Jarní očista za Naďu

Vybráno 0 Kč 1 200 Kč
10 000 Kč
42 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet
Autor
Cvrček
Datum přidání
31. 3. 2024

Proč Dobrovýzvu zakládám

Co si dát OD ZÍTŘKA dvoudenní půst týdně po celý měsíc v dubnu za Naďu? Co tolik nesníme, tolik přispějeme na výživnou energii, kterou bude stále potřebovat nejen během léčby! Ovšem odpouštěno, kdo ve kratší době půstu – klidně 2 hod půstu atd. <-)). Pojďme do toho – vzhůru ke Zdraví …

Nakonec pak i na její další potřeby jako je terapie, zvláštní výživy apod. I Naděje … 


Představení sbírky

Naďa Hynková Dingová je zralá 49letá žena, která většinu svého života věnovala práci tlumočníka znakového jazyka pro neslyšící a vzdělávání nových tlumočníků. Byla tady vždy k dispozici pro mnoho potřebných. Ráda se pouštěla do věcí, které pro ostatní byly nejisté, riskantní nebo dokonce nemožné – jako třeba tlumočení divadelních představení, nebo dokonce hudebních koncertů pro lidi, kteří neslyší. Sama Naďa nikdy nepřipustila, že něco nejde – vlastní život jí ale nyní klade výzvu, se kterou jí můžeme pomoct jen my.

Teprve v posledních jedenácti letech získala krásnou rodinu, po které celý život toužila. Své vlastní dětství totiž prožila v dětském domově. Nyní mají s manželem čtyři úžasné děti – tři z manželova předchozího manželství, jedno společné. Nejmladšímu Mikolášovi je deset let. Vedle práce je a byla právě její rodina, která naplňuje její život. Naďa miluje svůj život, i když každou jeho píď si musela velmi tvrdě vybojovat. Nikdy nic nedostala zadarmo. To, kým je, co dokázala, je výsledek její velmi tvrdé celoživotní práce.

Před rokem a půl, v srpnu 2022, však její život navštívila nemoc. A jak už to ve složitých životech bývá, byla to hned velmi vážná nemoc. Byla jí diagnostikovaná rakovina tlustého střeva s mnohočetnými metastázemi na játrech. Lékaři Nadě dávali 3–6 měsíců života a jí se ze dne na den obrátil život úplně naruby. A nejen jí, ale celé její rodině. Akutně byla operovaná – preventivně jí byla vyoperovaná stomie z tenkého střeva na břicho. I když si v té chvíli myslela, že to je to nejhorší, mnohé ještě přišlo. Naďa vše přijímala s pokorou. Vnímala to jako příležitost poohlédnout se po svém dosavadním způsobu života, přehodnotit své dosavadní hodnoty, naslouchat tomu, co jí nemoc přišla sdělit. 


Po půl roce se však dostala do stavu, kdy byla zcela závislá na pomoci manžela. Ona, která si tolik zakládala na soběstačnosti. S dětmi už nedokázala užívat radostí života, které do té doby společně hltali plnými doušky. Naďa začala podstupovat chemoterapii v kombinaci s bioléčbou. Díky pomoci několika lidí se dostala do péče chápajícího, respektujícího a erudovaného lékaře z Masarykova onkologického ústavu. Léčba ve spojitosti s Nadinou neuvěřitelnou sebekázní, nasazením a ochotou zvládnout cokoliv, zabrala. Naďa začala fungovat. Opět s rodinou vyjela na dovolenou, trávila čas s přáteli, a dokonce se částečně vrátila i do práce. 

V prosinci 2023 se však její zdravotní stav výrazně zhoršil. Následná vyšetření potvrdila, že se nemoc nekontrolovaně šíří v těle dál a že se metastázová ložiska rozšířila i do jiných částí těla. Naďa si velmi dobře uvědomuje, že největší práci v tom celém musí udělat sama, ale nemoc je ve fázi, kdy uvítá podporu i zvenčí. 

Bohužel standardní systémová léčba dostupná v České republice už více pomoci nemůže.

Naďa chce ale žít, chce tu být se svou rodinou, vidět dospívat svého syna, chce zestárnout se svým skvělým manželem, chce se věnovat tolik potřebné práci. Ta je totiž spojena s její druhou rodnou – rodinou neslyšících. 
Proto se začala porozhlížet po možnostech léčby v zahraničí. Brzy k ní dolétly první vlaštovky zpívající o naději, kterou najednou získala. Léčba je možná v Německu. Je nadějná, ale má jednu obrovskou nevýhodu, je velmi drahá. 

Naďa rok nepracovala, a protože její příjmy plynuly hlavně z práce na živnostenský list, zvládali vše hlavně díky manželovi. Díru do rodinného rozpočtu však udělaly velké výdaje za dosavadní léčbu, nejrůznější léčebné preparáty, podpůrné přístroje, za potravinové doplňky a podobně. Když došly úspory, manžel neváhal a rozprodal to, co je mu velmi drahé – motorky. 

Rodina tak získala finance na jeden cyklus léčby v zahraničí, který stojí 10.000 eur. Takových cyklů je však potřeba 5–10 v závislosti na mnoha okolnostech. Na tuto cyklickou léčbu by měl navazovat třítýdenní pobyt na specializované klinice (opět v Německu), který stojí 30.000 eur.  Jsou to ohromné sumy, které však na druhé straně vyváží prodloužení života se svou milovanou rodinou a prací pro neslyšící. To má pro ni obrovský význam, který se nedá vyjádřit v penězích. Avšak peníze se stávají prostředkem k tomu všemu. 
A tak Naďa poprvé ve svém životě žádá o pomoc a podporu. Dostane se jí?

Komu pomůžeme?

Sbírka, kterou jsme právě ve prospěch Nadi zahájili, má za cíl získat finanční prostředky na nejdůležitější část její léčby. Další velká část bude na ní, ale to Naďa bezesporu zvládne, alespoň tak ji známe. Bez intervence zkušených terapeutů ze zahraničí by byla Nadina buducnost velmi nejistá.

Cílová částka je převeliká. Naďa si je toho vědoma. Nicméně my společně s ní věříme, že se podaří shromáždit dostatečné množství prostředků, aby tu Naďa mohla být ještě chvíli s námi. Každý příspěvek, ať už malý nebo velký, bude mít pro ni, ale i pro její rodinu obrovskou cenu.

Vaše podpora a láska jsou pro nás neocenitelné. Předem vám děkujeme za projev vaší solidarity a štědrosti.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Všechny sebrané peníze budou použity výhradně na léčebné výlohy v souvislosti s Nadinou nemocí.

Jedná se o 10 cyklů léčby na klinice v Düsseldorfu = 10 × 10.000 eur = 100.000 eur = 2.500.000 Kč

Jeden třítýdenní pobyt na klinice v St. Georg = 30.000 eur = 750.000 Kč

11 x letecká doprava do místa léčby = 11 × 10.000 Kč = 110.000 Kč

Celkem 3.360.000 Kč

Pokud by se vybrala menší částka, i ta významně pomůže Nadině rodině. Jediné, co ještě mohou prodat pro zajištění léčby, je totiž bydlení.

Pokud by se vybrala částka vyšší, pomůže pokrýt další výlohy: léčebné preparáty, potravinové doplňky, potřebná doplňující vyšetření, psychoonkologické terapie, hypertermické terapie a další zákroky, které Naďa bude muset v budoucnu absolvovat.

Děkujeme, pokud se rozhodnete Nadě kousek té budoucnosti darovat!

ENG

Collection name
Together for Nadine's treatment: Every donation is a step towards healing

Target amount: 3 360 000 CZK

Presentation of the collection

Naďa Hynková Dingová is a mature 49-year-old woman who has dedicated most of her life to working as a sign language interpreter for the deaf and training new interpreters. She has always been there for many in need. She was happy to take on things that were uncertain, risky, or even impossible for others – like interpreting theater performances or even music concerts for people who are deaf. Naďa herself has never admitted that anything is impossible – but her own life now presents her with a challenge that only we can help her with.

https://youtu.be/sCS6o2c21JU 

Only in the last eleven years has she gained the beautiful family she has longed for all her life. In fact, she spent her own childhood in an orphanage. Now she and her husband have four wonderful children – three from her husband's previous marriage, one together. The youngest, Mikoláš, is ten years old. Aside from work, it has been her family that fulfills her life. Naďa loves her life, even though she has had to fight very hard for every inch of it. She never got anything for free. Who she is, what she has done, is the result of her very hard work throughout her life.

 https://youtu.be/U8itzAcnjxI 

But a year and a half ago, in August 2022, illness visited her life. And as it happens in complicated lives, it was immediately a very serious illness. She was diagnosed with colon cancer with multiple metastases to her liver. Doctors gave Naďa 3–6 months to live, and her life was turned her life around from one day to the next.
And not just her, but her whole family. She was operated on acutely – an ostomy was removed from her small intestine to her abdomen as a precaution. Although she thought at the time that was the worst of it, much was yet to come. Naďa accepted everything with humility. She saw it as an opportunity to look back at her current way of life, to reassess her existing values, to listen to what the illness had come to tell her. 
After six months, however, she had reached a point where she was completely dependent on her husband's help. She, who had placed so much value on self-sufficiency. With her children, she was no longer able to enjoy the joys of life, which they had been enjoying together until then. Naďa began to undergo chemotherapy in combination with bio-therapy. Thanks to the help of several people, she came under the care of an understanding, respectful and erudite doctor from the Masaryk Cancer Institute. The treatment, combined with Naďa's incredible self-discipline, commitment and willingness to tackle anything, worked. Naďa began to function. She went on vacation with her family again, spent time with friends, and even partially returned to work. 

https://youtu.be/QWPRxb1Bd-E 

However, in December 2023, her health deteriorated significantly. Subsequent examinations confirmed that the disease had continued to spread uncontrollably in her body and that the metastatic lesions had spread to other parts of her body. Naďa is very aware that she has to do most of the work herself, but the disease is at a stage where she would welcome outside support.

https://youtu.be/XqkEUat1jhQ

Unfortunately, the standard systemic treatment available in the Czech Republic can no longer help.

But Naďa wants to live, she wants to be here with her family, she wants to see her son grow up, she wants to grow old with her wonderful husband, she wants to do much needed work which is connected to her second “family“ – the family of the deaf. 
That's why she started looking into treatment options abroad. Soon the first swallows flew to her, singing of the hope she had suddenly gained. Treatment was possible in Germany. It is promising, but it has one huge drawback, it is very expensive.

 https://youtu.be/tM5BGe979lI

Naďa had not worked for a year, and since her income came mainly from working on a trade license, her husband managed everything. However, a big hole in the family budget was made by the large expenses for the existing treatment, various medical preparations, supportive devices, food supplements and so on. When savings ran out, Naďa's husband did not hesitate to sell off what was very dear to him – his motorbikes. 
The family thus raised funds for one cycle of treatment abroad, which costs 10,000 euros. However, 5–10 such cycles are needed depending on many circumstances. This cyclical treatment should be followed by a three-week stay in a specialized clinic (again in Germany) which costs 30,000 euros.  These are enormous sums, but on the other hand, they are outweighed by the prolongation of life with Naďa's beloved family and her work for the deaf. This has a huge meaning for her, which cannot be expressed in money. However, money becomes the means to all this. 
And so, for the first time in her life, Naďa asks for help and support. Will she get it?

https://youtu.be/01e8MK3oQKs 

Who will we help? 

The fundraiser we have just launched on behalf of Naďa aims to raise funds for the most important part of her treatment.  The next big part will be up to her, but Naďa will undoubtedly manage that, at least that's how we know her. Without the intervention of experienced therapists from abroad, Nadia's future would be very uncertain.
The target amount is considerably large. Naďa is aware of that. However, we believe together with her that we will be able to raise enough funds so that Naďa can be with us for a while longer. Every contribution, no matter how big or small, will be of great value to her and her family.
Your support and love are invaluable to us. Thank you in advance for your show of solidarity and generosity.

https://youtu.be/XkGtOdPIO1I

What will the money be used for?
All money raised will be used exclusively for medical expenses related to Naďa's illness.
This includes 10 cycles of treatment at the clinic in Düsseldorf = 10 × 10,000 euros = 100,000 euros = 2,500,000 CZK
One three-week stay at the clinic in St. Georg = EUR 30,000 = CZK 750,000
11 x air transport to the place
Total 3.360.000 CZK
If a smaller amount is raised, it will also significantly help Naďa's family. The only thing left they can still sell to provide treatment is their housing.
If a higher amount is raised, it will help cover other expenses: medical preparations, food supplements, necessary additional examinations, psycho-oncological therapies, hyperthermia therapies and other interventions that Naďa will have to undergo in the future.
Thank you if you decide to give Naďa a piece of that future!

 https://youtu.be/CSV_LK2ZWuU

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Pavel K.
200 Kč  •  2. 4. 2024 20:56
Vše dobře dopadne
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  31. 3. 2024 21:25

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Vzkazy

Pavel K.
200 Kč  •  2. 4. 2024 20:56
Vše dobře dopadne
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  31. 3. 2024 21:25

Kdo další daroval?