:57
Dobrosrdečný přispěvatel
600 Kč  •  13. 12. 2023 0:01
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  12. 12. 2023 21:16
Velkorysý přispěvatel
1 000 Kč  •  12. 12. 2023 18:09
Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  12. 12. 2023 16:39
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  12. 12. 2023 15:20
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  12. 12. 2023 12:57
Laskavý přispěvatel
690 Kč  •  12. 12. 2023 12:00
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  12. 12. 2023 11:12
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  12. 12. 2023 10:02
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  12. 12. 2023 9:33
Velkorysý přispěvatel
300 Kč  •  12. 12. 2023 9:28
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  12. 12. 2023 9:25
Milý přispěvatel
690 Kč  •  12. 12. 2023 9:02
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  12. 12. 2023 8:31
Laskavý přispěvatel
900 Kč  •  12. 12. 2023 8:05
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  12. 12. 2023 7:45
Laskavý přispěvatel
690 Kč  •  11. 12. 2023 21:55
Dobrosrdečný přispěvatel
690 Kč  •  11. 12. 2023 20:30
Dobrosrdečný přispěvatel
600 Kč  •  11. 12. 2023 18:08
Laskavý přispěvatel
300 Kč  •  11. 12. 2023 10:10
Dobrosrdečný přispěvatel
690 Kč  •  11. 12. 2023 0:22
Štědrý přispěvatel
700 Kč  •  10. 12. 2023 20:44
Dobrosrdečný přispěvatel
690 Kč  •  10. 12. 2023 20:06
Laskavý přispěvatel
5 000 Kč  •  10. 12. 2023 14:50
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  10. 12. 2023 12:08
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  10. 12. 2023 10:58
Laskavý přispěvatel
690 Kč  •  10. 12. 2023 9:18
Laskavý přispěvatel
750 Kč  •  9. 12. 2023 19:18
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  9. 12. 2023 15:25
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  8. 12. 2023 22:11
Milý přispěvatel
690 Kč  •  8. 12. 2023 21:58
Dobrosrdečný přispěvatel
690 Kč  •  8. 12. 2023 18:25
Velkorysý přispěvatel
1 200 Kč  •  8. 12. 2023 17:03
Dobrosrdečný přispěvatel
990 Kč  •  7. 12. 2023 23:16
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  7. 12. 2023 21:37
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  7. 12. 2023 13:38
Velkorysý přispěvatel
1 290 Kč  •  6. 12. 2023 20:59
Milý přispěvatel
690 Kč  •  6. 12. 2023 8:51
Velkorysý přispěvatel
1 200 Kč  •  6. 12. 2023 8:12
Už se těsím!
Laskavý přispěvatel
690 Kč  •  6. 12. 2023 8:07
Laskavý přispěvatel
730 Kč  •  6. 12. 2023 5:06
Kamila B.
1 200 Kč  •  5. 12. 2023 16:13
prima dárek !!!
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
700 Kč  •  5. 12. 2023 10:16
Štědrý přispěvatel
5 000 Kč  •  4. 12. 2023 23:06
Lenka Linhartová
300 Kč  •  4. 12. 2023 16:49
Hodně štěstí do cílové rovinky, držíme palce! :)
Velkorysý přispěvatel
1 290 Kč  •  2. 12. 2023 10:01
Milý přispěvatel
5 000 Kč  •  1. 12. 2023 21:22
Linda
5 000 Kč  •  1. 12. 2023 16:23
Moc Vám fandím a už se s kamarádkami těšíme na vařící odpoledne našich dětí! A také na slibovaný uvolňující nápoj:))
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  1. 12. 2023 14:01
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  1. 12. 2023 9:51
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
690 Kč  •  30. 11. 2023 23:49
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  30. 11. 2023 13:42
Milý přispěvatel
2 500 Kč  •  30. 11. 2023 8:52
Ať se vše vydaří!
