Misterios del Amor / ALMA – natočení a vydání alba

Milník 1/5

ve studiu vše hotovo (a že toho bylo!)

Vybráno 0 Kč 45 259 Kč
150 000 Kč
34 dnů
do ukončení

Milník 2/5

grafika, texty, překlady, booklet – hotovo

Vybráno 0 Kč 45 259 Kč
200 000 Kč
34 dnů
do ukončení

Milník 3/5

placka vyrobena, vše dostupné taky online

Vybráno 0 Kč 45 259 Kč
250 000 Kč
34 dnů
do ukončení

Milník 4/5

muzikanti dostali zaplaceny cestovní náklady a alespoň základní honoráře

Vybráno 0 Kč 45 259 Kč
300 000 Kč
34 dnů
do ukončení

Milník 5/5

natočíme videoklip – ale na to možná budeme potřebovat ještě něco navíc…

Vybráno 0 Kč 45 259 Kč
350 000 Kč
34 dnů
do ukončení
Zakladatel
Plaisirs de Musique, z.s.
Datum přidání
17. 9. 2023
Poslední aktualita

30. 12. 2023 17:25

PF 2024 a poděkování

Rádi bychom poděkovali za vaši přízeň v celém roce 2023. ❤Děkujeme všem přispěvatelům i těm, kteří se nás podpořit teprve chystají!

Jako drobný dárek s vámi sdílíme vánoční píseň z živého vystoupení Byla cesta, byla ušlapaná.

Tato známá koleda je pro nás spojnicí mezi tradicí místní a tou více vzdálenou, ať už sefardskou nebo ve větší obecnosti jakoukoli jinou. Tím připomíná, že v jádru našich rozmanitých vyznání a perspektiv leží společný základ, skrz který můžeme zas a znovu hledat cestu k porozumění, překročení hranic a spojení srdcí. Ať je vám ku radosti a těšíme se na vše krásné, co přinese nový rok.

Zároveň připojujeme pár detailů k dalším plánům s naším albem: Vyrobeno bude koncem března, poté Vás obratem budeme kontaktovat a domlouvat se na předání odměny.  Album ale bude mít oficiální křest teprve v druhém pololetí, k Vám se tedy dostane výrazně dříve, než bude v distribuci.

Na našem fb profilu sem tam přidáváme fotografie a videa – nakoukněte. https://www.facebook.com/misteriosdelamorcz/

Přejeme vše dobré do roku 2024, Misterios del Amor

Zobrazit celou aktualitu

Představení projektu

ENGLISH VERSION

Zveme vás do našeho hudebního projektu, zveme vás do příběhu. Pojďme společnými silami oživit melodie, které zněly před stovkami let a uchovaly v sobě nevídanou krásu, sílu, hlubokou symboliku a bohatství lidského ducha. Podpořte vznik alba těchto písní, které umožní naladit se na vlnu radosti a síly i dnes.

Vše začalo samozřejmě láskou k hudbě, ale také hledáním hudebního pramene, který by občerstvil to, co uvnitř nás samých volalo po závlaze. Právě v hudbě středomořského okruhu – konkrétněji v hudbě sefardské – jsme takový poklad našli. Troufáme si věřit, že tato hudba bude stejně tak působit i na vás – posluchače. 

V čem je naše tvorba unikátní?

Přejeme si vdechnout život hudebnímu prameni, který vznikl již velmi dávno a uchoval v sobě bohatství a krásu tehdejšího světa. Díky přítomné symbolice můžeme s troškou nadsázky říci, že se nám při poslechu zmíněné hudby odkrývá pohádková krajina. Tento hudební pramen si ovšem přejeme plně propojit s naší současností, vdechnout jí něco z nás samých, dovolujeme si tedy i drobné přesahy do soudobých stylů i ryze autorské momenty.

Jsme si vědomi, že se nejedná o „naší lidovou hudbu“. I přes tento fakt zde nacházíme mnohé spojnice, objevujeme vlastní emoce, výrazové prostředky, a zažíváme tak nestárnoucí a podstatné uvědomění, že společný základ a duchovní odkaz je společný pro celé lidství nehledě na dobu a místo vzniku.

Při koncertním hraní pak vnímáme, že znějící hudba dokáže prohloubit prožívání přítomného okamžiku. Emocionalita získává mnohem více škál, v plnosti se nám tak ukazuje rozmanitost lidského ducha. V některých momentech jsme spolu s diváky účastni i tomu, co můžeme s opatrností nazvat jako „kontakt“ s posvátností. 

Co na albu uslyšíte?

Písně prostoupené výraznou emocionalitou, každá z nich má sílu vytvořit živoucí obraz daného okamžiku lidského života. Budete tiše stát nad kolébkou usínajícího dítěte a poslouchat klidný zpěv jeho maminky, ocitnete se spolu s námi v obrazech intenzivního vzplanutí, kdy toužící srdce nedokáže upokojit nic jiného než opětovaná láska. Vstoupíte s námi do říše snů, do bájného pohádkového světa s jeho moudrostí, které se můžeme dotknout i po probuzení. Objevíte spolu s námi vnitřní hloubku a krásu ženy, která prožívá silný rituální moment, kdy jí očistná síla moře pomáhá najít sílu vykročit vpřed. A mnoho dalšího…

Zveme vás na společnou plavbu středomořím, kde je plno krásy, tajemství a lásky.

Koho vlastně uslyšíte?

Partu nadšených lidí, kteří se v tomto případě spojují pod názvem Misterios del amor, což v překladu znamená Tajemství lásky. 

Jádro kapely tvoří hudební osobnosti, každá s jiným předchozím hudebním příběhem a výraznými hudebními zkušenostmi (Eliška Tesařová – zpěv, Marta Kratochvílová – traverso, Marian Friedl – kontrabas, Jan Čižmář – loutny, kytary, theorba). Kapela se dávala dohromady postupně od roku 2019 a pomalinku se rozrůstala. Jsme šťastní, když naše řady občas rozšíří i další hudební přátelé, ale všechny tyto vzácné hosty si zatím necháme jako překvapení. 

Studiová nahrávka, kterou právě se zápalem tvoříme a kterou si přejeme vyslat do světa, do uší a zejména do srdcí, by nevznikla bez našeho skvělého, trpělivého a legendárního mistra zvuku Ivo Viktorína (Studio V Zlín).

Vybrané peníze poputují na:

 • pronájem nahrávacího studia a práci mistra zvuku, následný střih, mix a mastering
 • foto, grafické zpracování obalu a bookletu
 • tvorbu a překlady textů
 • vydání alba do fyzické podoby a současně publikování na online streamovacích platformách
 • výrobu a distribuci dalších drobných odměn pro vás

Zde se kruh dělání dobra uzavře – bez Vaší podpory by nahrávka nemohla vzniknout, Vy naopak dostanete nahrávku na CD nebo v digitální formě (nebo jinou odměnu) jako poděkování za Vaši podporu.

 • ale pokud vybereme víc, zaplatíme i cestovní náklady spojené s nahráváním a honoráře pro muzikanty
 • a pokud vybereme ještě víc, natočíme videoklip

Více se o nás můžete dozvědět zde:
Web
Facebook

Děkujeme! Vaši Misterios del Amor. <3

Misterios del Amor / ALMA – album recording and release

We invite you into our music project, we invite you into the story. Let's join forces to revive the melodies that sounded hundreds of years ago and preserved unprecedented beauty, power, deep symbolism and richness of the human spirit. Support the creation of an album of these songs that will allow you to tune into the wave of joy and strength today.

It all started with a love of music, of course, but also with a search for a musical source that would refresh what inside ourselves was crying out to be irrigated. It was in the music of the Mediterranean circuit – more precisely in Sephardic music – that we found such a treasure. We dare to believe that this music will have the same effect on you, the listener.  

What makes our work unique?

We wish to breathe life into a music that originated long ago and preserved the richness and beauty of the world of that time. Thanks to the symbolism present, we can say, with a bit of exaggeration, that a fairy-tale landscape is revealed to us when we listen to this music. However, we wish to fully connect this music with our times, to breathe something of ourselves into it, so we also take the liberty to make small deviations into contemporary styles and also purely personal moments.

We are aware that this is not „our traditional music“. Despite this fact, we find many connections, discover our own emotions and means of expression, and experience the timeless and fundamental knowledge that a common foundation and spiritual legacy is shared by all humanity, regardless of time and place.

When playing in concert, we perceive that the sound of music can deepen the experience of the present moment. Emotionality takes on many more layers, showing us the diversity of the human spirit in its entirety. In some moments, we participate with the audience in what we can cautiously call „contact“ with the divine. 

What will you hear on the album?

Songs filled with a strong emotionality, each of them having the power to create a vivid image of a given moment in human life. You will stand quietly over the cradle of a sleeping child and listen to the peaceful singing of its mother, you will find yourself with us in the scenes of an intense outburst, when nothing but reciprocated love can soothe a yearning heart. You will enter with us into the realm of dreams, into a mythical fairytale world with its wisdom that we can touch even after waking up. You will discover with us the inner depth and beauty of a woman experiencing a powerful ritual moment, where the cleansing power of the sea helps her find the strength to step forward. And much more…

We invite you to sail together through the Mediterranean, where beauty, mystery and love abound.

Whom will you hear?

A group of passionate musicians, who in this case come together under the name Misterios del amor, which translates as The Mystery of Love.

The core of the band consists of musical personalities, each with a different previous musical background and significant musical experience (Eliška Tesařová – vocals, Marta Kratochvílová – traverso, Marian Friedl – double bass, Jan Čižmář – lutes, guitars, theorbo). The band has been gradually coming together since 2019 and has been steadily growing. We are happy when our ranks are occasionally expanded by other musical friends, but we will keep all these rare guests as a surprise for now. 

The studio album that we are currently working on with passion and that we wish to send out to the world, to the ears and especially to the hearts, would not have been made without our wonderful, patient and legendary sound master Ivo Viktorín (Studio V Zlín).

The money raised will go to:

 • rental of the recording studio and the work of the sound master, subsequent editing, mixing and mastering
 • photo, graphic design of the cover and booklet
 • creation and translation of texts
 • the release of the album in physical form (CD) and simultaneous publication on online streaming platforms
 • production and distribution of other small rewards for you

This is where the circle of giving back comes full circle – without your support the recording could not have been made, you in turn will receive a CD or digital recording (or other reward) as a thank you for your support.

 • But if we raise more than that, we will also pay for travel costs associated with the recording and fees for the musicians
 • and if we raise even more, we'll make a music video

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

30. 12. 2023 17:25

PF 2024 a poděkování

Rádi bychom poděkovali za vaši přízeň v celém roce 2023. ❤Děkujeme všem přispěvatelům i těm, kteří se nás podpořit teprve chystají!

Jako drobný dárek s vámi sdílíme vánoční píseň z živého vystoupení Byla cesta, byla ušlapaná.

Tato známá koleda je pro nás spojnicí mezi tradicí místní a tou více vzdálenou, ať už sefardskou nebo ve větší obecnosti jakoukoli jinou. Tím připomíná, že v jádru našich rozmanitých vyznání a perspektiv leží společný základ, skrz který můžeme zas a znovu hledat cestu k porozumění, překročení hranic a spojení srdcí. Ať je vám ku radosti a těšíme se na vše krásné, co přinese nový rok.

Zároveň připojujeme pár detailů k dalším plánům s naším albem: Vyrobeno bude koncem března, poté Vás obratem budeme kontaktovat a domlouvat se na předání odměny.  Album ale bude mít oficiální křest teprve v druhém pololetí, k Vám se tedy dostane výrazně dříve, než bude v distribuci.

Na našem fb profilu sem tam přidáváme fotografie a videa – nakoukněte. https://www.facebook.com/misteriosdelamorcz/

Přejeme vše dobré do roku 2024, Misterios del Amor

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Milý přispěvatel
550 Kč  •  21. 2. 2024 17:34
Dobrosrdečný přispěvatel
150 Kč  •  20. 2. 2024 21:42
Velkorysý přispěvatel
400 Kč  •  20. 2. 2024 15:09
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
550 Kč  •  17. 2. 2024 23:35
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  8. 2. 2024 19:48
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  7. 2. 2024 22:49
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  6. 2. 2024 10:29
Velkorysý přispěvatel
912 Kč  •  28. 1. 2024 23:11
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  26. 1. 2024 16:57
Laskavý přispěvatel
400 Kč  •  26. 1. 2024 3:42
Velkorysý přispěvatel
400 Kč  •  25. 1. 2024 19:52
Štědrý přispěvatel
400 Kč  •  25. 1. 2024 18:01
Pavlína Plachá
1 000 Kč  •  23. 1. 2024 22:40
Moc zdravím a těším se na koncert! S láskou, Pája
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  23. 1. 2024 22:32
Daniel K.
600 Kč  •  23. 1. 2024 22:01
Těším se na výsledek! Koncert v turnovské synagoze byl úžasný ❤️
Dobrosrdečný přispěvatel
550 Kč  •  23. 1. 2024 20:57
Velkorysý přispěvatel
400 Kč  •  23. 1. 2024 1:22
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  22. 1. 2024 22:38
Štědrý přispěvatel
550 Kč  •  19. 1. 2024 16:19
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  17. 1. 2024 20:27
Renata Š.
600 Kč  •  13. 1. 2024 18:04
Držím palce :)
podporovatel
550 Kč  •  4. 1. 2024 17:21
Milý přispěvatel
550 Kč  •  26. 12. 2023 20:53
Laskavý přispěvatel
1 500 Kč  •  21. 12. 2023 6:56
Dobrosrdečný přispěvatel
1 000 Kč  •  20. 12. 2023 19:33
Zdeněk Mikušek Vranov u Brna
1 000 Kč  •  20. 12. 2023 9:01
Už se nemužeme dočkat,až bude natočeno
Milý přispěvatel
650 Kč  •  18. 12. 2023 10:58
Velkorysý přispěvatel
550 Kč  •  16. 12. 2023 18:29
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
3 000 Kč  •  15. 12. 2023 19:40
Velkorysý přispěvatel
400 Kč  •  8. 12. 2023 16:14
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
550 Kč  •  4. 12. 2023 11:19
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  1. 12. 2023 23:24
Velkorysý přispěvatel
300 Kč  •  1. 12. 2023 15:56
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  30. 11. 2023 17:13
Anna
120 Kč  •  25. 11. 2023 21:10
Držím Vám moc palce! Ať se dílo povede. ;)
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
550 Kč  •  25. 11. 2023 16:52
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  24. 11. 2023 20:58
Milý přispěvatel
550 Kč  •  24. 11. 2023 18:36
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  24. 11. 2023 14:04
Dobrosrdečný přispěvatel
1 000 Kč  •  23. 11. 2023 5:49
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  22. 11. 2023 18:39
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  22. 11. 2023 17:08
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  21. 11. 2023 15:12
Štědrý přispěvatel
550 Kč  •  21. 11. 2023 13:17
Dobrosrdečný přispěvatel
400 Kč  •  19. 11. 2023 19:37
Dobrosrdečný přispěvatel
1 000 Kč  •  11. 11. 2023 21:52
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 050 Kč  •  11. 11. 2023 9:51
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  9. 11. 2023 20:24
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  9. 11. 2023 8:58
Terezie
500 Kč  •  7. 11. 2023 12:50
Děkuji za vaši krásnou tvorbu a držím palce!
Štědrý přispěvatel
1 000 Kč  •  7. 11. 2023 6:19
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  5. 11. 2023 19:47
Milý přispěvatel
1 050 Kč  •  5. 11. 2023 17:39
Tomislav Příčný
777 Kč  •  3. 11. 2023 17:41
Hodně štěstí!
Velkorysý přispěvatel
550 Kč  •  3. 11. 2023 1:41
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  2. 11. 2023 21:41
Dobrosrdečný přispěvatel
1 500 Kč  •  2. 11. 2023 21:01
Laskavý přispěvatel
1 000 Kč  •  12. 10. 2023 9:40
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  3. 10. 2023 8:45
Laskavý přispěvatel
550 Kč  •  2. 10. 2023 0:08
Laskavý přispěvatel
400 Kč  •  22. 9. 2023 11:39
Laskavý přispěvatel
400 Kč  •  19. 9. 2023 15:51
Dobrosrdečný přispěvatel
800 Kč  •  19. 9. 2023 9:07
Jan E
1 000 Kč  •  18. 9. 2023 21:51
Přeji mnoho úspěchů s novým CD!

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Vyberte si odměnu

Podpora jen tak / Support just like that
Přispějte 99 Kč a více

Podpora jen tak / Support just like that

Podpora jen tak, bez odměny, pro dobrý pocit. Přispějte kolik chcete.

Support just for the sake of it, without reward, for a good feeling. Donate as much as you want.

Odměna

Hřejivý pocit z podpory projektu, který nám i Vám dává smysl. Kromě díků na dálku Vám budeme mailem zasílat informace o tom, co se s námi dále děje – a třeba se někdy potkáme. 

The warm feeling of supporting a project that makes sense to us and to you. In addition to remote thanks, we'll be emailing you about what's happening next with us – and maybe we'll meet up sometime.

Album virtuálně (unikátní odkaz - FLAC a mp3) /Virtual album (unique link - FLAC and mp3)
Přispějte 400 Kč a více

Album virtuálně (unikátní odkaz – FLAC a mp3) /Virtual album (unique link – FLAC and mp3)

Emailem Vám zašleme voucher s unikátním odkazem na digitální verzi alba. Budete si moci stáhnout album v různých digitálních  formátech (FLAC (24bit) nebo mp3) a booklet ve formátu PDF.

Nebudete mít sice nic v ruce, ale oproti online streamovacím platformám, nebo běžnému CD si můžete vychutnat zvuk nahrávky ve vyšší kvalitě a prohlédnout a pročíst booklet alba. A k tomu mít třeba i dobrý pocit, že se spotřebovalo méně plastu a papíru:)

We will email you a voucher with a unique link to the digital version of the album. You will be able to download the album in various digital formats (FLAC (24bit) or mp3) and the booklet in PDF format.

You won't have anything in your hand, but compared to online streaming platforms or a regular CD, you can enjoy the sound of the recording in higher quality and view and read the album booklet. And maybe even feel good that less plastic and paper was used:)

Odměna

Zařadíme vás do našeho mailing listu a budeme Vám následně zasílat informace o tom, co se na naší hudební cestě děje nového. 

We will put you on our mailing list and send you information about what's happening on our musical journey.

Získat tuto odměnu
Album do ruky (něco v krabičce - různé formáty) /Album in hand (something in a box - different formats)
Přispějte 550 Kč a více

Album do ruky (něco v krabičce – různé formáty) /Album in hand (something in a box – different formats)

Album ve fyzické podobě s osobním poděkováním a podpisy těch členů kapely, kteří zrovna nelítají kdesi po světě. :-) Poštovné po ČR v ceně.

Chcete mít přeci jen něco v ruce? Dostanete krabičku s bookletem a v ní dle Vašeho výběru tradiční CD, vložený USB klíč nebo vlepený QR kód ke stažení digitální verze alba ve formátu FLAC (24bit) nebo mp3.

Našim cílem je, aby design krabičky a bookletu byl uměleckým dílem. Podrobnosti o provedení a autorovi designového zpracování alba odtajníme později v průběhu kampaně.

The album in physical form with a personal thank you and signatures of all band members. Postage within the Czechia included.

Do you want to have something in your hand after all? You will get a box with a booklet and in it, according to your choice, a traditional CD, an inserted USB key or an embedded QR code for downloading a digital version of the album in FLAC (24bit) or mp3 format.

Our goal is to make the box and booklet design a work of art.

Odměna

Zařadíme vás do našeho mailing listu a budeme Vám následně zasílat informace o tom, co se na naší hudební cestě děje nového. 

We will put you on our mailing list and send you information about what's happening on our musical journey.

Získat tuto odměnu
Album (osobní odběr na křtu) + VIP vstupenka pro 2 osoby / Album (personal collection at the release party) + VIP ticket for 2 persons
Přispějte 1 000 Kč a více

Album (osobní odběr na křtu) + VIP vstupenka pro 2 osoby / Album (personal collection at the release party) + VIP ticket for 2 persons

Album (ve formátu dle Vašeho výběru) v krabičce a s bookletem s osobním věnováním Vám předáme osobně na některém z našich koncertů v roce 2024 (přesně se domluvíme později, až zveřejníme místa a termíny křtů našeho alba). Součástí odměny jsou také dvě VIP vstupenky na tuto akci.

The album (in the format of your choice) in a box and with a booklet with a personal dedication will be handed over to you personally at one of our concerts in 2024 (we will make the exact arrangements later when we announce the locations and dates of our album releases). The reward also includes two VIP tickets to this event.

Odměna

Zařadíme vás do našeho mailing listu a budeme Vám následně zasílat informace o tom, co se na naší hudební cestě děje nového. 

We will put you on our mailing list and send you information about what's happening on our musical journey.

Získat tuto odměnu
Osobní setkání / Personal meeting
Přispějte 1 500 Kč a více

Osobní setkání / Personal meeting

Zbývá 18/20

90min osobní setkání s libovolným členem kapely. Můžete se jen tak bavit (Life, the Universe and Everything), nebo si naplánovat workshop – každý z členů kapely má celou škálu kompetencí, o které se s Vámi rád podělí.

A 90-minute personal meeting with any member of the band. You can just hang out (Life, the Universe and Everything) or plan a workshop – each band member has a range of skills that they will be happy to share with you.

Zbývá 18/20
Dárkový balíček / Gift package
Přispějte 2 900 Kč a více

Dárkový balíček / Gift package

Do dárkového balíčku Vám kromě alba (počet a formát dle Vašeho výběru) přidáme také krásné pohlednice s fotografiemi, které pořídila skvělá Petra Klačková.

In addition to the album (number and format of your choice), the gift package will also include beautiful postcards with photos taken by the great Petra Klačková.

Odměna
 • 5 ks alba s osobním poděkováním
 • 5 ks pohlednice s fotografií od Petry Klačkové
 • podpisy členů kapely
 • poštovné v ČR v ceně
 • 5 albums with personal thank you
 • 5 postcards with a photo by Petra Klačková
 • signatures of band members
 • postage in the Czech Republic included in the price
Získat tuto odměnu
Soukromý koncert / Private concert
Přispějte 30 000 Kč a více

Soukromý koncert / Private concert

Zbývá 3/3

Připravíme pro Vás koncert celé kapely – 5 členů (nejvíce nám to sluší v akusticky znějících prostorách).

Doprava po ČR v ceně. Termín domluvíme osobně.

We will perform for you a concert with the whole band – 5 members (we are most comfortable in acoustic sounding spaces).

Transportation in the Czech Republic included in the price. We will arrange the date in person.

Zbývá 3/3
Sponzor - soukromý koncert + 50 ks alba a pohlednic + mediální spolupráce / Sponsor - private concert + 50 pcs of album and postcards + media cooperation
Přispějte 100 000 Kč a více

Sponzor – soukromý koncert + 50 ks alba a pohlednic + mediální spolupráce / Sponsor – private concert + 50 pcs of album and postcards + media cooperation

Zbývá 1/1

Zázraky se občas dějí. :-)

Připravíme pro Vás koncert celé kapely – 5 členů (nejvíce nám to sluší v akusticky znějících prostorách).

Doprava po ČR v ceně. Termín domluvíme osobně.

50 CD a pohlednic

Umístění loga na CD a náš web a návazná mediální spolupráce.

We will perform for you a concert with the whole band – 5 members (we are most comfortable in acoustic souding places).

Transportation in Czechia included.

50 CDs and postcards

Logo placement on the CD and our website and follow-up media cooperation.

Zbývá 1/1

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu

Podpora jen tak / Support just like that
Přispějte 99 Kč a více

Podpora jen tak / Support just like that

Podpora jen tak, bez odměny, pro dobrý pocit. Přispějte kolik chcete.

Support just for the sake of it, without reward, for a good feeling. Donate as much as you want.

Odměna

Hřejivý pocit z podpory projektu, který nám i Vám dává smysl. Kromě díků na dálku Vám budeme mailem zasílat informace o tom, co se s námi dále děje – a třeba se někdy potkáme. 

The warm feeling of supporting a project that makes sense to us and to you. In addition to remote thanks, we'll be emailing you about what's happening next with us – and maybe we'll meet up sometime.

Album virtuálně (unikátní odkaz - FLAC a mp3) /Virtual album (unique link - FLAC and mp3)
Přispějte 400 Kč a více

Album virtuálně (unikátní odkaz – FLAC a mp3) /Virtual album (unique link – FLAC and mp3)

Emailem Vám zašleme voucher s unikátním odkazem na digitální verzi alba. Budete si moci stáhnout album v různých digitálních  formátech (FLAC (24bit) nebo mp3) a booklet ve formátu PDF.

Nebudete mít sice nic v ruce, ale oproti online streamovacím platformám, nebo běžnému CD si můžete vychutnat zvuk nahrávky ve vyšší kvalitě a prohlédnout a pročíst booklet alba. A k tomu mít třeba i dobrý pocit, že se spotřebovalo méně plastu a papíru:)

We will email you a voucher with a unique link to the digital version of the album. You will be able to download the album in various digital formats (FLAC (24bit) or mp3) and the booklet in PDF format.

You won't have anything in your hand, but compared to online streaming platforms or a regular CD, you can enjoy the sound of the recording in higher quality and view and read the album booklet. And maybe even feel good that less plastic and paper was used:)

Odměna

Zařadíme vás do našeho mailing listu a budeme Vám následně zasílat informace o tom, co se na naší hudební cestě děje nového. 

We will put you on our mailing list and send you information about what's happening on our musical journey.

Získat tuto odměnu
Album do ruky (něco v krabičce - různé formáty) /Album in hand (something in a box - different formats)
Přispějte 550 Kč a více

Album do ruky (něco v krabičce – různé formáty) /Album in hand (something in a box – different formats)

Album ve fyzické podobě s osobním poděkováním a podpisy těch členů kapely, kteří zrovna nelítají kdesi po světě. :-) Poštovné po ČR v ceně.

Chcete mít přeci jen něco v ruce? Dostanete krabičku s bookletem a v ní dle Vašeho výběru tradiční CD, vložený USB klíč nebo vlepený QR kód ke stažení digitální verze alba ve formátu FLAC (24bit) nebo mp3.

Našim cílem je, aby design krabičky a bookletu byl uměleckým dílem. Podrobnosti o provedení a autorovi designového zpracování alba odtajníme později v průběhu kampaně.

The album in physical form with a personal thank you and signatures of all band members. Postage within the Czechia included.

Do you want to have something in your hand after all? You will get a box with a booklet and in it, according to your choice, a traditional CD, an inserted USB key or an embedded QR code for downloading a digital version of the album in FLAC (24bit) or mp3 format.

Our goal is to make the box and booklet design a work of art.

Odměna

Zařadíme vás do našeho mailing listu a budeme Vám následně zasílat informace o tom, co se na naší hudební cestě děje nového. 

We will put you on our mailing list and send you information about what's happening on our musical journey.

Získat tuto odměnu
Album (osobní odběr na křtu) + VIP vstupenka pro 2 osoby / Album (personal collection at the release party) + VIP ticket for 2 persons
Přispějte 1 000 Kč a více

Album (osobní odběr na křtu) + VIP vstupenka pro 2 osoby / Album (personal collection at the release party) + VIP ticket for 2 persons

Album (ve formátu dle Vašeho výběru) v krabičce a s bookletem s osobním věnováním Vám předáme osobně na některém z našich koncertů v roce 2024 (přesně se domluvíme později, až zveřejníme místa a termíny křtů našeho alba). Součástí odměny jsou také dvě VIP vstupenky na tuto akci.

The album (in the format of your choice) in a box and with a booklet with a personal dedication will be handed over to you personally at one of our concerts in 2024 (we will make the exact arrangements later when we announce the locations and dates of our album releases). The reward also includes two VIP tickets to this event.

Odměna

Zařadíme vás do našeho mailing listu a budeme Vám následně zasílat informace o tom, co se na naší hudební cestě děje nového. 

We will put you on our mailing list and send you information about what's happening on our musical journey.

Získat tuto odměnu
Osobní setkání / Personal meeting
Přispějte 1 500 Kč a více

Osobní setkání / Personal meeting

Zbývá 18/20

90min osobní setkání s libovolným členem kapely. Můžete se jen tak bavit (Life, the Universe and Everything), nebo si naplánovat workshop – každý z členů kapely má celou škálu kompetencí, o které se s Vámi rád podělí.

A 90-minute personal meeting with any member of the band. You can just hang out (Life, the Universe and Everything) or plan a workshop – each band member has a range of skills that they will be happy to share with you.

Zbývá 18/20
Dárkový balíček / Gift package
Přispějte 2 900 Kč a více

Dárkový balíček / Gift package

Do dárkového balíčku Vám kromě alba (počet a formát dle Vašeho výběru) přidáme také krásné pohlednice s fotografiemi, které pořídila skvělá Petra Klačková.

In addition to the album (number and format of your choice), the gift package will also include beautiful postcards with photos taken by the great Petra Klačková.

Odměna
 • 5 ks alba s osobním poděkováním
 • 5 ks pohlednice s fotografií od Petry Klačkové
 • podpisy členů kapely
 • poštovné v ČR v ceně
 • 5 albums with personal thank you
 • 5 postcards with a photo by Petra Klačková
 • signatures of band members
 • postage in the Czech Republic included in the price
Získat tuto odměnu
Soukromý koncert / Private concert
Přispějte 30 000 Kč a více

Soukromý koncert / Private concert

Zbývá 3/3

Připravíme pro Vás koncert celé kapely – 5 členů (nejvíce nám to sluší v akusticky znějících prostorách).

Doprava po ČR v ceně. Termín domluvíme osobně.

We will perform for you a concert with the whole band – 5 members (we are most comfortable in acoustic sounding spaces).

Transportation in the Czech Republic included in the price. We will arrange the date in person.

Zbývá 3/3
Sponzor - soukromý koncert + 50 ks alba a pohlednic + mediální spolupráce / Sponsor - private concert + 50 pcs of album and postcards + media cooperation
Přispějte 100 000 Kč a více

Sponzor – soukromý koncert + 50 ks alba a pohlednic + mediální spolupráce / Sponsor – private concert + 50 pcs of album and postcards + media cooperation

Zbývá 1/1

Zázraky se občas dějí. :-)

Připravíme pro Vás koncert celé kapely – 5 členů (nejvíce nám to sluší v akusticky znějících prostorách).

Doprava po ČR v ceně. Termín domluvíme osobně.

50 CD a pohlednic

Umístění loga na CD a náš web a návazná mediální spolupráce.

We will perform for you a concert with the whole band – 5 members (we are most comfortable in acoustic souding places).

Transportation in Czechia included.

50 CDs and postcards

Logo placement on the CD and our website and follow-up media cooperation.

Zbývá 1/1