Milý přispěvatel
690 Kč  •  28. 11. 2023 10:51
Dobrosrdečný přispěvatel
600 Kč  •  28. 11. 2023 6:29
Laskavý přispěvatel
100 Kč  •  27. 11. 2023 20:50
Milý přispěvatel
690 Kč  •  24. 11. 2023 22:25
Laskavý přispěvatel
990 Kč  •  24. 11. 2023 14:34
Velkorysý přispěvatel
990 Kč  •  24. 11. 2023 14:17
Štědrý přispěvatel
1 290 Kč  •  23. 11. 2023 20:22
Velkorysý přispěvatel
690 Kč  •  23. 11. 2023 12:38
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  22. 11. 2023 22:08
Milý přispěvatel
690 Kč  •  21. 11. 2023 22:17
Laskavý přispěvatel
690 Kč  •  21. 11. 2023 17:58
Velkorysý přispěvatel
800 Kč  •  21. 11. 2023 14:57
Marek L.
1 500 Kč  •  21. 11. 2023 6:31
Perfektní nápad! Moc se na knížky těším ♥️
Štědrý přispěvatel
750 Kč  •  20. 11. 2023 20:58
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  20. 11. 2023 19:25
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  20. 11. 2023 18:20
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  20. 11. 2023 16:54
Milý přispěvatel
800 Kč  •  20. 11. 2023 11:29
Štědrý přispěvatel
700 Kč  •  19. 11. 2023 14:06
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  18. 11. 2023 16:28
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  18. 11. 2023 11:30
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  18. 11. 2023 9:56
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  17. 11. 2023 14:47
Velkorysý přispěvatel
1 200 Kč  •  17. 11. 2023 13:50
Laskavý přispěvatel
2 280 Kč  •  17. 11. 2023 11:13
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  17. 11. 2023 8:34
Štědrý přispěvatel
700 Kč  •  17. 11. 2023 6:27
Laskavý přispěvatel
1 100 Kč  •  16. 11. 2023 14:06
Dobrosrdečný přispěvatel
690 Kč  •  16. 11. 2023 13:35
Štědrý přispěvatel
690 Kč  •  16. 11. 2023 13:10
Milý přispěvatel
700 Kč  •  16. 11. 2023 12:44
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  16. 11. 2023 11:55
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  16. 11. 2023 11:46
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
650 Kč  •  15. 11. 2023 22:51
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  15. 11. 2023 19:39
Dobrosrdečný přispěvatel
690 Kč  •  15. 11. 2023 14:58
Velkorysý přispěvatel
3 500 Kč  •  13. 11. 2023 10:49
Krásný projekt! Hodně štěstí
Barbora H. V.
600 Kč  •  10. 11. 2023 16:38
Těšíme se na naše karty a na všechny ty dobroty. ❤️
Marie M.
600 Kč  •  8. 11. 2023 19:24
Těším se :)
Centrum rozvoje osobnosti s.r.o.
3 000 Kč  •  8. 11. 2023 17:58
Centrum rozvoje osobnosti s.r.o.
1 200 Kč  •  8. 11. 2023 17:51
Milá Juli, gratulujeme a držíme palec v realizaci tohoto skvělého projektu! Renata a Milan
Jakub H.
600 Kč  •  8. 11. 2023 16:38
Těšíme se na první kuchtění s Elim a Matym ! :)
Kamila B.
1 000 Kč  •  8. 11. 2023 15:41
Už se těším !!!
T
5 000 Kč  •  8. 11. 2023 10:06
Skvělý nápad jak přivézt děti hravou formou k dovednosti vaření dřív, než si sami na kolejich budou muset vařit špagety s kečupem. Držím palce!
Jitka + Otakar Nohelovi
300 Kč  •  7. 11. 2023 18:18
držíme palce !
Hana P.
600 Kč  •  3. 11. 2023 10:42
Držím palce, úžasný nápad a krásné ilustrace!

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu